Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.14-0001-C0001
Номер на проект: K14-24-1
Наименование: Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници
Бенефициент: Национален институт на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.07.2014
Начална дата: 24.07.2014
Дата на приключване: 24.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на магистратите и съдебните служители с оглед подобряване ефективността на съдебната система
Дейности: Дейност 5. Извършване на независим финансов одит Избор и наемане на одитор, който да извърши одит на проекта.
Дейност 3. Оценка на ефективността на проведените обучения по проекта Тази дейност ще се провежда паралелно с основната Дейност 2 и ще приключи два месеца след нея. Извършване на оценка на ефективността на обученията, организирани и координирани по проекта е дейност, която има изключително важен ефект както върху устойчивостта на проекта, така и върху укрепване на институционалния капацитет на НИП. Оценката ще се базира на данни, които ще са субективни, събирани по методика, която е изработена и използвана по приключилия вече договор по ОПАК №К11-24-1/02.04.2012 г. и ще протича през целия десетмесечен период на провеждане на обучения по проекта. Следващите два месеца ще са необходими за акумулиране на събраните данни и за извеждане на заключения и препоръки. Предвижда се работна група, която да е съставена от 4 експерти – 1 външен експерт с професионален капацитет в областта и 3 служители на НИП, които активно да работят в екип въз основа на изградената вече Методика и инструментариум от предишния проект по ОПАК по поддейност 3.3. Настоящето проучване е надстройка на вече провеждани подобни оценки с цел да се получи обратна връзка след приключване на обученията, като се затвърдят определени практики за успешни и/или да се модифицират практики, които създават затруднения, не отговарят на потребностите на обучаемите или предоставят услуги с по-ниско качество. Извършеният вече анализ и оценка на ефективността от обученията на магистрати и съдебни служители по предишния проект по ОПАК ще е база и ще служи за сравнение при извършването на настоящата оценка. По този начин ще се укрепи професионалния капацитет на НИП за извършване на аналитична дейност, което е залегнало в неговата Стратегия за развитие. Продължителност: 12 месеца
Дейност 4. Информация и публичност на проекта Тази дейност включва организиране на стартова и заключителна пресконференция за популяризиране на проекта, включително и една междинна пресконференция в рамките на проекта. Първата пресконференция ще бъде организирана в началото на проекта с цел представяне на идеята, целите и начина на изпълнение на проекта, неговия незабавен, както и дългосрочен ефект върху повишаване на професионалните знания и умения на магистратите и съдебните служители за укрепване компетентността на съдебната система, а заключителната ще представи резултатите от проекта. Съответно ще бъдат раздадени материали на участниците, свързани с изпълнението на дейностите. За пресконференциите се предвижда да бъдат поканени за участие журналисти, различни представители на съдебната власт и изпълнителната власт, както и представители на академичните среди, професионални съсловни организации, европейски институции и дипломатически мисии, при възможност. Стартиращата пресконференция ще се проведе непосредствено след определяне на изпълнител на обществената поръчка. Заключителната пресконференция се предвижда за 15-тия месец от изпълнението на проекта, като се представят резултатите от дейностите. Също така, ще се подготвят текущи съобщения за изпълнението на дейностите по проекта, които да се публикуват на сайта на НИП и на сайтовете на други институции от съдебната система. В рамките на проекта по ОПАК с договор №К11-24-1/02.04.2012 г. без финансови разходи беше направен раздел „Обучения по ОПАК“, където се публикуваха постоянно новини и данни за целевите групи. Ползвайки тази информационна възможност, разделът ще се допълва с нов пакет съобщения, което ще даде още по-голяма публичност на проекта. Освен това се предвижда изготвяне и публикуване на статии в централната преса и в регионални медии. Ще се проведат две интервю през 6-тия и 11-тия месец от изпълнението на проекта, представящи целите на проекта, както и резултатите от изпълнението. Тази дейност гарантира популяризиране на проекта, включително и пресконференции в рамките на проекта. За по-добрата организация и координация на дейността, ще се проведе обществена поръчка в рамките на ЗОП. От страна на НИП ще бъде определен служител с познания в областта на връзките с обществеността, който ще работи в тясно сътрудничество с избрания подизпълнител. При изработването на всички материали ще се спазват изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.
Дейност 1. Административно управление на проекта В рамките на дейност 1 ще се проведат административни дейности, свързани с управлението на проекта и с изготвянето на документации за обществените поръчки. Поддейност 1.1. Управление на проекта. Ще се организира екипа по проекта и ще бъдат определени конкретните му задачи за цялостното изпълнение. Екипът ще се състои от 3 души: 1 ръководител, 1 счетоводител и 1 финансов-технически експерт. Ще бъде проведена първа обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа. Ще се обсъди и утвърди детайлен график на дейностите. Екипът ще работи в духа на прозрачност, комуникация и координация на работата. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол. Към тази дейност се включва също участието на служители от НИП и външни експерти в комисиите за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти. Продължителност: 15 месеца Поддейност 1.2. Провеждане на процедури по обществени поръчки. В съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и ОПАК ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта. Ще бъде разработена тръжната документация и обявени тръжните процедури, съответно – избрани изпълнителите. Цялостният процес на провеждане на тръжната процедура ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на ЗОП. За целта ще има работна група съставена от служители на НИП и от външни експерти, като общият брой ще бъде уточнен допълнително с оглед участието на НИП в управлението и изпълнението на други проекти по ОПАК. Работата ще бъде синхронизирана и ще е в зависимост от експертната дейност на външните експерти и служителите на НИП, имайки предвид регулацията по ЗИД на ЗОП, обн. ДВ бр. 40 от 13.05.2014 г. Тази дейност ще започне непосредствено след подписване на договора с УО на ОПАК с оглед последователността на изпълнение на дейностите. В тази дейност се предвиждат доста рискове, особено при оспорване на решенията на комисията за избор на изпълнител. Подобен риск може да удължи началото на другите дейности, които пряко зависят от определяне на изпълнители. Мярка за намаляване на риска е ясно, детайлно и конкретно изработване на технически задания при обявяване на обществените поръчки. Също така ще се разчита на експертизата на външните специалисти, които вещи в своята област на знания, ще допринесат за минимизиране на рискови обстоятелства. Същевременно ще се ползват услугите на доставчици на услуги, с които вече НИП е сключил договор предвид неговата текуща дейност. Продължителност: 8 месеца
Дейност 2. Провеждане на обучения/стажове на магистрати и съдебни служители Тази дейност е основната и най-сложна от всички дейности и ще се започне непосредствено след приключване на основните административни координационни действия по дейност 1. Предвиждат се три поддейности съобразно потребностите за обучение на различните целеви групи: 2.1. Провеждане на обучения/стажове на магистрати в страни членки на ЕС 2.2. Провеждане на обучения/стажове на съдебни служители в страни членки на ЕС 2.3. Провеждане на обучения на магистрати и съдебни служители по специфични неправни теми Националният институт на правосъдието има 13 подписани споразумения за партньорство с различни европейски правни институти по линия на Европейската мрежа за съдебно обучение. Тези споразумения са в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет” (2007-2013 г.) за сътрудничество в проекти, които НИП ще изпълнява. Партньорите са: 1. Европейска мрежа за съдебно обучение (Брюксел-Белгия), 2. Институт за съдебно обучение (Белгия), 3. Академия за Европейско право (Трир-Германия), 4. Министерство на Бавария (Мюнхен-Германия), 5. Съдийска школа (Барселона-Испания), 6. Център за правно обучение (Мадрид-Испания), 7. Висш съдебен съвет (Италия), 8. Европейски институт за публична администрация (Люксембург), 9. Национална школа за съдии и прокурори (Полша). 10. Център за правно обучение (Португалия), 11. Национален институт на магистратурата (Румъния), 12. Министерство на правосъдието (Словения), 13. Национална школа на магистратурата (Франция). Също така, НИП има подписани споразумения за сътрудничество с две национални обучителни институции: 1. Институт за публична администрация (ИПА) 2. Дипломатически институт към Министъра на външните работи (ДИ) Ще се ползват анализите на потребностите от обучения на магистрати и съдебни служители, най-вече извършеният анализ за оценка на ефективността на обученията на магистрати и съдебни служители по договор №К11-24-1/02.04.2012 и на тази база ще се обособят групите обучения, които могат да се предложат на целевите групи. Ще бъде посочен броя участници, дати и учебни програми (съгласно учебните календари на европейските и национални партньори), както и критериите за подбор съгласно изработената по същия горепосочен договор Методика за подбор. Тъй като организацията и координацията на тази дейност е доста сложна, и имайки предвид опита от приключилия вече договор по ОПАК №К11-24-1/02.04.2012 г. се предвижда по тази дейност да се сформира работна група от служители на НИП, които да изпълнят всички необходими действия. Работната група ще работи в екип и ще е напълно концентрирана върху цялостния процес на набиране, подбор и определяне на участниците, както и цялата административна, финансова и логистична дейност, свързана с трите поддейности. Работната група ще се състои от 6 служители на НИП (предвид предишния опит по проекта по ОПАК) – Ръководител на групата, който ще отговаря за цялостното изпълнение на дейността, като ще е под прекия контрол и наблюдение от ръководителя на проекта, също така той ще е координатор-експерт за магистратите; Координатор-експертът за съдебните служители - ще отговаря изцяло за тази целева група. Двамата експерти ще координират и ще работят в тясно сътрудничество с Координатор-експерта за международни и национални партньори, който ще е в постоянна връзка с приемащите организации и ще съдейства активно за успешното участие на целевите групи. Тъй като обемът от работа и административно-техническата и финансовата организация е голям, тримата експерти ще бъдат подпомагани от трима специалисти с определени функции, поради факта, че НИП командирова всички съдебни служители и магистрати за участие в обучения и събития, които се организират от него (Протокол №33 от Решението на заседанието на Комисия „Международна дейност” на ВСС, проведено на 31.10.2012 г.). Специалистите са следните: финансов експерт – той ще отговаря за всички финансови и отчетни документи, свързани с командироването на участниците в страната и чужбина; административен експерт – той ще отговаря за цялата административна документация, свързана с командироването на участниците и координацията по отчетните доклади след приключване на обученията; технически експерт – той ще отговаря за цялата деловодна и техническа дейност относно регистрация на заявления за участие и организиране на архива. С вътрешна административна заповед ще бъдат разписани подробно функциите и отговорностите на всеки член от работната група. Предвижда се в тези обучения да се включат по възможност голяма част от преминалите успешно чуждоезиково обучение по приключилия вече договор по ОПАК №К11-24-1/02.04.2012 г. в съответствие с предлаганите семинари и професионални възможности на участниците. Заявили участие магистрати и съдебни служители, които не са преминали чуждоезиковите курсове също ще бъдат включвани в обученията. Процедурата по тази дейност ще следва изработената Методика за подбор на магистрати и съдебни служители по приключилия вече договор по ОПАК №К11-24-1/02.04.2012 г. Работната група ще изработва обявленията и ще обработва заявките, като ще спазва принципите на прозрачност, хоризонтални политики и недискриминационни елементи. Обученията в ИПА и ДИ ще са съобразени с потребностите на целевите групи по неправни теми, като е възможно изработването на курсове на принципа „tailor-made”. Предвижда се обученията да са по теми, свързани със стратегическото, административното, финансовото управление и дипломатически и протоколни курсове, като се идентифицира необходимостта от надграждане за обучение на целевите групи с ръководни функции. Тези обучения ще обхванат целеви групи от страната, като се предвижда 250 участници да се включат в курсовете. Тази дейност ще започне през 2-рия месец от стартирането на проекта и ще приключи на 12-тия месец. В резултат обученията по настоящата дейност ще обхванат общо 260 магистрати и съдебни служители в гореописаните европейски обучителни институции и общо 250 магистрати и съдебни служители в гореописаните национални обучителни институции, като средната продължителност на курсовете ще е около 5 дена в зависимост от учебните календари на посочените партньори. Ще има възможност да се провеждат също обучения под формата на стаж, които да са със средна продължителност от 1 или 2 седмици според темата и капацитета на партньорите. Продължителност: 10 месеца
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 858 545 BGN
Общ бюджет: 1 155 091 BGN
БФП: 1 155 091 BGN
Общо изплатени средства: 1 431 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 155 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 371 709 BGN
2015 1 059 399 BGN
1 431 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 981 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 315 953 BGN
2015 900 489 BGN
1 216 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 173 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 55 756 BGN
2015 158 910 BGN
214 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените магистрати и съдебни служители
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени срещи на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Изготвени технически и финансови доклади по проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изготвен работен план за действие
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Сключени договори за съответните дейности
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Обучени магистрати и съдебни служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Изработена оценка на ефективността от проведените обучения по проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Проведена откриваща пресконференция
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Проведена закриваща конференция
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Публикувани съобщения
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Проведени интервюта
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Изработени рекламни материали
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз