Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0189-C0001
Номер на проект: 58-131-188-188
Наименование: Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за с.Царацово
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.03.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Подготвяне на качествени инвестициони проекти за развитие на екологичната инфраструктура на населените места в Община Марица и повишаване готовността на общината за кандидатстване по ОП”Околна среда”.
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на предпроектно проучване за ПСОВ Подготвяне на хидроложки, геоложки и инжинерни проучвания свързани с проектирането на ПСОВ и съпътстващи съгласувателни писма и процедури.
Дейност 2: Подготвяне на документация по процедури по ЗОП за предпроектни проучвания, технически проекти, финансов анализ и други необходими при изготвяне на инвестиционния проект. Подготовка на тръжна документация по ЗОП.
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури по ЗОП за из биране на изпълните за предпроектни проучвания, технически проекти, финансов анализ и други необходими при изготвяне на инвестиционния проект и подписване на договор с избрания кандидат Провеждане на тръжна прцедура по ЗОП.
Дейност 4: Изготвяне на технически проекти за ПСОВ, водопровод и канализация и реконструкция на ПСПВ Изготвяне на техническа документация за улична водопроводна и канализационна мрежа и съпътстващи съгласувателни процедури
Дейност 5: Изготвяне на финансов и икономически анализ Детайлно финансово-икономическо моделиране
Дейност 6: Процедури по одобрение и съгласуване с различни институции, както и доклад за съответсвие съгласо изискванията на ЗУТ. Съгласуване с различни инстанции, например: РИОКОЗ, Електроразпределително дружество, ВиК и други.
Дейност 7: Попълване на апликационна форма за кандидатстване Попълване на апликационната форма и окомплектоване с необходимата доклументация
Дейност 8: Мерки по информираност и публичност Медийни изявления в пресата и местни електронни медии
Дейност 9: Одит на проекта Преди подаването на окончателния доклад е необходимо да бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 500 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз