Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0062-C0001
Номер на проект: M13-22-63
Наименование: Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Раковски за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност. 1. Обучения на служителите от община Раковски В рамките на дейност 1 са планирани две поддейностти:  Под-дейност 1.1 Участие на служители на община Раковски в обучения, включени в каталога на Института по публична администрация /ИПА/ Осъществяването на тази под-дейност включва организирането и посещението на: - 3-ма служители от община Раковски в обучение по „Обща рамка за оценка на качеството в публичната администрация /CAF/ – прилагане на европейския опит и практика в България” (УА-9). В обучението ще участват служители от Дирекция "Правно,административно, информационно обслужване и Отдел "ТСУ, Строителство, Общинска собственост и Стопански дейности“ - 3-ма служители на община Раковски в обучение по „Доброто управление – отворена и прозрачна администрация” (ОПА-1). В обучението ще участват служители от Дирекция "Правно,административно, информационно обслужване“ и отдел „Местни данъци и такси“ - 4-ма служители от община Раковски в обучение по „Счетоводно приключване на бюджетната година“ (ЕБ-7). В обучението ще участват служители от Дирекция "Бюджет,финанси, счетоводство и местни приходи" Обученията ще се реализират в базата на ИПА в гр. София, като служителите ще бъдат командировани по реда на националното законодателство.  Поддейност 1.2. Участие на служители на община Раковски в екипен коучинг за подобряване на ключови компетентности и специфични знания. Обученията са изнесени. С цел да не се прекъсва работния процес и голяма част от служителите да са в служебна командировка, обученията са планирани да бъдат проведени в три отделни групи, всяка от по 20 души. Обученията се предвижда да се проведат в рамките на 3 дни. За реализирането на поддейност 1.2 ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП. За участието си в обученията по поддейност 1.2 служителите ще получат сертификат.
Дейност 2 Управление на проекта Организационната структура за изпълнение на проекта ще се състои от екип за управление на проекта (ЕУП), който ще е формиран на ниво община. ЕУП ще включва : 1. Ръководител; 2. Координатор; 3. Счетоводител. Екипът ще се състои от общински служители с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване планираните дейности. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение разпределение на дейностите. Предвижда се също регулярно провеждане на работни срещи, в рамките на които да се решават текущи въпроси и да се координират отговорните лица. В рамките на дейността ще бъдат проведени и процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществени поръчки. За целта ще бъде нает консултант, който да изготви тръжна документация за Дейност 1 и Дейност 3.
Дейност 3 Информация и публичност Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността. Дейността ще бъде изпълнявана при спазване на изискванията на УО на ОПАК по отношение на задължителните реквизити за визуализация на проекти, финансирани чрез ЕСФ и ОПАК. За постигане на информираност и публичност по проекта се предвижда: - Организиране на две пресконференции – една при старта на проекта и една при приключването на проекта - Отпечатване на 100 брошури – А4, пълна цветност, съдържащи информация за целите, дейностите и резултатите по проекта - Публикации на интернет-страницата на община Раковски
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 070 BGN
Общ бюджет: 47 155 BGN
БФП: 47 155 BGN
Общо изплатени средства: 47 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 014 BGN
2015 34 141 BGN
47 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 062 BGN
2015 29 020 BGN
40 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 952 BGN
2015 5 121 BGN
7 073 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Създаден екип за управление на проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Проведени законосъобразни и целесъобразни процедури за избор на изпълнител
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Осъществен вътрешен мониторинг на проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Изпълнени дейности
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Публикации в интернет страницата на община Раковски


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз