Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0106-C0001
Номер на проект: M13-22-107
Наименование: „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН”
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на администрацията на Община Видин с цел по- ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност №1 „Управление на проекта. Разработване на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП“ Управлението на проекта е текуща дейност. Тя се осъществява през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление: ръководител, 2-ма координатори и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа на членовете на екипа; - механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - административно-техническото обезпечаване на проектните дейности; - избор на фирма-изпълнител за разработването на тръжни документации за процедури, които ще се проведат по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в зависимост от заложеният бюджет по отделни дейности; За нуждите на проектното управление се предвиждат разходи за канцеларски материали и консумативи.
Дейност № 2: „Провеждане на обучения, включени в каталога за обучения на Института по публична администрация (ИПА)„ - 3 типа Община Видин ще подаде заявка по образец в ИПА с приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. В заявката изрично се упоменава, че има групи за обучение с численост над 15 човека, защото в този случай от ИПА се изпращат лектори в общината, като командировъчните на лекторите са за сметка на ИПА, т.е включени са в таксата за обучение. Община Видин разполага със зали, в които могат да се проведат езиковите и компютърни обучения. Обученията са следните: -Курс: «БЪРЗОПИС ПО БДС» ( ЗА-10) - за 16 служителя -Курс: «ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И СТАНДАРТИ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ» (УИС-2) - за 1 служител -Семинар: «СТИЛИСТИКА В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И НАРЕДБИ» (ЗА-3) - за 35 служителя
Дейност №3 „Провеждане на други специализирани обучения“ - 6 типа - Обучение по английски език (ниво А2) - за 34 служителя - Организационно развитие (2 групи по 50 човека, изнесено 3 дни, 2 нощувки) - за 100 служителя - Резултатно-ориентирано управление (1 група, 4 дни, 3 нощувки) - за 30 служителя - Обучение за управление на риска (1 група, 3 дни, 2 нощувки)-за 30 служителя - Поведенчески решения при форсмажорни обстоятелства (1 група, 4 дни, 3 нощувки)-за 50 служителя - Повишаване на личната ефективност и управление на стреса (1 група, 4 дни, 3 нощувки) - за 36 служителя Община Видин ще възложи на външна фирма-изпълнител, провеждане на шестте типа обучения, пет от които са изнесени.
Дейност №4 „Информация и публичност” Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Организиране на пресконференции - 2 бр. за напредъка по проекта (встъпителна и заключителна) - Отпечатване и разпространение на 500 бр. брошури - Изработване на 2 бр. стойки-банер - Публикуване на информация за хода на изпълнение на проекта в официалния сайт на общината. Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Приватсистем"ООД
44 Паралел ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 394 BGN
Общ бюджет: 181 782 BGN
БФП: 181 782 BGN
Общо изплатени средства: 181 782 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 181 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 879 BGN
2015 141 903 BGN
181 782 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 154 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 897 BGN
2015 120 618 BGN
154 515 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 982 BGN
2015 21 285 BGN
27 267 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Приетите от УО отчети за изпълнение дейностите по проекта
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Разработени документации
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени процедури по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени обучения от Каталога на ИПА
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители от община Видин
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Проведено чуждоезиково обучение
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведени изнесени специализирани обучения извън Каталога на ИПА
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Обучени служители от община Видин
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Проведени пресконференции
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Разработени и брошури
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Изработени стойки-банер
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Изготвени и разпространени прессъобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз