Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0136-C0001
Номер на проект: M13-22-140
Наименование: „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация“
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административния капацитет на Община Русе чрез повишаване на професионалната компетентност и развитие на личностните качества на служителите в администрацията.
Дейности: Д1: Организация и управление и провеждане на процедури съгласно ЗОП Дейността има текущ характер за целия срок на проекта и е свързана с осигуряване на процесите на неговото администриране и законосъобразното изпълнение на всички дейности. За изпълнението на дейността, са планирани следните поддейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта; 2. Изготвяне на подробен план за действие; 3. Изработване на вътрешни правила за организация на работата на екипа и за мониторинг и контрол на изпълнението на проекта; 4. Сключване на договор с изпълнител за разработване на тръжна документация за провеждане на процедура/и съгласно ЗОП; 5. Провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за провеждане на обучения по чужд език и „меки умения“; 6. Сключване на договор с изпълнителя на поръчката; 7. Управление и отчитане на проекта.
Д5: Информация и публичност Дейностите за информация и публичност имат за цел да информират широката публика за целите и приоритети на настоящия проект. Те са изцяло съобразени с Приложение 13 от насоките за кандидатстване и ще се изпълняват през целия период на проекта. Чрез провеждането на публични събития се цели популяризирането на проекта, финансиращата програма и резултатите от изпълнението на заложените дейности и индикатори в него. Дейността обхваща следните поддейности: 1. Изработване и разпространение на информационни материали; 2. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта.
Д4: Обучителни семинари по „меки умения“ за служители на ръководни и експертни позиции В рамките на тази дейност се предвижда да бъдат организирани и проведени следните обучителни семинари: • Тридневен обучителен семинар за служители на експертни позиции. Семинарът ще се проведе на 2 пъти, с по максимум 50 души, разпределени в до 3 групи. Обученията включват следните направления: o Организационна култура и комуникация; o Презентационни умения; o Умения за работа в екип. • Тридневен обучителен семинар за служители на ръководни позиции. Семинарът проведе на 2 пъти, с по максимум 20 души. Обученията включват следните направления: o Успешният екип – създаване, мотивиране, развитие; o Лидерство и адаптивност; o Водене на преговори и справяне с конфликти.
Д3: Чуждоезиково обучение по английски език За повишаване на чуждоезиковата подготовка чрез придобиване на знания по специализиран английски език, е предвидено обучение на 20 служители, които активно провеждат делова комуникация с партньори от други страни. Курсът ще се проведе в рамките на 100 учебни часа с интензивност на провеждане 2 пъти седмично. Обучението е насочено към експерти, които вече имат изградени познания по английски, но се нуждаят от подобряване на чуждоезиковите си компетенции в конкретни области, които са свързани с естество им на работа. По време на курса служителите ще усъвършенстват своите знания по английски език в следните направления: • Комуникативни умения на английски език; • Презентационни умения на английски език; • Специализиран английски език за работа с международни организации и институции. Предвижда се обучаемите да бъдат разделени на две по-малки групи от по 10 души с цел по-качествено и ефективно усвояване на преподавания материал.
Д2: Обучение на служителите по програмите на Института по публична администрация След извършено проучване на потребностите от повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Русе, е направена преценка за адекватността съобразно длъжностните характеристики и условията за обучение в ИПА. На тази основа е преценена необходимостта от обучение на служителите в Общинска администрация като е изготвен списък с конкретни обучения от каталога на ИПА.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 074 BGN
Общ бюджет: 135 658 BGN
БФП: 135 658 BGN
Общо изплатени средства: 135 658 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 135 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 415 BGN
2015 101 243 BGN
135 658 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 253 BGN
2015 86 056 BGN
115 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 162 BGN
2015 15 186 BGN
20 349 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Издадени сертификати
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Издадени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Организирана пресконференция за популяризиране на резултатите
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Разработени и разпространени рекламни и информационни материали - USB флашки с капацитет 8 GB, химикалки, тефтери А5, хартиени чанти, папки А4.
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Разработени и разпространени рекламни и информационни материали - пълноцветни плакати А3
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Разработени и разпространени рекламни и информационни материали - пълноцветни брошури с размери 10/21 см


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз