Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0068-C0001
Номер на проект: M13-22-69
Наименование: Община Хисаря – пример за учеща се организация
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: Подобряване знанията и уменията на служителите на Община Хисаря за институционално и местно развитие
Дейности: 5. Дейности за управление на проекта Организация и управление на проекта
1.Провеждане на обучения на общинските служители в ИПА Служителите на общината ще вземат участие в следните обучения, избрани от каталога на Института за публична администрация: ЕП 1 – Електронно управление (базов курс) – 10 служители; ЗА 1 – Управление на знанието в администрацията – 5 служители. УА 5 – Наставничество за стажанти в администрацията – 5 служители
3. Обучения за развиване на ключови компетентности на общинските служители Основни теми, които ще обхващат обученията са: 1. Обучение-практикум „Фасилитиране на групови дискусии и работни срещи“. Обучението е насочено към служители, в чиито основни задължения влиза провеждането на срещи и публични дискусии – експерти, ръководители на звена, кметове на кметства. Програмата съдържа упражнения за овладяване на различни техники при воденето на дискусия и постигане на конкретни резултати, като: - формулирате подходящи въпроси, тези и задачи - използване на различни методи на мозъчната атака - перифразиране - постигане на съгласие в групата - управляване на груповата динамика - използване на пространството и езика на тялото по подходящ начин. Обучението е тридневно и ще бъде организирано и проведено за 2 групи от по 15 човека. В края на обучението участниците ще получат сертификати. 2. Обучение-практикум „Справяне със стреса и конфликтни ситуации“ Обучението е особено подходящо за служители, заемащи публични длъжности, които са подложени ежедневно на стрес при осъществяване на спешни задачи и срещи с гражданите (дори извън работно време в малките общини служителите са обект на различни оплаквания и недоволства от страна на гражданите). Базира се на метода на психодрамата (метод, в който участниците играят и влизат в различни роли и ситуации, типични за професионалния им живот). Обучението ще бъде тридневно за групи от по 20 човека. В рамките на дейността ще бъдат реализирани 3 обучения по темата. В края на обучението участниците ще получат сертификати. 3. Обучение „Развитие на екипната ефективност“ надгражда обучението за работа в екип и обученията за организационно развитие, преминати от служители на общината. В него се набляга на трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа. В обучението ще се адресират най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи, като успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции, обучението ще допринесе за развитие на екипа като органично свързано цяло, което е от ключово значение за резултата на организацията. Участниците ще бъдат запознати с термините емоционалната интелигентност и управление на таланти в администрацията. Обучението е тридневно за групи от 25 човека. Ще бъдат проведени 2 обучения. В края на обучението участниците ще получат сертификати
2. Провеждане на специализирани обучения за общинските служители, извън ИПА Дейността включва провеждане на едно специализирано обучение тема „Местно икономическо развитие“, разделено в два модула: Първият модул ще запознае участниците с ролята на общината в процеса на икономическо развитие, разработването на ефективни програми за запазване и разширяване на съществуващия бизнес, техники за привличане на нови инвестиции и разработване и прилагане на стимули за бизнеса. Вторият модул ще наблегне на практически умения за привличане на инвеститори по време на национални и международни изложения, изготвяне на програма за посещение, поведение при посещение на потенциален инвеститор в общината, изготвяне на отговор на инвеститорско запитване. Всеки един от модулите ще бъде разположен в три дни. Участниците във всеки един модул ще са 25. В обучението ще бъдат включени ръководни кадри на Община Хисаря, експерти, които имат пряко отношение към темата и кметове на кметства. В края на обучението участниците ще получат сертификат за преминато обучение.
4. Дейности за информация и публичност Ще бъдат изготвени и раздадени 100 брошури и 100 листовки с информация за проекта. Ще бъдат организирани 2 пресконференции за местните медии в началото и в края на проекта. Ще бъдат изработени 2 бр. банери, които ще се ползват за визуализация по време на обученията. Общината разполага с Интернет сайт, който се актуализира регулярно. Той ще бъде средство за осигуряване на публичността на проекта. На него ще бъде качена цялата информация за проекта. По този начин ще бъде дадена възможност на всеки заинтересован да ползва добрите практики, създадени по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 097 BGN
Общ бюджет: 165 699 BGN
БФП: 165 699 BGN
Общо изплатени средства: 36 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 019 BGN
2015 0 BGN
36 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 617 BGN
2015 0 BGN
30 617 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 403 BGN
2015 0 BGN
5 403 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: бр. обучени служители на общинската администрация
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: бр. проведени обучения по теми
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: % обучени жени
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: брой обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: брой обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: % обучени жени
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: брой обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: брой обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: % обучени жени
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: брой брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: брой листовки
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: брой банери
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: брой пресконференции
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: бр. изготвени междинни и окончателен доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз