Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0046-C0001
Номер на проект: M13-22-47
Наименование: „Провеждане и участие в обучения за по- добро управление и развитие на служителите в община Сандански”
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност, квалификацията и развитието на служителите в администрацията на Община Сандански
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа и управление на проекта В екипа на проекта е предвидено ангажирането на следните лица: ръководител, счетоводител и координатор и юрист. Ще бъдат проведени срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на дискусии във връзка с общите и конкретни отговорности, плана за действие, процедурите, отчитане и всички необходими дейности за успешното изпълнение на проекта. Тези работни срещи ще включват : 1.Запознаване членовете на екипа с целите на проекта, дейностите и резултатите; 2.Разпределяне на задълженията между експертите, включени в екипа; 3.Определяне на правила за работа 5.Контрол върху изпълнението на договорите. Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Докладва на ръководството на общината и отчита проекта към УО на ОПАК. Той ще бъде подпомаган в работата си от целия екип по изпълнението на проекта. Администрирането на проектния бюджет ще се осъществява от счетоводителя на проекта. Координаторът ще организира и подпомага изпълнението на проекта Юриста ще оказва експертна помощ по разработването на техническите задания по Закона за обществените поръчки, както и за решаване на юридически казуси по реализацията на проекта.
Дейност 2: Подготовка за провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейността предвижда провеждане на следните процедури: 1.Процедура за избор на изпълнител/и за извършване на дейност Обучения на общинските служители 2.Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на информираност и публичност по проекта. 3.Процедура за избор на изпълнител на дейности, свързани с логистика: настаняване, кафе- паузи, наем на зала, наем на техника и транспорт Дейността ще се реализира по следния начин: 1. Подготовка на документациите за провеждане на тръжните процедури за дейностите по проекта от юриста по проекта; 2. Провеждане на обществените поръчки за избор на изпълнители; 3. Набиране на оферти за изпълнение; 4. Избор на изпълнители; 5. Сключване на договори за изпълнение между община Сандански и спечелилите фирми.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност В тази дейност ще се реализират и разработят следните продукти и мероприятия: 1. Ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. На първата пресконференция ще бъде представен проекта, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. 2. Изготвяне и разпространяване на информационни материали /брошури/ 3. Предвиждат се 2 публикации в средствата за информация, които акцентират върху етапите и постигнатите резултати от проекта. 4. Изработване на промоционални чаши, с характеристиките и логото на ОПАК. 5. Изготвяне на рекламни банери, които ще бъдат поставени по време на предвидените събития по проекта. 6. Всички рекламни и печатни материали - прессъобщения, материали за медиите, брошури, банери и др - ще отговарят на изискванията за публичност и визуализация, според Регламента на Комисията (EО) № 1828/2006 и разписаните указания за визуалната идентификация на ОПАК.
Дейност 4: Обучения за повишаване на професионалното развитие и компетентности служителите в администрацията на Община Сандански Тази основна дейност включва следните поддейности: Обучение№ 1: Комуникационни умения за лидери Обучението ще обхване 15 участника и ще бъде с продължителност 3 дни .Обучението ще преминат служители от ръководния персонал на община Сандански – кмет, кметски наместници, заместник – кметове, секретар на общината, директор дирекция и началник отдели. Обученията от направление „Комуникативни умения за лидери” са създадени, за да подобрят личностните компетенции, свързани с управлението на хора, екипи, организации и работни процеси. Основната цел на обученията е повишаване на ефективността на ръководителите чрез обогатяване на гледните им точки и изграждане на работещи стратегии за ефективно дългосрочно управление на екипите и процесите, за които отговарят. При създаването на обучителните продукти в направление „Комуникативни умения за лидери” е отделено внимание на всички основни предизвикателства, пред които са изправени съвременните ръководители. Включени са обучения, които адресират нуждата им не само по-ефективно да управляват екипите си, но и да се грижат за тяхното развитие, мотивация и добра работна среда. Обучение№ 2: Креативно мислене и лична ефективност Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 45 участника, разделени на 3 групи по 15 човека. Участниците в това обучение ще изградят умения,свързани с управление на времето, управление на стреса, креативно мислене и др. Обученията от направление креативно мислене и лична ефективност са насочени към подобряването на широк кръг от личностни и професионални компетенции на хора от различни сфери на дейност. Въпреки че всяко обучение има свой собствен фокус и тема, компетенциите, които отделните обучения изграждат, се разглеждат в светлината на цялостното личностно развитие. Обученията са насочени към повишаване на ефективността, но се отделя внимание и на въпроса защо точно тези са най-добрите стъпки към постигането на лична ефективност. Обученията са предназначени за по- широка аудитория и дават практически решения и инструменти за справяне с повечето често срещани житейски ситуации и проблеми, което ги прави еднакво приложими и в личен, и в служебен план. Обучение№ 3: Екипна ефективност и принципи за работа в екип Обучението ще бъде с продължителност 3 дни и ще обхване общо 45 участника, разделени на 3 групи по 15 човека. Служителите ще бъдат запознати с най съвременни методи и похвати за работа в екип, ефективно сътрудничество, мотивация на служителите и т.н. Обучението ще бъде изнесено, като в него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, изграждане на екип. Обученията по Екипна ефективност освен култивирането на личностни компетенции, имат за цел обединяването на двете гледни точки, породени от дуалистичната природа на екипа. Съобразно това, за постигане на максимална екипна ефективност, обученията от това направление са насочени към трайна промяна на разбиранията и нагласите на членовете на екипа. В тях се адресират най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват работните екипи, като успоредно с усвояването на конкретни личностни компетенции, обученията работят за развитие на екипа като органично свързано цяло, с ключова роля за резултатите Обучение№ 4: „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията” (ЕФ-2) от Каталога на ИПА Обучението ще бъде с продължителност 2 дни и ще обхване общо 15 участника. Обучението ще систематизира и обогати познанията на служителите, свързани с комуникацията между общинските служители.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 64 028 BGN
Общ бюджет: 57 652 BGN
БФП: 57 652 BGN
Общо изплатени средства: 57 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 806 BGN
2015 44 847 BGN
57 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 885 BGN
2015 38 120 BGN
49 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 921 BGN
2015 6 727 BGN
8 648 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Сформиран екип
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени срещи на екипа на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Разработени документации за провеждане на тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени процедури
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Информационни брошури
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Публикации
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Флаш-памет
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Банери
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Получени сертификати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз