Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0112-C0001
Номер на проект: M13-22-113
Наименование: Повишаване компетенциите на администрацията на община Невестино за подобряване на нейната ефективност.
Бенефициент: Община Невестино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Невестино
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1 – Провеждане на обучения в ИПА по каталога за 2014 г. В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от общинска администрация Невестино, които се предлагат в Каталога на ИПА за 2014 г.: - ПРИЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (за неюристи) –(ПП-6.2) – 1,5 дни – 12 учебни часа; - ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ (ЕБ–4) – 1,5 дни – 12 учебни часа;
Дейност 2 – Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език В рамките на тази дейност ще се проведе обучение по английски език (различно от предлаганите в каталога на ИПА) с продължителност 240 учебни часа за 15 представители на целевата група. Предвижда се определяне нивото знания по английски език на всеки участник от целевата група чрез входящ тест, 15 служителите ще премиат две нива по 120 учебни часа, непосредствено едно след друго.
Дейност 3 – Семинар на тема "Подобряване на екипната ефективност" За по-ефективна администрация и увеличаване качеството на работата на служителите е необходимо повишаване на капацитета за екипна ефективност на служителите, работещи помежду си, за да допринесе пряко за по-добро обслужване на гражданите. Предлаганото обучение е различно от предлаганите в каталога на ИПА
Дейност 4: Семинар на тема: „Делова етика и комуникация” Тази дейност включва да се развият умения за комуникация и делова етика на служителите. Да се усвоят умения за ефективно комуникация с хората и процесите в условията на промяна. Разглеждане на принципи и техники за делова етика и комуникация на работното място. Обученията допринасят пряко към изпълнението на целите на проекта. Предлаганото обучение е различно от предлаганите в каталога на ИПА
Дейност 5: Семинар на тема: „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие” Дейността включва умения и методи, как успешните и съвременните организации трябва да притежават умението да управляват и насочват промените. Адаптирането към нови обстоятелства и условия е сериозно предизвикателство, което може да доведе до сериозни трудности в много областти. Обучението по привличане на инвестиции за устойчиво развитие ще подпомогне служителите на общината да разберат необходимостта от привличане на инвестиции, за устойчиво развитие на общината и нейната икономика. Предлаганото обучение е различно от предлаганите в каталога на ИПА
Дейност 7: Дейности за информация и публичност Поддейност 3: Изготвяне на материали за популяризиране на обучението Дейността включва изработване на табела, брошури, и 2 пресконференции. Табелата ще бъде поставена на видно място пред сградата на общин Невестино. Върху табелата и брошурите ще бъдат поставени атрибутите - логото и знамето на Европейския съюз, логото на Оперативна програма "Административен Капацитет" с цел популяризиране на Оперативната програма и нейния финансов принос.
Дейност 6: Семинар на тема: „Развитие на човешкия капитал” Обучение на тема "Развитие на човешкия капитал" е в два модула, както следва: Модул I: Изграждане и управление на комплексна система за мотивация – 8 учебни часа и Модул II: Планиране и управление на кариерата – 8 учебни часа. Предлаганото обучение е различно от предлаганите в каталога на ИПА
Дейност 8: Подготовка, организация и управление на проекта Дейността включва събиране на екипа за управление на проекта, изготвяне на детайлен план-график за изпълнение на проекта, изготвяне на протоколи от заседания на екипа по проекта и следене на качеството по изпълнение на заложените дейности от всички членове на екипа на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 612 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1. Обучени служители
Индикатор 6 (Д) По дейност 1. % обучени жени
Индикатор 7 (Д) По дейност 1. Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 1. Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) По дейност 2. Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2. % обучени жени
Индикатор 11 (Д) По дейност 2. Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 2. Получени сертификати
Индикатор 13 (Д) По дейност 3. Обучени служители
Индикатор 14 (Д) По дейност 3. % обучени жени
Индикатор 15 (Д) По дейност 3. Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 3. Получени сертификати
Индикатор 17 (Д) По дейност 4. Обучени служители
Индикатор 18 (Д) По дейност 4. % обучени жени
Индикатор 19 (Д) По дейност 4. Проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 4. Получени сертификати
Индикатор 21 (Д) По дейност 5. Обучени служители
Индикатор 22 (Д) По дейност 5. % обучени жени
Индикатор 23 (Д) По дейност 5. Проведени обучения
Индикатор 24 (Д) По дейност 5. Получени сертификати
Индикатор 25 (Д) По дейност 6. Обучени служители
Индикатор 26 (Д) По дейност 6. % обучени жени
Индикатор 27 (Д) По дейност 6. Проведени обучения
Индикатор 28 (Д) По дейност 6. Получени сертификати
Индикатор 29 (Д) По дейност 7. Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 30 (Д) По дейност 7. Отпечатани брошури;
Индикатор 31 (Д) По дейност 7. Публикувани материали и представяне на проекта
Индикатор 32 (Д) По дейност 8. Проведени обучения
Индикатор 33 (Д) По дейност 8. Обучени служители на община Невестино


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз