Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0076-C0001
Номер на проект: M13-22-77
Наименование: Община Бяла – ефективна и компетентна в полза на гражданите
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно изпълнение на служебните задължения
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи. На тях ще се отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипът е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Обучения, проведени от Института по публична администрация 2.1 Прилагане на Административно-процесуалния кодеск /за неюристи/ /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ПП-6.2/. Обучението е с продължителност 2,5 дни, 20 учебни часа и в него ще се включи един общински служител, работещ като юрисконсулт в общинската администрация. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението ще бъдат включени 22 общински служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. Обучението е предназначено за общинските служители от всички структурни нива. 3.2 Лидерски умения и екипна ефективност В обучението ще се включат 20 общински служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация, предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа. 3.3 Комуникативни и презентативни умения В обучението ще се включат 22 общински служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа в рамките на 3 дни. 3.4 Социални отношения и ефективни преговори В обучението ще се включат 22 общински служителя. Обучението ще е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа.
Дейност 4. Обучаване по информационни технологии 4.1 Компютърни умения за повишаване ефективността на работа. В обучението ще бъдат включени 15 служители на общинска администрация. Продължителността на обучението ще е 40 учебни часа. Обучението ще включва придобиване на умения за работа с текстообработващи програми, работа с електронни таблици и обмен на данни между програмните продукти MS Word и MS Excel.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за служители с цел информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Флаш-памет с логото на програмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 543 BGN
Общ бюджет: 88 530 BGN
БФП: 88 530 BGN
Общо изплатени средства: 88 530 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 909 BGN
2015 69 621 BGN
88 530 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 072 BGN
2015 59 178 BGN
75 250 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 279 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 836 BGN
2015 10 443 BGN
13 279 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори със служители на общинска администрация
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени срещи на екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни технически доклади
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени обучения в ИПА
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Обучени служители на общинска администрация
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Изработени брошури
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Изработен банер
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Изработени семинарни папки
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Изработени блок-листи за писане
Индикатор 23 (Д) По дейност 5: Изработени регистрационни форми
Индикатор 24 (Д) По дейност 5: Изработени флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз