Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0125-C0001
Номер на проект: M13-22-128
Наименование: ХОРИЗОНТ 2020
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността и ефикасността на служителите и подобряване на координацията в администрацията на община Пазарджик, чрез надграждащи и специфични обучения
Дейности: 2. Провеждане на курсове за служителите от администрация в Института по публична администрация - София Обучение 1: Управленски умения Курс: Прилагане на европейския опит и практика в България - сигнатура (УА–9) - продължителност: 2,5 дни, 20 учебни часа - обучаеми – 15 човека ръководен персонал Обучение 2: Под-програма допълнителни специализирани обучения Курс: Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в република България - сигнатура (ЗА–5) - продължителност: 2 дни, 16 учебни часа - обучаеми – 10 човека от различни отдели, работещи с различни етнически групи Обучение 3: Под-програма електронно правителство Курс: Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране - сигнатура (ЕП–2) - продължителност: 2 дни, 16 учебни часа - обучаеми – 25 човека – ръководен персонал и информатици по отдели Курс: Оперативна съвместимост - изисквания и реализация - сигнатура (ЕП–3) - продължителност: 2 дни, 16 учебни часа - обучаеми – 8 човека, специалисти информационни технологии Курс: Електронни документи и електронен подпис - сигнатура (ЕП–5) - продължителност: 1 ден, 8 учебни часа - обучаеми – 17 човека – ръководен персонал и информатици
4. Дейности за информация и публичност Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и Ръководството за информиране и публичност дейностите по информиране и публичност ще се осъществяват чрез: • Изработване на табела за проекта с флага на ЕС, наименование на проекта и посочване на подкрепата от ЕС – 1 брой; • Изработка на 200 броя брошури за визуализация на проекта и 200 броя за представяне на постигнатите резултати • Предоставяне на информация за финансовата подкрепа от ЕС по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ в официалната документация на проекта в съответствие с изискванията, предвидени в Ръководството за публичност. • Провеждане на пресконференция при стартирането на проекта за информиране на обществеността и представяне на проекта. • Провеждане на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Ще се представят заключителните резултати, степента в която проектът е постигнал предварително поставените цели и задачи, перспективите за очаквано устойчиво продължаване на дейността. • Изработване на електронен банер и публикуване на информацията на интернет сайта на общината. • Публикации в хода на проекта в печатни и дигитални медии за информиране на обществеността за приноса на ЕСФ за подобряване на институционалната среда на територията • Електронен банер, публикуван на регионални сайтове за 7 месеца • Рекламни комплекти, съдържащи еко-торбичка, флаш памет, химикал и папка с визуализация и информация за проекта.
1. Поддейност 1: Организиране на тръжни процедури Организиране на тръжни процедури
1. Организация и управление на проекта Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността на екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности. Организацията и управлението на проекта са изнесени като обособена дейност с цел по-добър контрол върху изпълнението му и неразделна част от цялостната методика за управление. Дейността обхваща: • Създаване на организационни предпоставки за управлението на проектния цикъл – контролирана среда. • Правилно разпределение на ресурсите и отговорностите при изпълнението на проекта. • Постигане на заложените цели и резултати. • Логистично обезпечаване на изпълнението на дейностите. • Провеждане на тръжните процедури предвидени в проекта.
3. Провеждане на специализирани и групови обучения за развиване на ключови компетентности на служителите от администрацията и повишаване на експертизата им Обучения по ключови компетентности: За управленско ниво: • Обучение „Усъвършенстване на организационната дейност“ - продължителност: 24 часа, 3 дни, изнесено - обучаеми – 28 човека - ръководен персонал Основни теми: Концепция за пестеливост на дейностите и процесите в администрацията; Реинженеринг и непрекъснато усъвършенстване на дейностите и процесите в администрацията; Моделиране и оптимизиране на дейностите и процесите; Контрол на изпълнението и качеството в процесните вериги; • Обучение „Работа с информационни източници и комуникация“ - продължителност: 24 часа, 3 дни, изнесено - обучаеми – 20 човека отдел „Канцелария на кмета, връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество" и ръководен персонал Основни теми: Ефективни канали за доставка на информация. Работа с информационни източници и нормативна уредба Ефективно поведение пред медиите и други публични изяви Обратна връзка и стратегия Публично представяне и публично говорене Вербална и невербална комуникация Работа с документи и използване на свидетели Боравене с информация и структуриране на комуникационните процеси за подобряване на координацията Механизми за комуникация в организацията - между отдел/отдел и служител/служител За експертен и изпълнителен състав е планирано следното: Модул 1: Обучение: „Информационна обезпеченост на организацията“ Основни теми: Работа с информационни източници и нормативна уредба Вербална и невербална комуникация Боравене с информация и структуриране на комуникационните процеси за подобряване на координацията Ефективни канали за доставка на информация. Механизми за комуникация в организацията - между отдел/отдел и служител/служител Модул 2: Обучение „Обществени и граждански компетентности“ Основни теми: Правила за работа с цел избягване на пренатовареност, грешки и максимална ефективност; Разрешаване на ситуации на стрес, депресии и неефективност, лични кризисни ситуации; Медиация – разрешаване на спорове и конфликтни ситуации – вътрешен и външен план; Инициативност; Взаимопомощ, сътрудничество и организация - продължителност: 2 х 15 часа, общо 30 часа в 3 дни, изнесено - обучаеми – 150 човека в 6 групи по 25 човека, провежда се на три пъти за времето на проекта Специализирани обучения: • Обучение „Практически аспекти в работата на звено ГРАО“ – за отдел Дирекция “Гражданска регистрация на населението” - продължителност: 18 часа - обучаеми – 24 човека отдел ГРАО, разделени на 2 групи по 12 човека Модул 1: Основни акценти, промени и новости в нормативната рамка Наредба за издаване удостоверения въз основа на регистъра на населението Наредба за функциониране на единната система за гражданска регистрация Закон за гражданската регистрация Модул 2: Практически насоки по издаване на удостоверения и попълване на основните документи по гражданско състояние, регистъра на населението, регистъра на адресите, предоставяне на достъп до регистъра на гражданското състояние, даване на ЕГН и неговата корекция. • Обучение „Прилагане на Е-управление в публичната сфера“ - продължителност: 8 часа, 1 ден, изнесено, провежда се на 3 пъти - обучаеми – 180 човека, 3 групи по 60 човека Основни теми: Практическо прилагане на е-управлението от административната структура, модели на сътрудничество, добри практики, които въздействат върху общественото развитие и качеството на административното обслужване. Форми, техники и организация на Е-участие в АУП чрез прилагане на уеб базирани форуми, видеоконфериране, онлайн гласуване, дистанционна комуникация, споделянето на знания и добри практики. "Безхартиено" управление при създаване, съхраняване, редактиране, споделяне, извличане на информация и архивирането й. Социалните медии и тяхното социално и икономическо въздействие върху гражданите, бизнеса и администрацията. Професионални и социални мрежи като инструмент за повишаване на демократизацията на регионално равнище.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 741 BGN
Общ бюджет: 123 856 BGN
БФП: 123 856 BGN
Общо изплатени средства: 123 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 856 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 548 BGN
2015 91 308 BGN
123 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 278 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 666 BGN
2015 77 612 BGN
105 278 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 882 BGN
2015 13 696 BGN
18 578 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвени междинни и окончателен технически отчети
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени процедури
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Бр. обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Бр. теми на курсовете
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Бр. получени сертификата
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Бр. обучени служители по специализирани обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Бр. проведени групови обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Бр. получени сертификата
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Бр. проведени пресконференции
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Бр. изработени и разпространени брошури
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Бр. банери
Индикатор 16 (Д) По дейност 4: Бр. табели
Индикатор 17 (Д) По дейност 4: Бр. рекламни комплекти
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Брой публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз