Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0091-C0001
Номер на проект: M13-22-92
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на квалификацията и уменията на служителите в Общинска администрация – Девин чрез провеждане на серия от обучителни курсове.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип на проекта, състоящ се от Ръководител проект, Технически сътрудник и Счетоводител. Всички членове на екипа ще бъдат запознати с техните задачи и отговорности, които поемат при осъществяването на проекта и с изискванията на УО за изпълнение на проекти по ОПАК. Допълнително, в съответствие с изискванията на Управляващия орган, ще бъде установена система за проследимост на напредъка по проекта, базираща се на периодични междинни и годишен технически и/или финансови отчети, както и финален технически и финансов отчет.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнител Дейността ще включва реализиране на необходимите действия за избор на изпълнители на услугите, предвидени в проекта. При осъществяване изборът на изпълнител ще бъдат съблюдавани правилата и разпоредбите описани в Закона за обществени поръчки, както и условията и изискванията на Управляващия орган. При стартиране на проекта ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки, като на тази база ще бъдат разработени документациите за провеждане на отделните процедури за избор на изпълнители.
Дейност 3: Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители Обученията за развитие на ключовите компетентности на служителите на Общинска администрация – Девин ще обхване следните теми: 1. Обучение по Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата за 55 участника за 3 дни. В рамките на обучението ще бъдат разгледани следните теми: Поставяне на цели от типа SMART, Силата на рутината, Изготвяне на личен график, График на нови проекти и задачи, Създаване на работна среда, Организиране на документи, Мотивация. Предвидените обучителни теми целят: o Планиране на организацията на ежедневната работа в посока освобождаването на по-голям ресурс от време; o Придобиване на умения за използване на рутинните дейности в посока постигане на по-голям ресурс от време; o Придобиване на нови знания по отношение на правилно поставяне на целите за извършване на работата; o Придобиване на умения за създаване на ефективна обкръжаваща среда; o Придобиване на умения за боравене с методите за планиране и организиране, които спестяват време; o Повишаване на собствената ефективност. 2. Обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход за 55 участника за 3 дни. В рамките на обучението ще бъдат разгледани следните теми: Същност на комуникацията, Корпоративни комуникации, Изграждане на екип и умения за екипна работа, Ролята на лидера за формирането на екипа. Предвидените обучителни теми целят: o Подобряване на вътрешно-организационни комуникативни умения; o Овладяване инструментите за вътрешна комуникация; o Подобряване ефективността на вътрешната комуникация; o Изграждане на умения за работа в екип; o Придобиване знания по отношение на преодоляване на конфликтни ситуации от екипа. Предвидените обучения са за 55 души, в това число кмет, кметове на кметства, зам.-кметове, кметски наместници, секретар на община, началници на отдели и служители. Обученията се предвижда да бъдат проведени извън територията на община Девин, поради което на обучаемите лица са предвидени разходи за командировки. С цел постигане на по-ефективното им включване в обучителните курсове, са предвидени командировките да стартират 1 ден преди обучението и да приключват 1 ден след него. По този начин ще се гарантира и присъствието на всички лица за целия обучителен период. В резултат от проведените обучителни курсове, служителите на община Девин, ще повишат личната и организационната си целенасоченост, производителността и отговорността за управлението на времето при изпълнение на служебните ангажименти, както и ще подобрят значително своите комуникативни умения.
Дейност 4: Провеждане на обучения на общински служители в ИПА В рамките на дейността ще бъдат проведени специализирани обучения за придобиване на нови, специфични умения от служителите на общинска администрация Девин, съгласно каталог за 2014 на Института по публична администрация: 1. УА-10: Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ за 10 участника; 2. ПП-8: Прилагане на Закона за защита на личните данни за 3 участника; 3. ЕБ-5: Одит на изпълнението в дейността на администрацията за 2 участника; 4. ОПА-5: Прилагане на Закона за достъп до обществена информация за 7 участника; 5. ДУО-7: Надзор за законност върху дейността и актовете на общинската администрация за 1 участник; 6. ПП-6.1:Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи) за 1 участник; 7. ЗА-2: Административни разпоредби в прилагане на Семейния кодекс за 5 участника; 8. ЗА-3: Стилистика в нормативните актове и наредби за 3 участника; 9. УИС-7: Configuring, managing and maintaining windows server 2008 services (basic course) - дистанционна форма) за 1 участник. Дейността ще стартира с подаване на заявка за участие за всяко едно обучение към Института по публична администрация. Предвидените обучителни курсове / семинари ще бъдат организирани извън територията на община Девин, поради което на обучаемите лица са предвидени разходи за командировки. С цел постигане на по-ефективно включване на служителите на общинската администрация в обучителните курсове / семинари, са предвидени командировките да стартират 1 ден преди курса / семинара и да приключват 1 ден след него.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност ще включват: o Разработване, дизайн и печат на информационна брошура, която да съдържа синтезирана информация относно проектните дейности и резултати. Брошурата ще бъде отпечатана в тираж от 600 бр.; o Провеждане на откриваща и закриваща пресконференции, на които ще бъдат презентирани целите на проекта, проектните дейности, и постигнатите резултати; o Изготвяне на 3 публикации в пресата с информация за предвидените обучения: цели, теми, резултати; o Изработване на подвижен банер с информация за получената финансова подкрепа; o Разработване на интернет банер на проекта, който да бъде качен на официалната интернет страница на общината – www.devin.bg; o Реализиране на 6 броя радиоизлъчвания; o Изработване на рекламен радиоклип на проекта. Допълнително, всички документи, разработени в рамките на проекта ще съдържат задължителната визуална идентификация, оповестяваща полученото финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕСФ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Магнимедия
"Доктор Ветко 1" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 186 BGN
Общ бюджет: 117 360 BGN
БФП: 117 360 BGN
Общо изплатени средства: 116 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 037 BGN
2015 89 812 BGN
116 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 982 BGN
2015 76 340 BGN
99 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 056 BGN
2015 13 472 BGN
17 527 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени договори за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени междинни и годишен отчети по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Брой изготвени финални отчети
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Брой сключени договори за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Брой обучени общински служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Брой издадени сертификати / удостоверения на обучените служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени обучения по теми
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Брой обучени общински служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Брой издадени сертификати / удостоверения на обучените служители
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Отпечатани информационни брошури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Публикации в пресата
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Изработен подвижен банер
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Изработен интернет банери
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Радио излъчвания
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Изработени рекламни радиоклипове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз