Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0055-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-30/03.07.2014
Наименование: „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 03.07.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 3 бр и ЗЖ 1 бр.
Дейности: Дейност 3 - Подбор, наемане и подготовка на услугата Със стартирането на проекта, ЕУП ще организира цялостния процес по подбор и наемане на необходимия персонал за функциониране на услугите, в т.ч. публикуване на обяви в местни/регионални медии, на сайта на Община Казанлък и Дирекция Бюро по труда – Казанлък. Ще бъдат наети следните: 1. Приложни специалисти – 10 лица: 1.1. 4 лица рехабилитатори, които имат пряк опит с хора с увреждания; 1.2. 2 лица диетолози, специалисти по хранене; 1.3. 4 медицински лица, които имат опит в работа включително с хора с увреждания. 2. Помощен персонал – 6 лица: 2.1. 4 лица, социални терапевти – хигиенисти. 2.2. 2 лица, техническа поддръжка. 3. Персонал на услугите ЦНСТ и ЗЖ – 43 лица: 3.1. Централно звено за управление /ЦЗУ/ - 9 лица: 1 Управител, 1 Психолог, 2 Ключови социални работници, 2 Ръководители-екип /възпитател/, 1 медицинска сестра, 1 Счетоводител, 1 трудотерапевт; 3.2. Обслужващ персонал – 34 лица:, 34 Социални терапевти-детегледачи; Подборът ще протече на три етапа, както следва - първо за Приложните специалисти и Консултанти, второ за ЦЗУ и трето за обслужващ персонал и допълнителен помощен персонал. Наетият персонал на социалните услуги ще премине задължително въвеждащо обучение, проведено като дейност по проект „Детство за всички“ по ОПРЧР. ЦЗУ заедно с консултантите ще разработят всички инструкции, процедури и правила, свързани с предоставянето на социалните услуги;
Дейност 5 – Откриване на услугите и преместване След приключване на подготовката на материалната база, Изпълнителят на дейност информация и публичност ще организира церемонията по официалното откриване на услугите ЦНСТ и ЗЖ. След приключване на процеса по подготовка на необходимата документация за настаняването на децата/младежите от институцията в услугите, предоставяни в общността, ще започне поетапното им преместване в новите услуги, съобразно готовността на всеки потребител за преход. За целта при необходимост ще бъде допълнително нает специализиран транспорт.
Дейност 2 - Информация и публичност Административният координатор и Координатор дейности по проекта контролират и координират изпълнението на сключения с Изпълнителя договор. Началната пресконференция по проекта ще бъде изцяло организирана от Бенефициента веднага след сключването на ДБФП. Изпълнителят ще осъществи следните дейности: 1. Организиране на заключителна пресконференция и кетъринг за минимум 50 човека - участници в проекта и присъстващи гости. 2. Организиране на официално събитие – откриване на услугите 3 ЦНСТ и ЗЖ с кетъринг за минимум 50 човека. 3. Изработване и поставяне на една информационна табела пред сградата на Община Казанлък и на други 4 бр. информационни табели - на или в близост до сградите, в които се предоставят услугите. 4. Изработване на 1 бр. рол банер по проекта. 5. Публикуване на три публикации по проекта в местни/регионални медии. Изготвяне на прессъобщения за напредъка по проекта, които да бъдат публикувани на сайта на Община Казанлък - www.kazanlak.bg. - минимум 3 броя; 6. Изработване на 250 бр. комплект рекламни материали, състоящ се от: флаш памет 8 GB, тефтер, химикал, папка, визитник и чанта. Комплектите рекламни материали ще бъдат разпространявани сред представители на заинтересованите страни по проекта. 7. Изработване на печатни материали /дизайн, предпечат и печат/ - брошури – 2 вида, по 1000 бр. тираж. 8. Изработване на 4 бр. комплекти настолни знамена на РБългания и ЕС с двойна стойка хром-никел. 9. Организиране на 2 бр. ден на отворените врати /след настаняване на децата/ за създаване на нови приятелства. Дейността ще допринесе за постигане целите на проекта и процедурата чрез даване публичност и информация за източниците на финансиране и проекта.
Дейност 1 – Управление, администриране и отчетност на проекта 1. Сформиране на Екип за управление на проекта /ЕУП/ от 6 души - Ръководител, Административен координатор, Координатор-дейности, Технически сътрудник, Юрист и Счетоводител. 2. Администриране чрез изпълнение на заложените дейности при спазване на бюджета на проекта, графика на дейностите, и управление на проекта с насоченост към постигане на набелязаните резултати. 3. Създаване информационна и документална система по проекта. ЕУП изготвя, събира и съхранява цялата документация по проекта. 4. Изготвяне на документации и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по проекта. 5. Осъществяване на вътрешен мониторинг и контрол – ЕУП ще следи напредъка на проекта по дейности, бюджет и график.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип От датата на разкриването на услуга ЦНСТ и настаняването на децата в нея, грижата ще се предоставя съгласно Методическо ръководство за услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и следвайки всички минимални изисквания за функциониране на услугата. Ще се предлага услуга от резидентен тип в 3 сгради, за 36 деца от специализирани институции и 6 деца от общността при спешна нужда. Услугата ще функционира с бюджет по единния държавен стандарт. Дейностите в услугата ще бъдат фокусирани върху гладка адаптация, социално включване в общността и участието на децата в собствения им живот, освен поддържането на децата в добро здравословно, емоционално, психично и физическо състояние. С наближаването на края на проекта, ще бъдат подготвени и задвижени всички необходими документи за преминаване на услуга ЦНСТ към държавно-делегирана дейност считано от дата 01.11.2015 г.
Дейност 4 - Подготовка на децата и младежите за преход Посещения за планиране на прехода Първо ще бъдат направени подготвителни посещения на децата и младежите в институционалната среда. Екипите са отговорни за събирането на информацията необходима за разработването на индивидуалния план за преход на детето/младежа. В продължение на няколко месеца ще се провеждат посещения за запознаване и планиране на прехода. Целта на тези посещения е да започне опознаването на децата и младежите и разработването и прилагането на Индивидуални планове за преход (ИПП). Разпределяне на екипи и потребители След приключването на посещенията за планиране на прехода ще бъде направено първоначално разпределение на децата/младежите по ЦНСТ/ЗЖ. Посещения с цел подготовка за преместване По време на тези посещения за всяко дете/младеж ще бъде определен член на персонала, отговорен за него/нея по време на процеса на преместване и адаптиране. Членовете на персонала ще бъдат въведени в концепциите на избор и детско участие по време на преходния период и ще бъдат насърчени да следват потребителя по отношение на собствените му предпочитания.
Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище От датата на разкриването на услуга ЗЖ и настаняването на лицата в нея, грижата ще се предоставя съгласно Методическо ръководство за услуга Защитено жилище за лица и следвайки всички минимални изисквания за функциониране на услугата. Ще се предлага услуга от резидентен тип в 1 сграда за 8 лица от специализирани институции. Услугата ще функционира с бюджет по единния държавен стандарт. Дейностите в услугата ще бъдат фокусирани върху гладка адаптация, социално включване в общността и участието на потребителите в собствения живот, освен поддържането на лицата в добро здравословно, емоционално, психично и физическо състояние. С наближаването на края на проекта, ще бъдат подготвени и задвижени всички необходими документи за преминаване на услуга ЗЖ към държавно-делегирана дейност считано от дата 01.11.2015 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 662 274 BGN
Общ бюджет: 420 597 BGN
БФП: 420 597 BGN
Общо изплатени средства: 414 614 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 420 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 183 808 BGN
2015 230 806 BGN
414 614 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 357 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 156 237 BGN
2015 196 185 BGN
352 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 571 BGN
2015 34 621 BGN
62 192 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз