Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0008-C0001
Номер на проект: M13-22-9
Наименование: Обучения за повишаване на квалификацията и компетентността на служители, кметове и кметски наместници на Община Доспат.
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 11.08.2014
Дата на приключване: 11.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Доспат
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация и компетентност на служителите на общинска администрацията Доспат чрез специализирани обучения
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени дейности по проекта
Дейност 2 Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г. В рамките на тази дейност ще бъдат обучени служители на общинска администрация Доспат по теми както следва: 1. Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики (ПП-1) – 8 бр. лица; 2. Прилагане на комплексно административно обслужване (ПП-3) – 8 бр. лица; 3. Добро управление – отворена и прозрачна администрация (ОПА-1) – 5 бр.лица
Дейност 3 Чуждоезиково обучение по гръцки език Обучение по разговорен гръцки език (модул от 100 учебни часа) – 15 обучени
Дейност 4 Обучение „Развитие на селски и алтернативен туризъм” Обучение по развитие на селски и алтернативен туризъм – 20 обучени за три дни
Дейност 5 Обучение „Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия” Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия – 20 обучени за три дни
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "ЕЙС"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 867 BGN
Общ бюджет: 53 159 BGN
БФП: 53 159 BGN
Общо изплатени средства: 53 159 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 53 159 BGN
53 159 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 45 185 BGN
45 185 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 974 BGN
7 974 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Съставени и подписани протоколи от срещи
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Сключени законосъобразни и целесъобразни договори с изпълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Навременно изготвяне на технически и финансови отчети
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: верифицирани разходи по проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Бр. Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Бр. Теми на обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Бр. Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Бр. Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Бр. Теми на обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Бр. Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Бр. Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Бр. Теми на обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Бр. Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Бр. Обучени служители
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Бр. Теми на обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Бр. Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Брой публикации в интернет страницата
Индикатор 24 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани и разпространени работни бележници
Индикатор 25 (Д) По дейност 6: Брой изработени и разпространени химикали
Индикатор 26 (Д) По дейност 6: Брой отпечатани и разпространени папки
Индикатор 27 (Д) По дейност 6: Брой флаш памет
Индикатор 28 (Д) По дейност 6: Брой изработени банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз