Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0072-C0001
Номер на проект: M13-22-73
Наименование: Професионална и компетентна общинска администрация в Криводол
Бенефициент: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 23.07.2014
Дата на приключване: 23.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Криводол
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта“ Установяването на ефективна система за координация, вътрешен контрол и мониторинг е ключов фактор за качественото изпълнение на предвидените дейности в рамките на проекта. В тази връзка непосредствено след сключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде мобилизиран Екипът за управление на проекта, ще бъдат планирани детайлно дейностите в тяхната последователност и взаимовръзки, в съответствие с предложения График за изпълнение на проекта. Организацията и управлението на процесите и етапите на изпълнение на проекта ще се наблюдава, контролира и отчита от Екипа за управление на проекта:  Ръководител проект;  Координатор;  Счетоводител.
Дейност 2: „Избор на изпълнители по реда на ЗОП“ Изборът на изпълнители ще бъде извършен в съответствие с правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му. 2.1 Избор на изпълнител за разработване на тръжна документация по реда на ЗОП; 2.2 Разработване на тръжни документации за избор на изпълнител по реда на ЗОП; 2.3 Провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по реда на ЗОП; 2.4 Сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: „Провеждане на обучения, включени в Каталога на Института по публична администрация (ИПА) за 2014 г., свързани с подобряване на професионалните умения на служителите от общинската администрация в сферите на тяхната компетентност” Поддейност 3.1 Избор на изпълнител Метод на възлагане – директно възлагане. Изпълнител - Института по публична администрация (ИПА). Поддейност 3.2 Провеждане на обученията В рамките на дейността ще бъдат проведени следните обучения, включени в Каталога на ИПА за 2014 г.:  „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ“ (УА-10);  „База данни с MS ACCESS“ (ИТО - 4);  „Бързопис по БДС“ (ЗА-10). Следващата таблица представя кратка информация за броя участници в обученията и времето необходимо за усвояване на материята № по ред Вид обучение Каталог № Брой участника 1 Комуникационна стратегия и изграждане на публичен образ УА-10 6 2 База данни с MS ACCES ИТО-4 8 3 Бързопис по БДС ЗА-10 7 Общо участници 21
Дейност 4: „Провеждане на обучения от външна обучителна организация, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от общинската администрация” В рамките на дейността ще бъдат проведени следните обучения:  „Работа в екип“;  „Лидерство и лидерски умения“;  „Ръководни умения“. Следващата таблица представя синтезирана информация за темите на обучения, броя участници и времетраенето на всяко мероприятие в дни. № Тема на обучение Дни Общ брой ТЕМА № 1 „РАБОТА В ЕКИП“ 1. Изграждане и развитие на екипи; Принципи на работата в екип; Екипна ефективност; Комуникация в екипа; Дискусии и вземане на решения в екипа; Ефективни срещи на екипа; Конфликти в екипа; Сплотяване на екипа; Учене и творчество в екип; Различия и екипни роли 3 49 ТЕМА № 2 „ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ“ 2. Понятие за лидерство: същност, видове лидери, лидерски стилове, определяне на собствен лидерски стил; Качества и умения на лидера: личностни качества и професионални умения. Възможности за развитие и самоусъвършенстване; Ръководене на екип – лидерски роли и ситуации; Управление на конфликти; вдъхновение на другите; Креативност 3 49 ТЕМА № 3 „РЪКОВОДНИ УМЕНИЯ“ 3. Умения за поставяне на цели; Умения за планиране; Умения за вземане на високо -ефективни решения; Умения за делегиране и определяне на приоритети; Умения за мотивиране на служителите; Умения за комуникация „лице в лице“; Умения за управления на взаимоотношенията с вътрешните и външните клиенти на общинската администрация; Умения за управление на промените в Общината 3 49 Общ брой участници: 147 (сто четиридесет и седем)
Дейност 5: „Дейности за информация и публичност” Поддейност 5.1 Избор на изпълнител Ще бъде избран изпълнител за публикуване на платени съобщения в медиите, във връзка с информиране на обществеността с целите и постигнатите резултати от проекта. Поддейност 5.2 Изпълнение на дейности за информация и публичност:  Провеждане на пресконференции (2 бр.) в гр. Криводол, в сградата на общината.  За популяризиране на проекта сред обществеността и всички заинтересовани страни ще бъдат проведени две пресконференции. Първото публично събитие ще бъде организирано непосредствено след сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ между Община Криводол и УО на ОПАК. Заключителната пресконференция ще запознае обществеността с постигнатите резултати от изпълнението на проекта.  Публикации в медиите в началото и в края на проекта – 2 бр.;  Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на община Криводол;  Упоменаване на финансовия принос на ЕСФ чрез Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. във всички доклади за напредък, както и във всички други документи, отнасящи се до изпълнението на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 93 591 BGN
Общ бюджет: 89 250 BGN
БФП: 89 250 BGN
Общо изплатени средства: 89 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 89 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 718 BGN
2015 70 532 BGN
89 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 911 BGN
2015 59 952 BGN
75 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 808 BGN
2015 10 580 BGN
13 387 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 : Брой участници в екип за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) Дейност 1 : Брой Окончателен технически доклад
Индикатор 7 (Д) Дейност 2 : разработена тръжна документация
Индикатор 8 (Д) Дейност 2 : Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Дейност 2 : Сключен договор с изпълнител
Индикатор 10 (Д) Дейност 3 : Проведени обучения
Индикатор 11 (Д) Дейност 3 : Обучени служителя
Индикатор 12 (Д) Дейност 4 : Проведени обучения;
Индикатор 13 (Д) Дейност 4 : Обучени служители;
Индикатор 14 (Д) Дейност 4 : Получени сертификати
Индикатор 15 (Д) Дейност 5 : Проведени пресконференции;
Индикатор 16 (Д) Дейност 5 : Публикувани платени съобщения в медиите;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз