Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0506-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност в "Алема-Лизинг" АД чрез стартиране на нова дейност"
Бенефициент: "АЛЕМА-Лизинг" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 30.06.2014
Дата на приключване: 30.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност в "Алема-Лизинг" АД чрез стартиране на нова дейност"
Дейности: Извършване на енергиен одит
Закупуване на ДМА
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за затопляне на битова гореща вода за собствени нужди от ВЕИ (слънчеви колектори)
Визуализация на дейностите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 726 179 BGN
Общ бюджет: 1 434 758 BGN
БФП: 717 379 BGN
Общо изплатени средства: 717 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 717 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 717 379 BGN
717 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 609 772 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 609 772 BGN
609 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 107 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 107 607 BGN
107 607 BGN
Финансиране от бенефициента 726 179 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Създадени нови работни места (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)
Индикатор 7 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%) - Мярка 1
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия (%) - Мярка 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз