Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0140-C0001
Номер на проект: M13-22-145
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Симитли
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Община Симитли чрез повишаване на компетенциите и подобряване на ефективността на служителите в общинската администрация, кметовете и служителите на кметства.
Дейности: Дейност 4 Обучения от каталога на ИПА В рамките на дейността ще бъдат проведени специализирани обучения за придобиване на нови, специфични умения от служителите на общинска администрация Симтили, съгласно каталог за 2014 на Института по публична администрация, както следва: 1. Курс по "Управление на промяната и организационно развитие" (УА-7) за 10 участника за 2 дни 2. Семинар по "Прилагане на закона за достъп до обществена информация" (ОПА-5) за 10 участника за 1,5 дни 3. Семинар по "Прилагане на закона за защита на личните данни" (ПП-7.2) за 10 участника за 1,5 дни 4. Семинар по "Държавен протокол" (УА-11) за 10 участника за 1 ден В рамките на дейността се предвижда да бъдат подадени заявки към Института по публична администрация по посочените обучения за предвидените служители от община Симитли с оглед планиране на участието им в съответните курсове/семинари. Обученията ще бъдат осъществени извън територията на община Симитли, поради което се предвижда общинските служители да бъдат командировани. С оглед ефективно участие в курсовете и семинарите, и взимайки предвид тяхната продължителност, лицата ще бъдат командировани 1 ден преди стартиране на съответния семинар/курс за срок до 1 ден след завършване на семинара/курса. По този начин ще се гарантира присъствието на обучаемите лица за целия период на съответния семинар/курс.
Дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнител Дейността ще включва реализиране на необходимите действия за избор на изпълнители на услугите, предвидени в проекта. При осъществяване изборът на изпълнител ще бъдат съблюдавани правилата и разпоредбите описани в Закона за обществени поръчки, както и условията и изискванията на Управляващия орган. При стартиране на проекта ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки, като на тази база ще бъдат разработени документациите за провеждане на отделните процедури за избор на изпълнители.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват: • Разработване, дизайн и печат на информационна брошура, която да съдържа синтезирана информация относно проектните дейности и резултати. Брошурата ще бъде издадена в тираж от 500 бр.; • Провеждане на откриваща и закриваща пресконференции, на които ще бъдат презентирани целите на проекта, проектните дейности, и постигнатите резултати; • Изготвяне на 3 публикации в пресата с информация за предвидените обучения: цели, теми, резултати; • Разработване на интернет банер на проекта, който да бъде качен на официалната интернет страница на общината – www.simitli.bg; • Реализиране на 3 броя радиоизлъчвания; • Изработване на рекламен радиоклип на проекта. Допълнително, всички документи, разработени в рамките на проекта ще съдържат задължителната визуална идентификация, оповестяваща полученото финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ.
Дейност 3 Обучения по ключови компетентности Дейността се състои в провеждане на 7 обучения по ключови компетентности на служители от община Симитли. Дейността ще бъде извършена от избран в рамките на предходната дейност изпълнител и ще бъдат реализирани извън територията на община Симитли – т.е. ще бъдат „изнесени“ обучения. Темите и съдържанието на предвидените обучителни дейности, са: Под-дейност 1: Обучение по "Анализ и управление на рисковете, свързани със сигурността на информацията" за 10 участника за 3 дни Съдържание: • Концепции за управление на риска - Управление на риска за сигурността на информацията; Добри практики за управление на информационния риск; Стандарти за управление на информационния риск. • Активи, собственици на риска - Понятие актив; Видове активи, свързани с риска за сигурността на информацията; Собственици на риска; Идентифициране на активи свързани със сигурността на информацията. • Заплахи, уязвимости и съществуващи мерки - Заплахи, уязвимости и съществуващи механизми за контрол за осигуряване на сигурността на информацията. • Методология и подход за Оценка на риска - Методологии за преценяване на риска; Подход за преценяване на риска съгласно стандарта ISO/IEC 27005:2011; Подход съгласно стандарт ISO 31000; Други методи. • Изчисляване на риска - Изчисляване на риска, свързан със сигурността на информацията; Приемливи нива на риска; критерии за приемане на риска. • Третиране на риска - Методи за третиране на риска; Подходи; Избор на цели по контрола и механизми за контрол за въздействие върху риска; План за третиране на риска. • Практически упражнения - Идентификация на активи; Идентификация на уязвимости; Идентификация на заплахи; Оценка на риска; План за третиране на риска Под-дейност 2: Обучение по "Вътрешно-организационни комуникационни умения" за 10 участника за 3 дни Съдържание: • Същност на комуникацията. Роля на комуникацията в администрацията • Основни функции и цели на вътрешната комуникация в администрацията • Ефективност на вътрешната комуникационна система - Оценка на ефективността на каналите за комуникация (принос на комуникацията към успеха на администрацията); Наличие и ефективност на системата за обратна връзка; Анализ на комуникационните компетентности на ръководителите; Оценка на информираността на служителите за дейността на администрацията като цяло и в перспектива. • Комуникации в администрацията - Вътрешни и външни; Целеви групи (публики); Концепцията за поведенческата молекула • Организация на вътрешната комуникация в администрацията • Инструменти за вътрешна комуникация • Стандартите за ефективна комуникация • Добрата комуникация в основата на преодоляване на конфликтите: Фаза на комуникацията; Възприятия на получателя • Вътрешната комуникация – водещ фактор за ефективност на администрацията: Вътрешно-комуникационната среда - проблеми и решения; Най-лошите и най-добрите сценарии за вътрешни комуникации; Може ли да съществува администрацията с лоша комуникационна среда и до какви последици води това? Вътрешните комуникации и кризата Под-дейност 3: Обучение по "Обучение за обучители" за 10 участника за 3 дни Съдържание: • Обучение на хора с опит. Обучение на възрастни: Роли и отговорности на обучителя; Цикъл на учене през опита; Индивидуални различия и стил на учене. • Оценка на потребностите от обучение: Обучението в системата за управление и развитие на хората; Връзки с целите и потребностите в администрацията; Методи на събиране на информация; Анализ на потребностите • Формат на обучение и методи на обучение • Разработване на материали. Източници на ресурси – Анализ; Проектиране; Разработване; Оценяване • Провеждане на обучение - Вербална и невербална комуникация; Умения за говорене пред публика; Управление на времето; Управление на груповия процес; Работа с „трудни“ участници; Даване и получаване на обратна връзка; Използване на технически средства • Оценка на резултатите от обучение - Цели на оценяването; Заинтересовани страни; Методи за оценка на резултатите • Анализ и комуникиране на ефекта от обучението – Приложение; Наблюдение; Оценка. Под-дейност 4: Обучение по „Управление на качеството“ за 20 участника за 3 дни Съдържание:  Основни понятия, свързани с управлението на качеството. История. Термини и определения;  Качество в общинските дейности;  Принципи за управление на качеството;  Модели и подходи за управление на качеството;  Системи за управление;  Стандарти за управление;  Показатели за качество, измерване и анализ на данни, непрекъснато усъвършенстване. Под-дейност 5: Обучение по "Организиране и администриране на спортни мероприятия и дейности" за 10 участника за 3 дни Съдържание: • Ресурсен потенциал и спортна инфраструктура – характеристики на община Симитли • Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите; • Достъпност на спортните съоръжения и мероприятия; • Нормативната уредба по отношение използването на спортните съоръжения за спортни мероприятия от обществен интерес; • Финансиране на системата за физическо възпитание и спорт; • Научно, медицинско и информационно осигуряване на спортни дейности; • Кадрово осигуряване на спортни дейности; • Международна дейност и международни мероприятия – организация, специфики; • Организиране на спортни събития, турнири и др. – административни правила, нормативна база. • Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 -2022 • Добри практики Под-дейност 6: Обучение по "Създаване на мрежи от партньорства" за 10 участника за 3 дни Съдържание: • Изграждане на партньорска мрежа и взаимодействие с НПО • Възможности на общината за партньорство с местните администрации и сходни организации в страната и чужбина с цел обмен на програми, идеи и добри практики за транснационално, регионално и социално сближаване • Участие на общината в партньорски структури и мрежови организации • Възможности на общината за организиране и участие на мероприятия в защита на различни каузи от местно значение • Възможности за финансиране на инициативи, чрез включване в партньорски мрежи Под-дейност 7: Обучение по "Умения за взимане на решения и управление на конфликти" за 10 участника за 3 дни Съдържание: • Методи за подготовка и взимане на решения • Техники за разработка и вземане на решения • Особености на взимането на решения в условията на неопределеност • Възлагане на изпълними задачи • Оценка на ефективността на решенията • Ниво на отговорност за взетото решение • Идентифициране същността на конфликта • Анализиране на основните причини за възникването му и действията със страните, участници в конфликтната ситуация. • Управление на конфликти Обученията ще бъдат осъществени извън територията на община Симитли, поради което се предвижда общинските служители да бъдат командировани. С оглед ефективно участие в обучителните дейности и взимайки предвид тяхната продължителност, лицата ще бъдат командировани 1 ден преди стартиране на съответното обучение за срок до 1 ден след завършване на обучението. По този начин ще се гарантира присъствието на обучаемите лица за целия период на съответната обучителна дейност. В резултат от проведените обучителни курсове служителите на община Симитли ще повишат личната и организационната си целенасоченост, производителността и отговорността при изпълнение на служебните ангажименти, както и ще подобрят значително своите комуникативни умения.
Дейност 1 Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление на проекта имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране успешната му реализация и постигане на максимални резултати. Ще бъде сформиран екип на проекта, който ще се състои от Ръководител, координатор и проектен счетоводител, които разполагат с опит и квалификация отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на Дейност 1 ще бъдат разпределени конкретните задачи и отговорности, както и ще бъде разгледан в детайли план графика за реализация на проекта. Екипът ще се фокусира и върху установяването на система за вътрешен мониторинг и оценка съдържаща форми за контрол и проверка на напредъка на проекта, която система ще спомогне за доброто управление и качествена и своевременна реализация на всички проектни дейности. В течение на изпълнение на проектните дейности ще бъде наблюдаван и анализиран прогреса на реализация на заложените дейности, както и степента на постигане на заложените резултати. Дейностите по организация и управление, в допълнение, включват изготвянето на междинни отчети за напредъка по проекта, както и изготвянето на финални технически и финансов отчети.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 323 BGN
Общ бюджет: 107 911 BGN
БФП: 107 911 BGN
Общо изплатени средства: 47 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 265 BGN
2015 23 100 BGN
47 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 625 BGN
2015 19 635 BGN
40 260 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 640 BGN
2015 3 465 BGN
7 105 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой изготвени междинни и годишен отчети по проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой изготвени финални отчети
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой сключени договори за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой обучени общински служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой издадени сертификати / удостоверения на обучените служители.
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Брой проведени обучения по теми
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Брой проведени семинари
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Брой обучени общински служители
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Брой издадени сертификати / удостоверения на обучените служители.
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: Отпечатани информационни брошури
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Публикации в пресата
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Изработен интернет банери
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Радио излъчвания
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Изработени рекламни радиоклипове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз