Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0511-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на високотехнологично енергоефективно оборудване в "МДЛ Лина" ЕООД"
Бенефициент: "САМОСТОЯТЕЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ "ЛИНА"" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на високотехнологично енергоефективно оборудване в "МДЛ Лина" ЕООД"
Дейности: Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване
Дейност 1.1. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хематологичен анализатор тип 1
Дейност 1.2. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хематологичен анализатор тип 2
Дейност 1.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Биохимичен анализатор тип 1
Дейност 1.4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Биохимичен анализатор тип 2
Дейност 1.5. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за пречистване на вода
Дейност 1.6. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за стерилизация и раздробяване на медицински отпадъци
Дейност 1.7. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на СО2 инкубатор
Дейност 1.8. Подмяна на съществуващата осветителна инсталация.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Финален отчет
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 748 353 BGN
Общ бюджет: 1 496 706 BGN
БФП: 748 353 BGN
Общо изплатени средства: 748 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 748 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 748 353 BGN
748 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 636 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 636 100 BGN
636 100 BGN
В т.ч. Национално финансиране 112 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 112 253 BGN
112 253 BGN
Финансиране от бенефициента 748 353 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Доставени и въведени в експлоатация енергоспестяващи активи
Индикатор 5 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта стикера
Индикатор 6 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 9 (Д) Брой открити работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз