Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0131-C0001
Номер на проект: M13-22-135
Наименование: Повишаване на квалификацията и мотивираността на служителите на община Гълъбово
Бенефициент: Община Гълъбово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 06.08.2014
Дата на приключване: 06.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гълъбово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на дейността на община Гълъбово чрез повишаване на качеството на работа, квалификацията, ефективността и мотивацията на служителите й
Дейности: Дейност 1. Индивидуални обучения за служителите от община Гълъбово в Института по публична администрация 8 служители на Общината ще преминат обучения в ИПА по следните теми (съгласно Каталога на ИПА за 2014 г.): • Стилистика в нормативните актове и наредби – (ЗА-3) – 2 служители • Електронно управление (БАЗОВ КУРС) (ЕП-1) – 3 служители • Прилагане на комплексно административно обслужване – (ПП-3) – 3 служители
Дейност 2. Групово обучение-практикум за организационно развитие на община Гълъбово. Тази дейност има за цел да включи масово служителите от общинската администрация, кмета на общината и кметове на другите населени места на територията на общината. Дейността цели изграждане на единна визия за работата на общинската администрация, на базата на която да се разработят общи и индивидуални цели за членовете на колектива. Това ще спомогне както за повишаване ефективността и качеството на предоставяните от общината услуги, така и за повишаване на мотивацията на всеки от служителите й. Дейността предвижда провеждането на едно 3 тридневно обучение-практикум за 40 души на ръководни и експертни длъжности, на следните теми: изграждане на обща визия за развитие и подобряване на дейността й с активното участие на всички служители; съвместно разработване на цели, които да спомагат за реализация на поставените задачи и на тази база изграждане на лични планове, които се да спомогнат за ефективно постигане на поставените цели. За целите на обучението, обучаемите ще бъдат разделени на две групи, за да се постигне висока степен на участие на всеки от служителите. За да се постигне пълноценно участие на всички служители, обучението ще бъде изнесено извън територията на общината. За провеждане на обучението ще се използват презентационни методи, дискусиии, тестове, ролеви и интерактивни игри, които да подпомогнат разработването на поставените теми и постигането на резултати. В края на обучението ще се проведе общо обсъждане на постигнатото от двете групи и обединяване на резултатите от работата им, за изграждане на общата визия за бъдещата работа на общината. Всеки от служителите ще представи пред колегите си своето виждане за индивидуалния си принос към постигането на съвместните цели.
Дейност 3. Управление на проекта Екипът за управление на проекта ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на задачите и неговата реализация ще бъде проследявана. Екипът ще управлява проекта и ще отговаря за подготовката и изпращането на всички необходими документи и доклади до Управляващият орган на ОПАК Вътрешният мониторинг и контрол е неразделна част от настоящата дейност и ще следи за спазването на план-графика, постигането на целите, резултатите и индикаторите по проекта, ще идентифицира потенциални рискове за забавяне на дадена дейност и ще предприема мерки за минимизиране на тези рискове и преодоляването им. Ще бъдат провеждани ежемесечни срещи на екипа по проекта с цел осъществяване на превантивен и текущ контрол по изпълнение на дейностите и постигането на индикаторите за резултат и изпълнение. Финансовият контрол по отношение на разходите, свързани с дейностите по проекта ще обхваща както проверка за целесъобразност на дейностите, така и законосъобразното разходване на средствата по проекта. В рамките на дейността ще бъдат проведени и процедури за избор на изпълнител за дейностите, които подлежат на договаряне с външни изпълнители. Професионалният опит на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на тези длъжности, до голяма степен е гаранция за качествено и добро управление на проекта. При разпределението на отговорностите на членовете на екипа ще бъде спазен чл. 13 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и така ще бъде осигурен механизъм, който не позволява един служител едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. Системите за финансово управление и контрол в община Гълъбово и указанията на УО на ОПАК. Дейността ще бъде изпълнявана през цялата продължителност на проекта. Дейността е организационна и е основополагаща за осигуряването на успешната на реализация на проекта. Сформираният екип ще следи за качеството на изпълнение на конкретните дейности, за постигането на индикаторите по проекта, за неговото успешно отчитане и изпращане на информация до Управляващия орган с необходимото качество и срок.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Ще бъдат организирани 2 пресконференции за местните медии в началото и в края на проекта. Ще бъдат изработени 2 бр. банери, които ще се ползват за визуализация по време на специализираните обучения и груповите обучения. Ще бъдат изготвени и раздадени 100 брошури/листовки с информация за проекта. Общината разполага с Интернет сайт, на който се помества информация за проектното изпълнение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Беневент" ООД
"ТЕВА-ТМ"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 556 BGN
Общ бюджет: 40 499 BGN
БФП: 40 499 BGN
Общо изплатени средства: 40 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 511 BGN
2015 30 987 BGN
40 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 084 BGN
2015 26 339 BGN
34 424 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 427 BGN
2015 4 648 BGN
6 075 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 6 (Д) Д1:Обучени служетели
Индикатор 7 (Д) Д1: Брой получени сертификати
Индикатор 8 (Д) Д2: Брой проведени обучения
Индикатор 9 (Д) Д2: Брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) Д3: Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) Д3: Изготвени доклади
Индикатор 12 (Д) Д3:Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 13 (Д) Д4: Брошури
Индикатор 14 (Д) Д4: Банери
Индикатор 15 (Д) Д4: Пресконференции
Индикатор 16 (Д) Д4: Брой качвания на сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз