Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0018-C0001
Номер на проект: M13-22-19
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КНЕЖА ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 22.07.2014
Дата на приключване: 22.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Общата цел включва повишаване на квалификацията на служителите и капацитета на администрацията в община Кнежа, което ще доведе до по-ефективно изпълнение на задълженията, постигане на по-високи резултати от цялостното представяне на общината.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип: С оглед навременното стартиране на работата по проекта, към изпълнение на тази дейност ще се пристъпи непосредствено след сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова (БФП) помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, като дейностите по управление и контрол на проекта ще бъдат възложени със заповед на кмета на общината. 1.2. Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП на дейности по проекта за избор на външни изпълнители, както следва: 1.2.1. За избор на изпълнител за организиране на специализирани обучения 1.2.2. За избор на изпълнител за информация и публичност по проекта 1.3. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги. 1.4. Мониторинг и контрол. Това е механизъм за наблюдение и вътрешна оценка на проекта за проследяване на изпълнението, на заложените индикатори, и контрол на реализирането на дейностите по проекта.
Дейност 2: Провеждане на 6 специализирани обучения от каталога на ИПА Обученията от каталога на ИПА са на следните теми: 2.1. Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ 2.2. Административно регулиране и подобряване на бизнес средата 2.3. Прилагане на закона за защита на личните данни 2.4. Прилагане на закона за достъп до обществена информация 2.5. Административни разпоредби в прилагане на семейния кодекс 2.6. Приложни въпроси за интеграцията на етническите групи в Република България
Дейност 3: Провеждане на 4 специализирани обучения извън каталога на ИПА Обученията извън каталога на ИПА са със следните насоки: 3.1. Правен режим на регулиране на информационните технологии/Общ/ 3.2. Правен режим на електронното правителство. / Правен режим на електронните административни услуги Общ/ 3.3. Управление на промяната, времето и стреса 3.4. Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции
Дейност 4: Дейности за информация и публичност В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани с фондове на ЕС, се предвижда осъществяването на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд, в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, утвърдени от Управляващия орган на ОПАК. За тази цел се планират следните мерки за публичност: 1. Провеждане на 2 пресконференции – в началото и в края на проекта; 2. Публикации в печатни издания - ще бъдат разпространени 2 прессъобщения в местни печатни издания, които ще отразяват работата по проекта; 3. Банер – ще бъде изработен 1 банер, който ще се поставя в залите, където се провеждат пресконференцията и обученията; Всички печатни материали ще съдържат, където е възможно: 1. Флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти, включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията и думите Европейски съюз 2. Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” 3. Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“ 4. Името на проекта, който се изпълнява: „Повишаване на квалификацията на служителите в община Кнежа чрез специализирани обучения ”; 5. Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма “Административен капацитет”; 6. Изречението “Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България”. За информацията, разпространявана по електронен път (потребителски интерфейс на информационните системи, презентации, включително използвани в обучението, електронни съобщения и др.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи ще се прилагат аналогично. За малки рекламни материали е задължително само знамето на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 920 BGN
Общ бюджет: 81 231 BGN
БФП: 81 231 BGN
Общо изплатени средства: 81 231 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 184 BGN
2015 64 047 BGN
81 231 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 606 BGN
2015 54 440 BGN
69 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 578 BGN
2015 9 607 BGN
12 185 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Обявени 2 процедури
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Междинен доклад
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Финален доклад
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз