Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0116-C0001
Номер на проект: M13-22-118
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 06.08.2014
Дата на приключване: 06.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността и ефективността на служителите на общинска администрация Стрелча
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Изготвяне на тръжна документация за две обществени поръчки: обща за дейности 2-6 и отделна за дейност 9; • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности и изготвените тръжни документации • Изготвяне на междинни доклади и на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Осигуряване на отчетност, мониторинг и контрол на изпълнението За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на общинска администрация. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Дейност 2: Обучение по „Холистичен мениджмънт – подобрение на дейността“ Програмата на курса ще обхваща най-малко следните теми: 1. Трансформиране на стратегически в оперативни цели по направления: 2. Нива на обхват на оперативните цели: организация, дирекция, отдел, служител. 3. Управление на ресурсите в различни нива на обхват. 4. Управление на хора – планиране на потребности, наемане, интегриране, поставяне на цели и показатели за измерване на резултат, обвързване на възнаграждение с резултати. 5. Управление на операциите в дейността – цели, процеси, отговорности, измерване на изпълнението. 6. Управление на финанси/бюджети – цели и показатели за измерване на резултат. 7. Управление на маркетинг и продажби – цели, маркетингов план и план за продажби 8. Изследване и решаване на бизнес казуси в сродни организации, упражнения, тестове, ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 3: Обучение по „Организация на производството и логистиката на документи“ Програмата на курса ще обхваща най-малко следните теми: 1. Предизвикателствата на съвременното производство и логистика на документи 2. Възможности за подобряване на административния капацитет чрез ре-инженеринг на създаването и логистиката на документи 3. Усъвършенстване на уменията за създаване и логистика на документи с офис пакети, използвани в нашата организация 4. Усъвършенстване на уменията за въвеждане и използване на бизнес логика в документи, създавани с офис пакети, ползвани в нашата организация 5. Използване на възможностите за логистика на документи с офис пакети, използвани в нашата организация 6. Типични сценарии за организация на производство и логистика на документи 7. Упражнения, бизнес казуси Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 4: Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Преглед на концепции за услуга, добри практики и стандарти за управление на услуги. 2. Типична документация, свързана с управление на услуги 3. Основни процеси за управление и доставка на услуги 4. Мениджмънт на веригата на доставките, когато процеси или части от процеси по доставката на услуги се изпълняват от други страни 5. Проектиране на нови услуги, промяна на съществуващи и услуги и пускането им в експлоатация 6. Определяне, осигуряване и управление на ресурсите, необходими за предоставяне на услуги. Управление на човешките ресурси, изпълняващи роли при доставянето на услуги. 7. Управление на нивата на услугите. Споразумения за предоставяне на услуги с предварително договорено ниво на външни и вътрешни клиенти. Видове споразумения. 8. Отчитане на услуги. 9. Информационна сигурност, свързана с предоставянето на услуги. Достъпност и непрекъснатост на услугите. 10. Управление на финансите, свързани с услугите. Бюджетиране за услуги. Счетоводно отчитане на разходите за услуги. Модели на разходите за услуги. Таксуване за предоставени услуги. Стратегии и форми на таксуване. Управление на поведението на потребителите на услуги, чрез подходящи форми на таксуване. 11. Управление на инциденти и искания за услуги. Управление на проблеми. 12. Управление на отношенията с клиенти и доставчици на услуги. Специфика на договорите. 13. Специфични аспекти на доставката на услуги при електронно управление (e-government) Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 5: Обучение по „Лична ефективност: Ефективна организация на работното и личното пространство“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Защо ефективната организация на работното и личното пространство е важна? Видове загуби и за избягването на кои от тях организацията на работното и личното пространство може да помогне? 2. Методът 5S (пет „ес“) за постигане на тотална организация, чистота и стандартизация. 3. Що е 5S: Пет лесни стъпки за създаване и поддържане на ефикасно работно и лично пространство, където всичко си е на мястото. 4. Цели на 5S: повишена ефективност; без загуба на време за търсене на необходимите за производството/предоставянето на услугите неща; подобрена ергономия; безопасност на работното място. 5. 5S – важен инструмент за борба с хаоса, който ни заобикаля. Хаосът проявява тенденция към увеличаване, затова са необходими постоянни усилия за укротяването му. 6. Петте „еса“ на 5S: a. Сортиране b. Систематично подреждане c. Систематично почистване d. Стандартизиране e. Самодисциплина 7. Примери за прилагането на петте „еса“ в административна среда 8. Практически упражнения за прилагането на 5S в работните помещения на общината. Продължителност: 2 дни х 8 учебни часа, общо 16 часа Обучението ще се проведе изнесено – на не повече от 300 км от Стрелча, в рамките на 3 дни. Ще бъдат осигурени (включени в цената на обучението): транспорт (отиване и връщане), хотелско настаняване, закуска, обед, вечеря и 2 кафе паузи на ден за участниците, както и зала, лектори, техника (компютър, мултимедия и екран) и обучителни материали (учебник и работна тетрадка).
Дейност 6: Обучение по „Събиране на вземанията в интерес на общината“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Парични потоци към общината и техните особености 2. Правни аспекти на управление на вземанията и изпълнително производство 3. Организация на процеса на събиране на вземания 4. Ефективна комуникация с длъжници 5. Активно слушане и обратна връзка при комуникация с длъжници 6. Задаване на въпроси и събиране на информация от длъжниците 7. Събиране на вземания – стъпка по стъпка 8. Критична комуникация при събиране на вземания Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 7: Обучение по „Електронно управление (базов курс)“ (ЕП–1) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Електронното управление като част от цифровата икономика. • Добри практики – световни, европейски, български. • Описание на работни процеси. • Жизнен цикъл на информационните системи. • Технологии и архитектури за електронно управление. Облачни технологии и архитектури. • Информационна сигурност. Електронна идентификация, електронен подпис. Продължителност: 2 дни х 8 учебни часа, общо 16 часа.
Дейност 8: Обучение по „Стилистика на нормативните актове и наредби“ (ЗА–3) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Преглед на нормативната база и административната практика. • Аналитична административна стилистика. • Административна стилистика при изготвяне на нормативните актове. • Видове общоадминистративни документи. • Институционална идентичност при изготвянето на общоадминистративните документи (Инструкция №1 от 2009 г.)/ • Електронната комуникация между администрациите относно изискванията за институционална идентичност на администрациите. • Добри практики Продължителност: 1.5 дни х 8 учебни часа, общо 12 часа.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на община Стрелча, дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъдат организирани и проведени дейности за информация и публичност. Те ще бъдат извършвани от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва: - отпечатването на 10 плаката с размер 70/50 см; - изготвянето на една информационна табела с размери 100/70 см с обозначенията на Проекта. - изготвянето на 500 брошури с размер А5, цветни с информация относно проекта: цели и резултати. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни на Презентацията на Проекта и в информационния център на общината през цялото време на действие на Проекта. - 200 броя комплекти рекламни материали за проекта – химикал, рекламна чанта и бележник с размер А5. с логото и слогана на ОПАК и ЕСФ; - организиране и провеждане на Презентация – откриваща конференция (през втория месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника; - организиране и провеждане на заключителна пресконференция (през 12-ти месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника, Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, общността и служителите на общинска администрация. - публикуване на 3 платени публикации с информация за текущо изпълнение на проекта. Информация за относно източниците на финансиране и подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във всички публикации и материали, свързани с проекта: - всички учебни материали, програми, анкети, списъци, сертификати използване при изпълнението на проекта. - публикации и обяви в областни ежедневници, съобщения и информации на уеб страницата на общинската администрация; - разяснителни материали и информации, предоставяни на целевите групи и заинтересованите лица; - междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - Табела, брошури и рекламни комплекти; - Организираните презентация и заключителна пресконференция
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Персонал - Консулт - Г. Попов"
ДМВ АДВАЙЗ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 722 BGN
Общ бюджет: 45 499 BGN
БФП: 45 499 BGN
Общо изплатени средства: 45 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 144 BGN
2015 26 355 BGN
45 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 273 BGN
2015 22 402 BGN
38 675 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 872 BGN
2015 3 953 BGN
6 825 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Изготвени 2 тръжни документации
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Проведени 2 процедури по ЗОП
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изпълнени в срок проектни дейности
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой служители, преминали обучението
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой служители, преминали обучението
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой служители, преминали обучението
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Брой служители, преминали обучението
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 17 (Д) По Дейност 6 - Брой служители, преминали обучението
Индикатор 18 (Д) По Дейност 6 - Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 19 (Д) По Дейност 7 - Брой служители, преминали обучението
Индикатор 20 (Д) По Дейност 7 - Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 21 (Д) По Дейност 8 - Брой служители, преминали обучението
Индикатор 22 (Д) По Дейност 8 - Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 23 (Д) По Дейност 9 - отпечатани 10 плаката размер 70/50 см
Индикатор 24 (Д) По Дейност 9 - изготвена една информационна табела с размери 100/70 см
Индикатор 25 (Д) По Дейност 9 - изготвени и разпространени 500 брошури с размерА5
Индикатор 26 (Д) По Дейност 9 - изготвени и разпространени 200 броя комплекти рекламни материали
Индикатор 27 (Д) По Дейност 9 - проведена Презентация – откриваща конференция за 20 участника
Индикатор 28 (Д) По Дейност 9 - проведени заключителна пресконференция за 20 участника
Индикатор 29 (Д) По Дейност 9 - публикувани 3 платени публикации
Индикатор 30 (Д) По Дейност 9 - публикувани информационни материали на уебсайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз