Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0058-C0001
Номер на проект: M13-22-59
Наименование: Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Крумовград за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и отчетност на проекта В тази дейност са включени следните под-дейности: • Изготвяне на тръжна документация за две обществени поръчки: обща за дейности 2-8 и отделна за дейност 10; • Провеждане на тръжни процедури, съобразно предвидените по проекта дейности и изготвените тръжни документации • Изготвяне на междинни доклади и на окончателен доклад по изпълнение на проекта • Осигуряване на отчетност, мониторинг и контрол на изпълнението За управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В екипа ще бъдат включени служители на общинската администрация. Екипът на проекта ще осъществява текущ контрол върху дейността на изпълнителите, включително качеството на проведените обучения, верификация на направените разходи и мониторинг. Екипът на бенефициента ще изготвя регулярни финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК.
Дейност 2: Обучение по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“ Обучението ще обхваща най-малко следните елементи: 1. Предизвикателства на обединените комуникации. 2. Възможности за подобряване на административния капацитет чрез ползване на среда за унифицирани комуникации. 3. Унифицирани комуникации и възможности за подобряване на личната ефективност. 4. Предизвикателства пред уменията за представяне в новата комуникационна среда: • Умения за презентиране, които трябва да запазим • Умения за презентиране, които трябва променим • Умения за добро лично представяне a. Как да пренесем представянето в подходяща за унифицираните комуникации форма? b. Планиране на времето, c. Планиране на отговори за очаквани „трудни“ въпроси. 5. Поведенчески умения по време на представянето 6. Особености на представянето по канали за унифицирани комуникации 7. Как да организираме демонстрации? 8. Упражнения за подготовка на представяния в унифицирана комуникационна среда 9. Публично достъпни среди за унифицирани комуникации и типични сценарии за представяне. 10. Подходящи казуси, упражнения и ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 3: Обучение по „Организация на производството и логистиката на документи“ Програмата на курса ще обхваща най-малко следните теми: 1. Предизвикателствата на съвременното производство и логистика на документи 2. Възможности за подобряване на административния капацитет чрез ре-инженеринг на създаването и логистиката на документи 3. Усъвършенстване на уменията за създаване и логистика на документи с офис пакети, използвани в нашата организация 4. Усъвършенстване на уменията за въвеждане и използване на бизнес логика в документи, създавани с офис пакети, ползвани в нашата организация 5. Използване на възможностите за логистика на документи с офис пакети, използвани в нашата организация 6. Типични сценарии за организация на производство и логистика на документи 7. Упражнения, бизнес казуси Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 4: Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Преглед на концепции за услуга, добри практики и стандарти за управление на услуги. 2. Типична документация, свързана с управление на услуги 3. Основни процеси за управление и доставка на услуги 4. Мениджмънт на веригата на доставките, когато процеси или части от процеси по доставката на услуги се изпълняват от други страни 5. Проектиране на нови услуги, промяна на съществуващи и услуги и пускането им в експлоатация 6. Определяне, осигуряване и управление на ресурсите, необходими за предоставяне на услуги. Управление на човешките ресурси, изпълняващи роли при доставянето на услуги. 7. Управление на нивата на услугите. Споразумения за предоставяне на услуги с предварително договорено ниво на външни и вътрешни клиенти. Видове споразумения. 8. Отчитане на услуги. 9. Информационна сигурност, свързана с предоставянето на услуги. Достъпност и непрекъснатост на услугите. 10. Управление на финансите, свързани с услугите. Бюджетиране за услуги. Счетоводно отчитане на разходите за услуги. Модели на разходите за услуги. Таксуване за предоставени услуги. Стратегии и форми на таксуване. Управление на поведението на потребителите на услуги, чрез подходящи форми на таксуване. 11. Управление на инциденти и искания за услуги. Управление на проблеми. 12. Управление на отношенията с клиенти и доставчици на услуги. Специфика на договорите. 13. Специфични аспекти на доставката на услуги при електронно управление (e-government) Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 5: Обучение по „Ефективно лидерство“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Бизнес среда на лидера – фактори, оказващи влияние върху лидерската среда; фактори, които въздействат върху оперативната среда (на организацията); външни фактори, въздействащи върху организацията и ефектът на всички изброени върху задачите на лидера/мениджъра; 2. Лидерът и ролите, които изпълнява като мениджър – какво се очаква от мениджъра, задачи на мениджъра, задачи на лидера; промени след като „колегата“ стане „началник“, йерархично зависими и йерархично независими задачи на мениджъра 3. Теории за лидерството – лидерство, основано на качеството на личността; управленски стилове (авторитарен, демократичен, либерален§; ситуационно лидерство; поведение на лидера според променливите „задача, отношение, власт“; управленска решетка на стиловете на мениджъра; мениджмънт чрез цели и мениджмънт чрез подход. 4. Визия и мисия – смисъл на визията и мисията; принципи на лидерството. Етичен мениджмънт, корпоративна социална отговорност; 5. Цели – стратегически цели; финансови цели; цели на персонала; цели на клиентите; конфликтни, допълващи се, неутрални цели; цели на заинтересуваните лица; 6. Упражнения, тестове, изследване и решаване на бизнес казуси и ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа Обучението ще се проведе изнесено – на не повече от 300 км от Крумовград, в рамките на 3 дни. Ще бъдат осигурени (включени в цената на обучението): транспорт (отиване и връщане), хотелско настаняване, закуска, обед, вечеря и 2 кафе паузи на ден за участниците, както и зала, лектори, техника (компютър, мултимедия и екран) и обучителни материали (учебник и работна тетрадка).
Дейност 6: Обучение по „Лична ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Необходимост от самоанализ, принцип на Парето, основни предпоставки и приложения на АВС анализа; принципи и умения за ефективно управление на времето 2. Ефективно управление на времето 3. Процеси и правила на планиране 4. Процеси и правила на вземане на решение 5. Планиране и провеждане на успешни срещи 6. Комуникация 7. Тестове за проверка на знанията, бизнес казуси, ролеви игри Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа.
Дейност 7: Обучение по „Екипна ефективност“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Екип и група 2. Очаквания към членовете на екипа 3. Фази в развитието на екипа 4. Планиране и провеждане на успешни срещи 5. Работни инструкции и делегиране 6. Комуникация 7. Мотивация 8. Вземане на решения 9. Решаване на тестове за проверка на знанията, бизнес казуси и упражнения, ролеви игри. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 8: Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“ Обучението ще обхване най-малко следните основни теми: 1. Предприемачество. Иновации. Определения. Примери за общински предприемачески инициативи, реализирани в Европейския съюз. 2. Как изглежда една предприемаческа инициатива? a. Предприемаческата идея b. Пътят към реализацията на предприемаческата идея c. Определяне на бизнеса модела. Как да конструираме бизнес модела? d. Определяне на етапи, предположения и задачи e. Маркетингова стратегия и тактика. Как да ги направим прости, разбираеми и изпълними? 3. Представяне на предприемаческата инициатива пред заинтересуваните лица и източници за финансиране, като други предприемачи, инвестиционни фондове, рискови капиталисти, бизнес ангели и др. 4. Правни форми и правно осигуряване 5. Как да привлечем хора с предприемачески дух? 6. Реализация на предприемаческата инициатива? 7. Форми за подкрепа за развитие на местния бизнес и предприемачество. Продължителност: 3 дни х 8 учебни часа, общо 24 часа
Дейност 9: Обучение по „Електронно управление (базов курс)“ (ЕП–1) от каталога на ИПА Обучението ще обхване следните теми: • Електронното управление като част от цифровата икономика. • Добри практики – световни, европейски, български. • Описание на работни процеси. • Жизнен цикъл на информационните системи. • Технологии и архитектури за електронно управление. Облачни технологии и архитектури. • Информационна сигурност. Електронна идентификация, електронен подпис. Продължителност: 2 дни х 8 учебни часа, общо 16 часа.
Дейност 10: Дейности за информация и публичност За популяризиране на проекта на община Крумовград, дейностите, начините за участие в проекта и ефекта от неговото осъществяване, ще бъдат организирани и проведени дейности за информация и публичност. Те ще бъдат извършвани от външен изпълнител, избран посредством тръжна процедура по ЗОП Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Дейността включва: - отпечатването на 10 плаката с размер 70/50 см; - изготвянето на една информационна табела с размери 100/70 см с обозначенията на Проекта. - изготвянето на 500 брошури с размер А5, цветни с информация относно проекта: цели и резултати. Брошурите ще са на разположение на всички заинтересувани страни през цялото време на действие на Проекта. - 200 броя комплекти рекламни материали за проекта – химикал, рекламна чанта и бележник с размер А5 с логото и слогана на ОПАК и ЕСФ; - организиране и провеждане на Презентация – откриваща конференция (през втория месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника; - организиране и провеждане на заключителна пресконференция (през 12-ти месец от изпълнението на Проекта) – 20 участника, Заключителната пресконференция ще отчете изпълнението на дейностите по Проекта пред представители на пресата, общността и служителите на общинска администрация. - публикуване на 3 платени публикации с информация за текущо изпълнение на проекта. Информация за относно източниците на финансиране и подкрепата от ЕСФ ще бъде включвана във всички публикации и материали, свързани с проекта: - всички учебни материали, програми, анкети, списъци, сертификати използване при изпълнението на проекта. - публикации и обяви в областни ежедневници, съобщения и информации на уеб страницата на общинската администрация; - разяснителни материали и информации, предоставяни на целевите групи и заинтересованите лица; - междинни доклади, окончателен доклад, както и всички отчетни документи по Проекта; - табела, брошури и рекламни комплекти; - организираните презентация и заключителна пресконференция
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ "Уникс - Бейджан Емин"
ДЗЗД "ЕЙС"
"ПИКСЕЛ ДИЗАЙН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 879 BGN
Общ бюджет: 164 218 BGN
БФП: 164 218 BGN
Общо изплатени средства: 164 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 36 976 BGN
2015 127 242 BGN
164 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 429 BGN
2015 108 156 BGN
139 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 546 BGN
2015 19 086 BGN
24 633 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвени тръжни документации
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Изпълнени в срок проектни дейности
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 7: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 20 (Д) По дейност 7: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 21 (Д) По дейност 8: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 22 (Д) По дейност 8: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 23 (Д) По дейност 9: Брой служители, преминали обучението
Индикатор 24 (Д) По дейност 9: Брой служители, получили сертификат за успешно преминато обучение
Индикатор 25 (Д) По дейност 10: Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 26 (Д) По дейност 10: Изготвени и разпространени табели
Индикатор 27 (Д) По дейност 10: Изготвени и разпространени рекламни комплекти
Индикатор 28 (Д) По дейност 10: Изготвени и разпространени брошури
Индикатор 29 (Д) По дейност 10: Проведени презентация – откриваща конференция
Индикатор 30 (Д) По дейност 10: Проведена заключителна пресконференция
Индикатор 31 (Д) По дейност 10: Публикувани съобщения в регионални медии
Индикатор 32 (Д) По дейност 10: Публикувани съобщения на сайта на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз