Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0080-C0001
Номер на проект: M13-22-81
Наименование: Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на Община Болярово за по-добро административно обслужване
Бенефициент: Община Болярово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността и ефикасността на работата в община Болярово.
Дейности: Дейност 1- Управление на проекта За изпълнението на проекта ще бъде сформиран екип, който ще се състои от ръководител и счетоводител. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности, касаещи изпълнението на проекта. Дейността включва навременно организиране на публичните покани за изпълнители на проекта, оценка и избор на изпълнители, сключване на договори с тях, заявки за стартиране на обученията, организиране на служителите на общината за провеждането на обученията, контрол, наблюдение и отчитане на дейностите на проекта, публикуване на материали и новини по проекта на уеб страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, включително авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. Моля вижте приложените автобиографии на екипа.
Дейност 2 - Обучение по информационни технологии 2.1. Компютърна грамотност - ниво напреднал Office 2007/2010 Брой участници:20 Описание:По тази дейност е предвидено да бъдат обучени 20 служители, които последователно да преминат през обучния за следните програми WORD, Excel, Access , Power Point, чрез което служителите ще придобият както умения за управление на база данни, таблици и файлове така и презентационни умения След завършване на обучението, обучаваните ще могат да: - Да работят в среда на Windows. Да познават добре текстовите редактори Notepad и Wordpad и текстообработващата програма MS Word, да могат да въвеждат, коригират и оформят оферти, бланки, справки и други документи от по няколко страници, както и големи многостранични документи. - Да работят в средата на MS Excel. Да създават и подържат Списъци от данни. Да извършват сортировка, да използват филтри. Да познават разширените възможности на Excel - вградените функции - COUNTIF, SUMIF, D- функция, VLOOKUP, HLOOKUP. Да могат да работят с външни данни - трансформиране на текстови файлове, форматиране и подреждане. Да създават отчети. Да работят с опциите за печат на Page Setup; област на печат - Print Area и селектиране на област на печат. Да създават заглавни редове - Header и Footer. - Да работят в средата на PowerPoint. Да могат да стартират PowerPoint, да създават организация на работното пространство; да създават презентация и да се придвижва в презентация. Да могат да въвеждат и коригират текст. Да пренареждат слайдове. Да показват слайдовете в изглед Slide Show. Да задават Анимиране на обекти от слайд; и др. - Да работят с Outlook Express. Да могат да настройват електронната поща. Да могат да получават и изпращат съобщения, обратен отговор и препраща на друг адрес. Да работят с прикачени файлове. Да могат да работят с програмите Eudora, Outlook Express и др. Предвидените часове по тази дейност са 45 часа. Обучаемите ще бъдат разделени на групи.
Дейност 3 - Обучение по ключови компетентности 3.1. Бизнес комуникация и работа в екип Брой участници:35, тридневно обучение с две нощувки Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Обучението ще бъде насочено към придобиване на комуникативни умения, свързани с общуване в делова среда, а също и умения за работа в екип. С това обучение служителите ще се запознаят с основните принципи на работата в екип, ще разберат тяхната важност, взаимовръзки и влияние върху цялостното представяне на екипа; ще подобрят разбирането си за ролята на отделните членове на екипа и значението на индивидуалния принос на всеки един от тях; ще изградят механизми, които ще им помагат да спазват тези принципи и да не се отклоняват от тях дори в кризисни ситуации. Запознавайки се с двете гледни точки – тази на мениджъра на екипа и тази на негов член - ще обогатят разбирането си за екипа и екипната работа и ще осмислят в по-голяма дълбочина принципите на функциониране и на управление на екипа. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри. Обучението ще завърши с издаване на сертификат. 3.2. Обвързаност на личните цели на служителите с целите на администрацията като гаранция за ефективност и ефикасност в работата Брой участници:35, тридневно обучение с две нощувки Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от външен изпълнител (ЗОП). Обучението има за цел да обвърже личните и професионалните цели на служителите, чрез което да бъде по-добре постигната общата цел на администрацията. Чрез това обучение ще се постигне повишаване на професионализма и ефективността в дейността на експертите от администрацията. Ще се засили ролята на лидерите за утвърждаване на престижа на общинската администрация. Обучението ще допринесе за утвърждаване и толериране на поведение, адекватно на ценностите и принципите, залегнали в политиките на държавната администрация. Чрез него ще се стимулира развитието на екипността в работата и приемственост при планиране и изпълнение на задачите; осъществяване на поведенческа и културна промяна – нова организационна култура. Обучението ще завърши с издаване на сертификат, като ще се проведе извън територията на общинска администрация Болярово.
Дейност 4 Обучение в ИПА Дейността обхваща следното обучение от каталога на ИПА за 2014г. Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (ОПА-6) Брой участници:10 Описание: Обучението ще бъде организирано и проведено от ИПА. Целта на обучението е да се разкрият причините и сферите за наличието на корупция в административната дейност, да се представи национална система за превенция и противодействие на корупцията и да се разкрие зависимостта между управление, ефективнот на институциите и корупцията. Курсът ще завърши с издаване на сертификат.
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта За осигуряването на информация и публичност на проекта се предвижда да се организират две пресконференции – входяща и заключителна. На входящата прескоференция ще бъде представен проекта и неговите цели и очаквани резултати. На заключителната пресконференция ще бъдат съобщени резултати от проведените обучения. Ще бъдат поканени медии да отразят събитието. Материали от проекта и кратко описание на самия проект ще бъдат публикувани на уеб страницата на общината. Също така се предвижда изготване на следните рекламни материали: • химикали с надпис и лого – 50 бр. • бележници с надпис и лого – 50 бр. • информационни банери - 2 бр. • чанти с надпис и лого – 50 бр. • Рекламни брошури – 300 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 946 BGN
Общ бюджет: 49 448 BGN
БФП: 49 448 BGN
Общо изплатени средства: 49 448 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 589 BGN
2015 33 859 BGN
49 448 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 251 BGN
2015 28 780 BGN
42 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 338 BGN
2015 5 079 BGN
7 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Обучени служители на община Болярово
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: От тях % жени
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни брошури
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни бележници, химикалки и чанти
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Изработени банери
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Публикации в медиите
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Публикувани материали за проекта на уеб страницата на общината Болярово


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз