Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0096-C0001
Номер на проект: M13-22-97
Наименование: „Компетентни служители и модерна администрация в Община Левски”
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в община Левски, чрез провеждане на специализирани обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. ■ Формиране на ефективен екип за управление на проекта, включващ ръководител, координатор, счетоводител и експерт по провеждане на процедури за избор на подизпълнители. ■ Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. ■ Успешно изпълнение на всички дейности по проекта и постигане на заложените цели.
Дейност 2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнители. ■ Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители при спазване изискванията на Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и указанията на Договарящия орган.
Дейност 3. Обучение „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация” (код ОПА-1 от Каталога на Института по публична администрация). ■ Провеждане на специализирано обучение „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация” (код ОПА-1 от Каталога на Института по публична администрация), при спазване указанията на Договарящия орган. - Основни модули: Концепцията за отворено управление и прозрачна администрация. Законова рамка за отвореното управление и прозрачната администрация. Гражданското участие като елемент на отвореното управление. Обществените съвети – етични стандарти, конфликт на интереси, практически аспекти на функционирането, публичност и прозрачност. Примерни анализи. - Продължителност: 16 учебни часа в рамките на 2 дни; - Брой участници: 10 броя служители от общинска администрация и/или кметове на кметства и кметски наместници - Сертификат за завършено обучение: да
Дейност 4. Обучение „Електронно управление (базов курс)” (код ЕП-1 от Каталога на Института по публична администрация). ■ Провеждане на специализирано обучение „Електронно управление (базов курс)” (код ЕП-1 от Каталога на Института по публична администрация), при спазване указанията на Договарящия орган. - Основни модули: Електронното управление като част от цифровата икономика. Добри практики – световни, европейски, български. Описание на работни процеси. Жизнен цикъл на информационните системи. Технологии и архитектури за електронно управление. Облачни технологии и архитектури. Информационна сигурност. Електронна идентификация, електронен подпис. - Продължителност: 16 учебни часа в рамките на 2 дни; - Брой участници: 10 броя служители от общинска администрация и/или кметове на кметства и кметски наместници - Сертификат за завършено обучение: да
Дейност 5. Обучение „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура”. ■ Провеждане на обучение „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса. Антистрес култура” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. - Основни модули: Какво е стрес? Стресът и индивидът. Източници на стрес. Реагиране на стрес. Стресът и работата. Психологически ефект на стреса. Основни начини и техники за справяне със стреса. Фактори, влияещи на справянето със стреса. Антистрескултура; - Продължителност: изнесено обучение до 350 км. от Левски, 24 учебни часа (3 дни по 8 учебни часа), теория и практика (упражнения, казуси, ролеви игри); - Брой участници: 40 броя служители от общинска администрация и/или кметове на кметства и кметски наместници; - Сертификат за завършено обучение: да
Дейност 6. Обучение „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”. ■ Провеждане на обучение „Организационна култура. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. - Основни модули: Организационна култура. Типове организационна култура. Равнище на ценностите. Мотивация. Мотивационни теории. Психологически аспекти на мотивацията. Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. - Продължителност: изнесено обучение до 350 км от Левски, 24 учебни часа (3 дни по 8 учебни часа), теория и практика (упражнения, казуси, ролеви игри); - Брой участници: 40 броя служители от общинска администрация и/или кметове на кметства и кметски наместници - Сертификат за завършено обучение: да
Дейност 7. Обучение „Комуникационни и презентационни умения”. ■ Провеждане на обучение „Комуникационни и презентационни умения” от подизпълнител, избран при спазване разпоредбите на ЗОП и указанията на Договарящия орган. - Основни модули: Комуникация. Комуникационни умения и неравенства в комуникацията. Как комуникираме най-често. Говорене пред различни групи хора. Езикът на тялото. Презентационни умения. Планиране на презентацията. Структура на презентацията. Приоритизиране. Техники за представяне. Видове канали и визуални средства. - Продължителност: изнесено обучение до 350 км. от Левски, 24 учебни часа (3 дни по 8 учебни часа), теория и практика (упражнения, казуси, ролеви игри); - Брой участници: 40 броя служители от общинска администрация и/или кметове на кметства и кметски наместници - Сертификат за завършено обучение: да
Дейност 8. Дейности за информация и публичност. - Изготвяне на информационна табела – 1 брой. - Публикации в печатни медии – 2 броя. - Изготвяне на информационни банери – 2 броя. С тази дейност Община Левски цели създаване на достатъчно на брой ефективни и различни по вид средства за осигуряване на информация и публичност по проекта. Дейността предвижда организиране и изготвяне от подизпълнител на информационна табела – 1 брой, публикации в печатни медии – 2 броя, изготвяне на информационни банери – 2 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мастило дизайн" ООД
"Българска финансова група" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 420 BGN
Общ бюджет: 75 043 BGN
БФП: 75 043 BGN
Общо изплатени средства: 75 043 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 084 BGN
2015 55 959 BGN
75 043 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 221 BGN
2015 47 566 BGN
63 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 863 BGN
2015 8 394 BGN
11 257 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: отчети – междинен и финален
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: разработени тръжни документи
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: проведени процедури
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: избрани изпълнители /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО и директното възлагане на обучения на ИПА/
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: подписани договори /броят може да бъде редуциран, в зависимост от процедурата препоръчана от УО и директното възлагане на обучения на ИПА /
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: избран изпълнител
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: подписан договор
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: проведено обучение
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: избран изпълнител
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: подписан договор
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: проведено обучение
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: избран изпълнител
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: подписан договор
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: проведено обучение
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: избран изпълнител
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: подписан договор
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: проведено обучение
Индикатор 23 (Д) По дейност 7: избран изпълнител
Индикатор 24 (Д) По дейност 7: подписан договор
Индикатор 25 (Д) По дейност 7: проведено обучение
Индикатор 26 (Д) По дейност 8: табела
Индикатор 27 (Д) По дейност 8: Публикации в пресата
Индикатор 28 (Д) По дейност 8: Информационни банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз