Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0064-C0001
Номер на проект: M13-22-65
Наименование: Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната
Бенефициент: Община Каолиново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите в Община Каолиново за по-ефективно изпълнение на преките им задължения и функции.
Дейности: Д1: Организация и управление Дейностите по организация и управление на проекта са хоризонтални и ще се изпълняват през целия период на реализиране на проекта. Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Каолиново, в чийто състав са включени ръководител на проекта, счетоводител и координатор. Дейността включва: • Разпределяне на задълженията и отговорностите на екипа. • Регулярно провеждане на работни срещи на екипа. • Създаване и поддържане на система за комуникация, както в екипа по проекта, така и с подизпълнителите. • Уточняване на организацията на работата и начините за съхраняване на документите. • Планиране и организиране на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП. • Изработване на тръжна документация за избор на изпълнител по Дейност 2 • Изготвяне на технически и финансови доклади, както и всякаква отчетност във връзка с изпълнение на заложените дейности. *Към проектното предложение са приложени копия на автобиографиите на членовете на екипа.
Д2: Организиране и провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетенции Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетенции: 1. "Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти" – в това обучение ще вземат участие 30 служители на община Каолиново. Те ще имат възможността да засилят познанията си свързани с по-голяма активност в работата си със различни социални групи, справяне с конфликтни ситуации и по-голяма успеваемост при следване на приоритетите за личностно и професионално израстване. 2. "Ефективно общуване и обслужване на специфични групи граждани" – 20 обучени служителя. Обучението има за цел да повиши квалификацията на служителите при разширяване спектъра на общинските услуги при работа със специфични групи граждани. Подобен тип обучения повишават нивото на общинските служители и подобряват качеството на предлаганите от тях услуги. 3. „Умения за управление на стреса и управление на времето“ – в това обучение ще вземат участие 30 служители на община Каолиново; Външно обучение, което ще се проведе в рамките на 24 учебни часа. Разделено е в два модула Модул 1: Ефективно управление на времето и Модул 2: Ефективно управление на стреса. Всеки модул от обучението ще бъде съставен от първоначално теоретично въведение по темите, последвано от практически упражнения, които позволяват на обучаемите да възприемат по-лесно всички техники и да ги упражнят успешно за постигането на значителни подобрения в стила си на работа. Обучаемите ще упражняват методи и техники за управление на времето и стреса, под формата на ролеви игри и казуси. Екипът по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП).
Д3: Провеждане на обучения от каталога на ИПА за 2014г. В рамките на изпълнение на дейност 3, е планирано служители на експертни и ръководни длъжности от Община Каолиново да премина през 3 обучения от каталога на ИПА за 2014г., както следва: • ЕП-7 Видеоконфериране в административната дейност. Цели на обучението: - да представи ефективен модел на онлайн комуникация на ръководители и служители с териториално местоположение. Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. Участници: 8 служители, заемащи експертни и ръководни длъжности. • УА-11 Държавен протокол. Цели на обучението: - да запознае участниците с правилата за провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина; - да представи общоприетите протоколни изисквания и културните различия. Продължителност: 1 ден, 8 учебни часа. Участници: 5 служители, заемащи ръководни длъжности. • ПП-9 Прилагане на закона за защита на класифицираната информация. Цели на обучението: - да изгради систематизирани знания относно защитата на класифицираната информация в Република България и НАТО; - да формира и да развие умения за работа с класифицирана информация; - да разгледа приложни въпроси, свързани със защитата на класифицираната информация. Продължителност: 1,5 дни, 12 учебни часа. Участници: 5 служители, заемащи ръководни длъжности. За целта ще бъде изпратена заявка за участие към ИПА, попълнена по образец на института. Участниците ще бъдат групирани и разпределени съгласно възможностите на ИПА, като от института ще посочат възможностите за дата, място на провеждане и начален час за всяко от планираните обучения.
Д4: Дейности за информация и публичност С цел достигане до максимална публичност и информираност за проекта, в настоящата дейност са предвидени следните мерки, които ще бъдат изпълнени: • Начална пресконференция - 1 брой • Отпечатване на рекламни материали – 200 брошури. • Заключителна пресконференция – 1 брой. • Банер – 1 брой По проекта се предвижда провеждане на една начална и една заключителна пресконференция на които да бъдат представени резултатите от изпълнение на проекта. На тях ще бъдат поканени журналисти от местни, регионални и национални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Каолиново, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат отпечатани 200 цветни брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати, които да бъдат разпространени по време на изпълнение на началната пресконференция и на заключителната пресконференция. Изработеният банер ще се използва за визуализация на всички мероприятия по изпълнение на дейностите. Екипът по проекта ще организира избора на изпълнител за тази дейност, при спазване на действащото законодателство в областта на обществените поръчки (ЗОП).
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Беневент" ООД
"Аспект" ООД
ТРАНСМИШЪН ТЕХНОЛОДЖИ КОНСУЛТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 221 BGN
Общ бюджет: 73 448 BGN
БФП: 73 448 BGN
Общо изплатени средства: 73 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 644 BGN
2015 56 804 BGN
73 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 148 BGN
2015 48 283 BGN
62 431 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 497 BGN
2015 8 521 BGN
11 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сформиран екип по проекта - сключени дотовори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Изготвени доклади за изпълнението
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени регулярни работни срещи на екипа
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Общ брой бучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Разпространени брошури
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз