Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0007-C0001
Номер на проект: M13-22-7
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Аксаково
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Аксаково чрез обучение в страната.
Дейности: 5. Обучение за работа със специализиран софтуер 5.1 Обучение за работа с Акстър-Офис Софтуера е специализиран, с който работят всички служители в общината, възможностите на продукта позволяват електронен оборот на документите, към което се стреми ръководството на общината. Поради невъзможност едновременно да бъдат обучени всички служители без да се прекъсне работния процес първоначално ще бъдат обучени 20 служителя от различните структурни звена /обучители/, които след това ще обучат своите колеги. Обучението ще се проведе 2 дни, 16 учебни часа.
1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран двучленен екип: ръководител, счетоводител. Екипът на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще се отчита напредъка на проекта, индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, ще се обсъждат възникналите в хода на изпълнението на проекта проблеми, набелязват корекционни действия. В рамките на дейтостта ще бъдат проведени тръжните процедури за избор на изпълнители.
3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Повишаване на ефективността на работа, чрез подобряване на екипното взаимодействие и състоянието на комуникация В обучението ще бъдат включени 60 служители, изпълняващи ръководни, експертни и изпълнителски функции, кметове и кметски наместници. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа. 3.2 Екипна ефективност и ефективно лидерство В обучението ще бъдат включени 20 служителите на ръководни позиции в администрацията, ръководители на проекти. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа.
2. Обучения провеждани в Института по публична администрация 2.1. „Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики” /Сигнатура според Каталога на ИПА за 2014 - ПП-1/. В обучението ще бъдат включени 3 служители от общинска администрация, работещи в областта на разработване на стратегически документи и определящи общинските политики. Продължителността е 3 дни 24 учебни часа. 2.2. „Предварителна и последваща оценка на въздействието”/ Сигнатура според Каталога на ИПА за 2014 - ПП-2/. В обучението ще бъдат включени 3 служители, изпълняващи ръководни или експертни функции, ангажирани с проследяване изпълнението на стратегически документи. Продължителността е 3 дни 24 учебни часа.
4. Надграждащо чуждоезиково обучение 4.1 Ефективна комуникация на английски език /разговорен английски/ Обучението е насочено към всички общински експерти предоставящи услуги на гражданите. В обучението ще се акцентира на разговорния английски език, термините, речевите ситуации, които се използват при предоставянето на общински услуги. Нивото на обучението ще надгражда ниво В1 по европейската езикова рамка.В обучението ще бъдат включени 10 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично. 4.2 Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения - на английски език. Обучението е насочено към служителите на ръководни позиции, експертите работещи в различни области , участващи в международни форуми, които са поставени в ситуация да презентират, водят делови разговори и кореспонденция на английски език. Обучението е надграждащо и в него ще бъдат включени служители притежаващи ниво В1. В обучението ще бъдат включени 10 общински служители, 100 учебни часа, два или три пъти седмично.
6. Дейности за информация и публичност Провеждане на една пресконференции: начална за представяне пред обществеността, служителите от администрацията на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, както и с темите на обучението. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети, брандирани с логата на програмата, съдържащи материали от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Фил" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 45 049 BGN
Общ бюджет: 33 851 BGN
БФП: 33 851 BGN
Общо изплатени средства: 33 851 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 000 BGN
2015 24 851 BGN
33 851 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 650 BGN
2015 21 124 BGN
28 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 350 BGN
2015 3 728 BGN
5 078 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Проведени срещи на екипа по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членове на екипа
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни технически доклада към УО на ОПАК
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служителя на общинска администрация
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служителя на общинска администрация
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Обучени служителя на общинска администрация.
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Обучени служителя на общинска администрация
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: организирани пресконференции
Индикатор 17 (Д) По дейност 6:
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: изработени банери
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: изработени семинарни папки
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: изработени химикали
Индикатор 21 (Д) По дейност 6: изработени блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 22 (Д) По дейност 6: отпечатани форми за заявления за обучение на общинските служители
Индикатор 23 (Д) По дейност 6: Брандирани флаш памети с логота на програмата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз