Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0041-C0001
Номер на проект: M13-22-42
Наименование: Повишаване капацитета на служителите в Община Бяла
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Повишаване знанията и уменията на общинските служители за ефективно и качествено изпъление на задълженията
Дейности: Дейност 3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Социални отношения и ефективни преговори В обучението ще бъдат включени 22 служители и е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 3.2 Управление на личната ефективност В обучението ще бъдат включени 23 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 3.3 Работа с граждани със специфични потребности В обучението ще бъдат включени 23 служители. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 20 учебни часа. 3.4 Комуникативни и презентативни умения В обучението ще бъдат включени 20 служители, на ръководни и експертни позиции в общинска администрация. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа.
Дейност 4. Обучение по английски език Езиковото обучение включва подготовка на служителите по английски език на начално ниво. В обучението ще бъдат включени 15 служители, които работат в областтта на международното сътрудничество, изготвянето на документи и кореспонденция на английски език, обслужване на граждани. Продължителността на обучението е 100 учебни часа.
Дейност 2. Обучения, проведени от Института по публична администрация 2.1 Стратегическо управление и разработване на публични политики /сигнатура по Каталога за 2014 – УА-1/ Обучението е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. В обучението ще се включат двама служители, заемащи ръководни постове в общинската администрация. Цел на обучението е да се развият умения за разработване на стратегически документи. 2.2 Прилагане на административно-процесуалния кодекс /за неюристи/ /сигнатура по Каталога за 2014 – ПП-6.2/ Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа. В обучението ще се включат двама общински служители, на които им се налага да прилагат в работата си АПК, но не са юристи. Една от целите на обучението е служителите да се запознаят с основните принципи на АПК. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще подготви план за действие и конкретни ангажименти на членовете на всеки член. Ежемесечно ще се провеждат срещи, на които ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, евентуални пропуски и начини за преодоляването им.
Дейност 5. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с проекта) и заключителна (за представяне на резултатите от проекта). Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за информиране за предстоящите обучения и начините за участие в тях. Регистрационни форми за формиране на желанията на участниците за включване в съответните обучения. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Изработка на химикали с логото на програмата. Флаш-памети с логото на ОПАК и материали от обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Медиа бокс ЕООД
ДЗЗД Интеграция и развитие
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 101 658 BGN
Общ бюджет: 95 539 BGN
БФП: 95 539 BGN
Общо изплатени средства: 95 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 300 BGN
2015 75 239 BGN
95 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 255 BGN
2015 63 954 BGN
81 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 045 BGN
2015 11 286 BGN
14 331 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни технически доклади
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: Изработени брошури
Индикатор 20 (Д) По дейност 5: Изработени банери
Индикатор 21 (Д) По дейност 5: Изработени семинарни материали - папки, блок-листи за писане от 20 листа, регистрационни форми, химикалки
Индикатор 22 (Д) По дейност 5: Изработени флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз