Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0167-C0001
Номер на проект: M13-22-172
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 07.08.2014
Дата на приключване: 30.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета и професионализма на общинските служители
Дейности: Дейност 2: Провеждане на обучения от каталога на Института за публична администрация за 2014 година: Необходимостта на служителите за изпълнение на службните си ангажименти показва, че съществува нуждата от обучение по следните теми на курсове, които ще бъдат посетени:  Обучение „Стратегическо управление и разработване на публични политики" - 10 служители;  Обучение „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“ - 25 служители. Обученията са предназначени за служители от администрацията на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на стратегическо управление и разработване на публични политики и антикорупцията в държавната администрация.
Дейност 3: Провеждане на специализирани обучения: В рамките на тази дейност ще се проведат три специализирани обучения за служители в общинската администрация:  Обучение по повишаване на административен контрол в администрацията - 15 служители;  Семинар на тема „Социално интегриране на малцинствените групи в Община Костенец ” – 40 служители;  Обучение свързано с необходимостта от ИТ среда – 22 служители;  Обучение по английски език, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение, за общо 50 общински служители – за покриане на ниво А1 и ниво А2 Обученията са предназначени за служители от администрацията на експертни и ръководни длъжности, които в своята работа имат необходимост от усъвършенстване на уменията и познанията си в областта на контрола, доброто управление, социалното интегриране на малцинствените групи, ефективността и модерната администрация, нуждата от ИТ среда и английски език. Обученията ще се проведат от избран външен изпълнител.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността е пряко свързана с организацията и управлението на проекта, което ще се осъществява на основата на системен подход, ясно и последователно планиране и наблюдение на проектните дейности. Организацията на екипа ще се осъществи чрез възлагане на задълженията и дейностите на членовете на екипа съобразно законодателството. С цел доброто изпълнение на проекта ще се сформира оптимален екип за управление, който ще се състои от следните позиции: ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като ръководи работата на външните изпълнители и дава насоки и препоръки с оглед навременното и пълно изпълнение на проекта. Ще бъде изготвен подробен график за изпълнение на дейностите с цел оптималното постигане на заложените цели и резултати. Екипът ще има вътрешен механизъм за мониторинг, което ще способства за ефективната комуникация между членовете на екипа и доброто управление на проекта. Мониторингът ще включва текущо и систематично набиране и анализ на информация за изпълнение на дейностите по проекта, която ще се използва за отчитане на заложените индикатори. С цел добрата организация на проектната документация и правилното съхранение на всички документи и отчети ще се изготви проектно досие, което ще се актуализира и съхранява от определен член на екипа. Екипът ще координира разработването на документацията за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите, което ще се осъществи съобразно националното законодателство в областта на обществените поръчки. Освен това ще бъдат спазени принципите на прозрачност и независимата оценка на кандидатите. Дейността е в пряко изпълнение на Общата цел на ОПАК и на специфичните цели на настоящия проект.
5.Дейности за информация и публичност Тази дейност е насочена към осъществяване на мерки за популяризиране на проекта чрез информиране на широката общественост и медиите, както и на факта, че Европейският социален фонд и правителството на Република България са финансирали проекта в съответствие с правилата за информация и публичност в европейските регламенти. Настоящата дейност ще включва: • Провеждане на начална пресконференция • Провеждане на финална пресконференция • Изработване интернет банер – 1 брой • Публикации в местни вестници – 2 броя • Изработване на информационни брошури – 300 броя • Доставени и брандирани с логото на ОПАК и ЕС, USB преносими памети от по 4GB – 200 броя • Изработени флаери с информация за проекта и Програмата – 250 броя • Изработени реклaмни тефтери с логото на Порграмата и ЕС – 50 броя • Изработени рекламни чанти с логото на Програмата и ЕС – 150 броя • Изработени брандирани рекламни химикалки с логото на Програмата и ЕС – 300 броя • Изработени информационни плакати с логото на Програмата и ЕС -50 броя При провеждането на дейностите за информация и публичност ще се спазват всички изисквания на Управляващия орган на ОПАК относно информацията и публичността на материалите и събитията. На рекламните материали, които ще бъдат разпространявани при провеждането им, изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 4: Провеждане на екипни обучения за администрацията В рамките на тази дейност ще се проведат две екипни (групови) тридневни изнесени обучения за служители в общинската администрация: - Обучение по екипна ефективност за общо 40 служители - Обучение за мотивация и решаване на конфликти в екипа за общо 40 служители Първото обучение по екипна ефективност ще бъде тридневно, извън Община Костенец за общо 40 служители от администрацията на Община Костенец. Обучението ще бъде насочено към подобряване на отношенията и екипната ефективност, както и към придобиване на умения за изграждане и работа в екип. Обучението ще се реализира въз основа на предварителна програма. Обучението ще обхваща теми, свързани с логиката и основите на екипната работа, както и с принципите за ефективна комуникация в екипа. Обучението ще е насочено към решаване на въпроса как да общуваме помежду си по-ефективно, за да взимаме по-добри решения и решаваме проблемите на хората. Обучението ще бъде интерактивно, като ще се проведе в контролирана среда с практическа насоченост, под формата на ролеви игри, работа в малки групи, дискусии и споделяне. Ще се осъществят стимулационни упражнения. За да могат участниците да учат ефективно, ще бъдат ангажирани в изпълнението на конкретно зададени задачи, които да дават преживявания, което е най-добрият източник на познания и умения. Логиката на дейността е служителите да работят в неформалната среда като именно в тази среда се развиват най-добре комуникативните си умения, чувство за взаимопомощ и работа за постигането на общи цели. Чрез специфичните игри служителите ще влизат в различни роли като целта е да отключват творческия си потенциал за екипна ефективност. Второто обучение в рамките на дейността също ще е в рамките на три дни за общо 40 служители, като ще се проведе извън Община Костенец. То ще бъде насочено към мотивиране на членовете на екипа и към начините за решаване на конфликти в екипа. Обучението ще цели да се отговори най-точно на въпроса кое спъва нашата обща работа и как да работим в среда с по-малко конфликти. Обучението ще се проведе под формата на интерактивни презентации, ролеви игри, симулации и модерирани групови дискусии. На обучението ще се цели да се развие способността на служителите открито да признават конфликта и да се търси решение чрез обсъждане, което е критично важно за успеха на екипа. В рамките на обучението ще бъдат приложени различни методи и техники, като всеки служител ще усвои ефикасни способи за разрешаване на конфликти, който е неизбежен. Ще се разгледат техники за психично разтоварване.
Дейност 1, поддейност 1.1: Разработване на техническо задание за провеждане на процедура за избор на изпълнител по Дейност 3, 4 и 5 по правилата на ЗОП Разработване на техническо задание
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 400 BGN
Общ бюджет: 166 631 BGN
БФП: 166 631 BGN
Общо изплатени средства: 166 631 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 080 BGN
2015 130 551 BGN
166 631 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 668 BGN
2015 110 968 BGN
141 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 412 BGN
2015 19 583 BGN
24 995 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени граждански договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Подписани договори за изпълнение с изпълнители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведени специализирани обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Организирани и проведени публични събития
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Разработени рекламни материали
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Публикувани съобщения в местни вестници
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Изработен и публикуван интернет банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз