Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0020-C0001
Номер на проект: M13-22-21
Наименование: „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Опан чрез участия в обучения”
Бенефициент: ОБЩИНА ОПАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 29.07.2014
Дата на приключване: 29.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Опан
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Опан за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, чрез включването им в обучения съобразно техните компетенции.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. За доброто управление на проекта при неговото стартиране ще бъде проведена среща за сформиране на екипа за управление на проекта. Включва среща на всички членове на екипа, разглеждане на детайлите по проекта и неговото изпълнение, цели и очаквани резултати, дефиниране на отговорностите и задълженията на всеки от екипа, определяне на график за срещи и отчети по време на изпълнение на проекта, както и детайлно запознаване с методите на оценка и анализ на прогреса на проекта и начините за предотвратяване и разрешаване на проблеми свързани с неговото реализиране. Екипът на проекта ще се състои от следните експерти: Ръководител на проекта : • Провежда срещи на екипа по проекта; • Ръководи цялостната реализация на проекта; • Взема оперативни и стратегически решения; • Отговаря за постигане на целите на проекта; • Отговаря за действията на екипа и координира дейностите през всички етапи на изпълнение на проекта; • Отговаря за успешно приключване и отчитане на проекта; • Създава благоприятна организация за реализиране на проекта; • Подписва договори и издава заповеди, свързани с проекта; • Отговаря за изготвяне на процедури и вътрешни правила за работа по проекта и изпълнението на дейностите и въвеждането на система за управление, мониторинг и контрол на дейностите по проекта; • Наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратна връзка и информация; • Отговаря за правилното разходване на финансовите средства; • Контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта; • Контролира връзките с изпълнителите по време на изпълнение на проекта; • Контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в договора по проекта в съответствие с приетите индикатори; • Поддържа връзките с обществеността и отговаря за публичността и връзките с обществеността. • Осъществява баланс между целите и нуждите на проектното предложение с потребностите на целевата група; • Определя степента на достигане на резултатите. Счетоводител: • Извършва анализ на финансовото състояние на проекта във всеки един момент; • Документира, записва и отчита всички разходи и финансови документи; • Изготвя отчети за направените разходи; • Извършва контрол над разходваните финансови средства; • Оценява финансовата рентабилност на дейностите и проекта като цяло; • Докладва за възникнали проблеми на ръководителя на проекта; • Следи за банковите трансфери; • Поддържа връзка с банката, НОИ, НАП и други институции по въпроси от тяхната компетенция; • Отговаря за банкови и кешови разплащания на изпълнителите, изплащане на заплатите на експертите и служителите по проекта; • Подпомага работата на външните одитори при съответните проверки.
Дейност 2: Обучения на общински служители в ИПА, по теми, включени в каталога за обучения на ИПА. Тази дейност предвижда 4 общински служители да преминат обучение в ИПА по теми, включени каталога на ИПА, както следва: -2 бр. служители по „Прилагане на АПК (за неюристи)“ (ПП-6.2); -2 бр. служители по „Административно регулиране и подобряване на бизнес-средата“ (ПП-5)
Дейност 3: Обучение на общински служители за работа със специфични групи граждани, в т.ч. малограмотни и неграмотни и такива, които не притежават правни познания. Тази дейност предвижда обучение на 36 общински служители за работа със специфични групи граждани, в т.ч. малограмотни и неграмотни и такива, които не притежават правни познания, от избран изпълнител, краткосрочно, при пълно откъсване от работата. Предвижда се обучението да е тридневен кратък курс по одобрен от общината учебен план. След успешното завършване обучаваните получават сертификат.
Дейност 4: Обучение на общински служители по английски език. Тази дейност предвижда обучение на 10 общински служители от Общинска администрация Опан по английски език – лексика и функционална граматика за нива А1 и А2 по Общата европейската езикова рамка. Продължителност на обучението за едно ниво - 60 учебни часа по 45 минути. Форма на обучението – дневна; техника за провеждане на обучението - пълно откъсване от работата; продължителност на обучението – 60 учебни часа по 45 мин. След всяко ниво се полага писмен тест. При неговото успешно преминаване се издава сертификат и служителите се включват в следващото ниво.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Опан ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект и неговото финансиране, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: - Ще бъдат изработени и разпространени информационни и рекламни материали, в т.ч.: 1 брой флаш банер 500 броя рекламни флаери 300 броя рекламни химикалки 250 броя рекламни нотпад 100 броя рекламни тефтери Ще бъдат изготвени 3 броя публикации в Интернет сайта на общината - относно стартирането, напредъка и приключването на проекта и неговото финансиране.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Бизнес школа" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 076 BGN
Общ бюджет: 25 906 BGN
БФП: 25 906 BGN
Общо изплатени средства: 25 906 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 215 BGN
2015 20 691 BGN
25 906 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 433 BGN
2015 17 587 BGN
22 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 782 BGN
2015 3 104 BGN
3 886 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа за периода на проекта.
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Разработен план за действие за изпълнение на заложените дейности.
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Обучени общински служители в ИПА.
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Обучени общински служители за работа със специфични групи граждани, в т.ч. малограмотни, неграмотни и такива, които не притежават правни познания
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: Обучени общински служители по английски език за ниво А1 по Общата европейската езикова рамка;
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Обучени общински служители по английски език за ниво А2 по Общата европейската езикова рамка.
Индикатор 11 (Д) По дейност 5: Банер
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Рекламни флаери
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Рекламни химикалки
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Рекламни нотпад
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Рекламни тефтери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз