Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0028-C0001
Номер на проект: M13-22-29
Наименование: Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите чрез обучение
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация и компетенции на служителите от Общинска администрация Карнобат
Дейности: Д1 - Администриране и управление на проекта Управлението на проекта ще бъде осъществено от екип, който се състои от ръководител, счетоводител и координатор. Служителите от екипа ще бъдат назначени на граждански договор. Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането, до приключването на проекта.
Д2 - Провеждане на обучения по ключови компетентности за служителите на Общинска администрация Карнобат 1. Обучение на тема: Правомощия на органите на местната администрация по Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Компетентност. Актове. Съдържание на актовете. Такси-размер и събиране. Продължителност: 16 учебни часа, три дни Брой служители: 30 служителя Обучението ще обхване основни теми свързани с правомощията на местната администрация и по-точно условията при които кмет, кметски наместници, секретар на Общината могат да правят нотариални заверки. Целта му е да повиши компетентността на служителите от тези звена, а също и на специалистите от „ГРАО”. Как се извършва таксуването на различни нотариални услуги? Къде се внасят таксите от подобен тип дейност и т.н. 2.Обучение на тема: Съставяне на актове за административни нарушения. Съдържание на акта по Закона за административните нарушения и наказания. Мерки за законосъобразност. Установяване на нарушения по Закона за опазване на селскостопанското имущество. Законосъобразност на процедурата. Издаване на наказателни пастановления – съдържание, срок за издаване, обжалване. Продължителност: 16 учебни часа, три дни Брой служители: 30 служителя Обучението ще обхване актуални теми свързани с Какво трябва да знае и владее актосъставителя; Стъпки при съставяне на акт, оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка и най-честите грешки допускани от актосъставителите. Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания. Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение. Ще бъдат разгледани какви са най- честите допускани грешки при съставянето и връчването на акт за установяване на административно нарушение, както и какви нарушения не бива да се допускат при издаването на наказателно постановление. 3.Обучение на тема: Вътрешни одити на системи за управления на качеството и околната среда. Продължителност: 16 учебни часа, два дни Брой служители: 12служителя Това обучение е предназначено да осигури съответните умения и познания за оценка и отчитане на съответствието и ефективното приложение на системи за управление на качеството и околната среда. Целта на обучението е да осигури на участниците познанията и уменията, необходими за извършване на вътрешни одити на системи за управление на качеството и околната среда и да допринесе за непрекъснатото им усъвършенстване. 1.Модул на тема: Прилагане на ДОПК при съставяне на актове за установяване на задължения по декларация. Принудително събиране на данъчни задължения и такса битови отпадъци. 2. Модул на тема: Подготовка и изпълнение на общинския бюджет. Постъпления в бюджета от Такса битови отпадъци и местните данъци. Данъчен режим на общинската собственост. Продължителност: 16 учебни часа, три дни Брой служители: 16 служителя Двата модула са част от едно обучение, което ще бъде насочено за към служителите от звено местни приходи и счетоводство. Обучението ще отговори на индентифицираните нужди на служителите от тези отдели за успешно справяне със служебните задължения. 1.Модул на тема: Повишаване на компетентността на служителите при работа със специфични групи потребители на общински, административни и социални услуги. 2.Модул на тема: Технология за поддържане и обработване на данни в електронния регистър на населението по ЕСГРАОН. Продължителност: 16 учебни часа, три дни Брой служители: 20 служителя Двата модула са част от едно обучение, което ще бъде насочено за към служителите на ГРАО, експерти по социални дейности и образование, служители в Административен център.
Д3 – Обучения към Института по публична администрация 1. Обучение на тема: Прилагане на Административно- процесуалния кодекс за неюристи – ПП6.2. Продължителност: 12 учебни часа, 1,5 дни Брой служители: 9служителя Чрез това обучение ще се даде отговор на следните теми: Актуални проблеми по приложението на Административно процесуален кодекс. Да представи основните производства и практически постановки, регламентирани в АПК, както и относимата съдебна практика. Съобщения и призовки и т.н. като обучението е насочено и адаптирано за служители без юридическо образование.
Д 4 – Компютърно обучение 1.Обучение на тема: Работа с MKAD и AUTOСAD Продължителност: 35 учебни часа Брой служители: 10 служителя
Д5 - Информация и публичност на проекта В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани редица мерки за популяризиране и визуализация на безвъзмездната помощ, предоставена от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, финансирана от Европейския социален фонд. Планирани са 2 пресконференции, за отбелязване на резултатите от ключовите етапи на проекта: 1 пресконференция след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната помощ и 1 пресконференция в края на проекта, за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Предвидена е и публикация в местни печатни издания, с която да се популяризират завършените ключови етапи. Също така ще бъдат разработени рекламни брошури за получената безвъзмездна помощ. Още от стартирането на проекта в сградата на Община Карнобат на видимо място ще бъде поставен банер, съгласно изискванията за визуализация на получената финансова подкрепа. Чрез сайта на Община Карнобат ще бъде вписвана актуална информация за изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, която ще бъде достъпна по всяко време до цялата общественост. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно Приложение № 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и ще съдържат логата на ЕСФ и ОПАК; името на проекта и на оперативната програма; флагът на ЕС и българският национален флаг. Ще бъдат спазени Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. На всички документи и материали ще бъде поставено изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
Т.И.Иванови
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 035 BGN
Общ бюджет: 80 091 BGN
БФП: 80 091 BGN
Общо изплатени средства: 80 091 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 800 BGN
2015 61 291 BGN
80 091 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 980 BGN
2015 52 097 BGN
68 077 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 820 BGN
2015 9 194 BGN
12 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Основен индикатор: Общ брой проведени обучения
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: сертифициран проект
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: доклади за прогреса на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: финансови отчети
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: % жени от общият брой обучени
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: % жени от общият брой обучени
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: % жени от общият брой обучени
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: публикации в пресата
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Разработени рекламни брошури; Информационен банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз