Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0085-C0001
Номер на проект: M13-22-86
Наименование: Развитие и усъвършенстване на компетентността и ефективността на общинска администрация Вършец
Бенефициент: Община Вършец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 06.08.2014
Дата на приключване: 06.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вършец
Описание
Описание на проекта: Повишаване на адаптивността и квалификацията на служителите в общинска администрация Вършец, чрез усвояване на нови и развитие на придобити знания и умения.
Дейности: Дейност 1. Административно управление на проекта Проектът ще се изпълнява от сформиран специално за тази цел екип. Екипът ще включва следните членове: ръководител, счетоводител и координатор. Всички те притежават необходимата квалификация и опит за успешното реализиране на настоящия проект. Ролята на проектния екип е да управлява и координира процесите и дейностите в тяхната последователност; да организира провеждането процедури в съответствие със Закона за обществени поръчки; да следи за спазване на процедурите и изискванията на Възложителя, съгласно клаузите на договора и приложенията към него, ще упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на наетите обучителни фирми; ще подготвя техническите и финансови доклади, ще популяризира и информира широката общественост дейностите по проекта. В рамките на изпълнение на настоящия проект, екипът за управление и изпълнение като цяло и отделните му членове, в зависимост от спецификата на задълженията им ще имат следните задачи: (1) Организационни – изработване на: график за изпълнение на планираните задачи и събития с конкретни отговорници и срокове за изпълнение; методология и процедури за осъществяване на контрол и мониторинг; система за отчетност на техническите и финансови параметри на проекта; план за изпълнение на информационната кампания, (2) Контролни и подкрепящи подизпълнителите – осъществяване на строг финансов и технически контрол, предлагане на решения и предприемане на действия за спазване на технологичния и времеви график, контролиране и измерване на конкретните резултати и др.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Технологията на провеждане на избора на изпълнители ще преминава през следните етапи: (1) подготовка на тръжната документация, която ще бъде подпомогната от външен изпълнител; (2) фактическо провеждане на избора съгласно нормативните изисквания и срокове и (3) сключване на договори с избраните изпълнители. При подготовката на тръжни документи ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнителите общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Провеждане на обучения в Института по публична администрация Провеждане на обучения в ИПА за подобряване на квалификацията на общинските служители. След направена предварителна оценка на нуждите от обучение на служителите, бяха избрани следните обучителни програми и модули от каталога на ИПА за 2014 г.: І. Програма „Управленски умения” 1. Оценка на въздействието и нормотворчеството (УА-2) В обучението ще участват Директори на дирекции (2 бр.). Обучението е 2-дневно, 16 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: Оценката на въздействието - задължителен елемент в разработването на нормативни актове и програми; Основни етапи на оценката на въздействието; Приложен анализ: оценката на въздействието на приет даден нормативен акт/ програма; Тренинг: оценка на въздействието на проект за нормативен акт. 2. Наставничество за стажанти в администрацията (УА-5) В обучението ще участват експерти, ангажирани с наставничество в администрацията ( 4 бр.). Обучението е 1 ден, 8 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: Цели и етапи на стажантската програма; Основни компетенции на наставника; Задължения на наставника; Качества и умения на наставника; Практически умения за работа със стажанти. 3. Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация (CAF) – прилагане на европейския опит и практика в България (УА-9) В обучението ще участват Кмета и Секретаря на общината (2 бр.). Обучението е 2,5 дни, 20 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: Съвременни подходи в управлението на публичната администрация; Моделът CAF: Обща рамка за оценка – европейският модел на управление на качеството в структурите на публичната администрация на централно и местно ниво, Анализ на модела CAF 2013: преглед, цели, основни елементи, критерии, техники на самооценка, методи на разработване на план за действие и на план за подобряване работата в организацията, Адаптиране на модела CAF за нуждите на българската публична администрация в министерства, областни администрации и в общини, Добри практики и опит в прилагането на модел CAF в България. ІІ. Програма „Публични политики” 1. Прилагане на Административно процесуален кодекс (ПП – 6.1) за юристи В обучението ще участват 2 служители на общината – страши юрисконсулт и младши юрисконсулт. Обучението е 2,5 дни, 20 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: Предмет, обхват и действие на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Основни принципи. Страни и представителство; Издаване на: индивидуални актове; общи и специфични; Оспорване на административните актове по административен ред; Възобновяване на производствата по издаване на административни актове и предложения и сигнали; Производство по оспорване на административни актове по съдебен ред (първа съдебна инстанция, касационна инстанция, обжалване на определения и разпореждания на административните съдилища); Производства по отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела; Производства по защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; Производства по изпълнение на административните актове и на съдебните решения; Производства по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по реда на АПК. 2. Прилагане на Административно процесуален кодекс (ПП – 6.2) за неюристи В обучението ще участват 2 служители на общината – експерти, прилагащи в дейността си АПК. Обучението е 1,5 дни, 12 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: аналогична програма като в обучение ПП-6.1, но адаптирана за неюристи. 3. Прилагане на Закона за защита на личните данни (ПП – 8) В обучението ще участват 4 служители на общината, работещи с лични данни (отдели „ЕСГРАОН” и МДТ). Обучението е 1,5 дни, 12 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: Правна уредба на защитата на личните данни; Компетентни органи за провеждане на политиката; Условия за законосъобразно обработване на лични данни; Оценка на въздействието. Минимално ниво на техническите и организационни мерки и допустимият вид защита на личните данни; Права на физическите лица. Обработване на лични данни в контекста на трудовите и служебни правоотношения; Злоупотреба с лични данни - хипотези и практически съвети. 4.Роля и политика на администрацията за управление на миграционните процеси (ПП-10) В обучението ще участват 2 служители на общинската администрация, дейността на които е пряко свързана с миграционните процеси (отдели „ЕСГРАОН” и „Социални дейности”). Обучението е 2 дни, 16 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: Миграционните процеси и отражението им върху етнодемографската характеристика на държавата; Кратък преглед на традиционните етнически малцинства и религиозни общности в България и възможно отражение на миграционните процеси върху тях; Вътрешна миграция и външна миграция; Правна и институционална рамка по статута на бежанците; Пребиваване на чужденците в Република България, правна рамка; Специфични особености в работата с чужденци от различни държави и етноси, търсещи или получили закрила. Страни на произход на чужденците, търсещи или получили закрила; Права и задължения на чужденците, получили закрила; Мерки за интеграция в българското общество на чужденците, получили закрила; Предоставяне на българско гражданство; Дискусия и решаване на практически казуси. ІІІ. Програма „Ефективно бюджетиране” 1.Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти (ЕБ -2) В обучението ще участват 2 експерти от общинска администрация, дейността на които е свързана с управление на средства от европейски фондове и инвестиционни проекти и програми. Обучението е 2,5 дни , 20 учебни часа . Основни теми, включени в обучението: Идентификация на оценявания проект; Осъществимост на проекта и анализ на възможните алтернативи (опции); Финансова възвръщаемост на капитала и финансова стабилност на проекта; Преминаване от пазарни към разчетни цени (цени в сянка); Остойностяване на непазарните влияния; Икономическа възвръщаемост на инвестицията; Анализ на чувствителността; Вероятностно разпределение на критичните променливи.Оценка на риска. IV. Подпрограма „Е-правителство” 1.Електронни документи и електронен подпис (ЕП- 5) В обучението ще участват 4 служители от общинска администрация, чиято дейност е свързана с електронно подписани документи. Обучението е 1 ден, 8 учебни часа. Основни теми, включени в обучението: Електронен документ; Рискове и установяване на доверие в електронна и Интернет среда; Електронен подпис – същност, видове и елементи; Електронна идентичност. 2.Социалните мрежи и комуникацията с гражданите (ЕП- 8) В обучението ще участват 2 служители от общинска администрация – „Връзки с обществеността” и „Информационно обслужване”. Обучението е 1 ден (8 учебни часа). Основни теми, включени в обучението: Социални мрежи – същност и особености; Политики за комуникация чрез социалните мрежи; Добри практики.
Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетентности В рамките на настоящата дейност ще се проведат 6 обучения по три теми, а именно: 1. Обучения по „Етика в администрацията и социални отношения” 2. Обучения по „Ефективни преговори и справяне с конфликти” 3. Обучения по „Умения за ефективно водене на работни срещи” 1. Обучение по „Етика в администрацията и социални отношения” Обучението по „Етика в администрацията и социални отношения” е предназначено за служителите на общинската администрация (общо 50 служителя). За обучението ще бъдат сформирани 2 групи, с цел постигане на оптимални резултати от обучението и удовлетворяване на потребностите на обучаемите лица. В ежедневната си работа служителите се налага да комуникират активно по между си, за да изпълняват ефективно своите задължения. Обучението ще се включва две части - теоретична и практическа част. Основни теми, които ще бъдат включени в обучението са: Административна етика. Фактори, влияещи върху административната етика и поведение. Професионални ценности. Социално сближаване и социални отношения. Типология и видове социални отношения. Целта на обучението е участниците да усъвършенстват уменията си за учене, да развият личностния си и професионален потенциал и да повишат гражданските, професионалните и социални знания. Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. В обучението ще участват служители на общинската администрация, разпределени в 2 групи, с цел постигане на оптимални резултати от обучението и удовлетворяване на потребностите на обучаемите лица. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Вършец. 2. Обучение по „Ефективни преговори и справяне с конфликти” Обучението по “Ефективни преговори и справяне с конфликти” е предназначено служителите на ръководни функции, в т.ч. кмет, зам.кмет, секретар, директори на дирекции, гл. архитект, служители на експертни длъжности с аналитични функции и специалисти на експертни длъжности в ОбА, кметове на села, кметски наместници – общо 30 служители. В обучението още бъдат включени следните основни теми: Комуникационна политика на организацията. Етапи при подготовката и провеждането на ефективни преговори. Същност и динамика на конфликтите. Стратегии и модели за управление на конфликта. Целта на обучението е участниците да усъвършенстват уменията си за учене, да развият личностния си и професионален потенциал и умения за ефективни преговори и справяне с конфликти. Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. В обучението ще участват общо 30 служители на общинската администрация, разпределени в 2 групи, с цел постигане на оптимални резултати от обучението и удовлетворяване на потребностите на обучаемите лица. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Вършец. 3. Обучение по „Умения за ефективно водене на работни срещи Обучението по „Умения за ефективно водене на работни срещи” е предназначено за служителите на ръководни функции, в т.ч. кмет, зам.кмет, секретар, директори на дирекции, гл. архитект, служители на експертни длъжности с аналитични функции и специалисти на експертни длъжности в ОбА, кметове на села, кметски наместници – общо 30 служители. Участниците в обучението имат ръководни функции, участват в работни групи, събрания, експертни комисии, срещи с граждани и др. срещи, предвид техните специфични професионални задължения. Подбраните служители осигуряват организационно и методически работата при провеждане на работни срещи, комисии и др. в процеса на управление на общината. В обучението още бъдат включени следните основни теми: Основи на доброто говорене пред публика и комуникация; Вербална комуникация и активно слушане; Невербална комуникация, мимики и жестове, които издават мислите и емоциите; Презентиране и говорене пред публика; Основни правила при водене на ефективни работни срещи; Водене на дискусия и фасилитиране на работна среща; Правила за обратна връзка. Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. В обучението ще участват общо 30 служители на общинската администрация, разпределени в 2 групи, с цел постигане на оптимални резултати от обучението и удовлетворяване на потребностите на обучаемите лица. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Вършец.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Дейността по осигуряване на информация и публичност, предвижда мерки за популяризиране на получената финансова в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет”. След подписване на договора за изпълнение на проекта ще стартира кампания за информиране на широката общественост за проекта, целите и средствата, с които ще се постигнат и ролята на финансиращия орган. С оглед на по-голямата информираност на обществото за предстоящия проект и съдържанието на дейностите заложени в него, ще се изготвят регулярни прес-съобщения, които ще бъдат разпространявани в местните медии. Ще бъдат организирани две пресконференции – всъпителна и заключителна, след приключване на дейностите по настоящия проект. Ще бъде изготвена и разпространена 1 публикация за резултатите от проекта и изтработен и излъчен 1 видеоклип. Ще бъдат разработени и разпространени 300 броя брошури, 100 бр. флаш памет, с логото на програмата и 2 броя банери за нуждите на обученията и пресконференциите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 378 BGN
Общ бюджет: 79 914 BGN
БФП: 79 914 BGN
Общо изплатени средства: 79 914 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 276 BGN
2015 60 638 BGN
79 914 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 384 BGN
2015 51 542 BGN
67 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 891 BGN
2015 9 096 BGN
11 987 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени технически и докладим
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Изготвени финансови отчети и искания за плащане
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени процедури за избор на изпълнител за реализиране на обучения и дейности по публичност
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Брошури
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Банери
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Публикации
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Видеоклип
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Флаш -памет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз