Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0129-C0001
Номер на проект: 13-22-133
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие
Бенефициент: Агенция по вписванията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 01.07.2014
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на общинско, централно и областно ниво чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 3: Дейности за информация и публичност В изпълнение изискванията на финансиращия орган АВ ще проведе необходимата информационна политика. Тя обхваща отпечатване на рекламни материали, популяризиращи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. Ще се оповести финансовия принос и ролята на ЕСФ и ОПАК. Дейностите по информация и публичност включват: • Изготвяне на банери • Публикации в интернет-страницата на АВ • Рекламно-презентационни материали – рекламни химикалки, рекламни тефтери (пад/блокнот), рекламни папки. На всички материали, изработени и свързани с популяризирането на проекта ще бъдат изготвени в съответствие с Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 и ще съдържат изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Дейност 1: Провеждане на чуждоезиково обучение Дейността включва следните етапи: Етап 1: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на обучения по английски език за служители на Дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ и отдел „Административно-правно обслужване“. Тръжната документация за избор на изпълнител ще бъде подготвена от външна организация, избрана съгласно приложимото законодателство. В последствие, документите ще се съгласуват с юристи от Агенция по вписванията. Процедурата за избор на изпълнител за обученията по английски език ще бъде подготвена и проведена в съответствие с изискванията на националното законодателство (ЗОП). Етап 2: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с изпълнителя на обученията, актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи; провеждане на входящи тестове за определяне на нивото на владеене на езика. Етап 3: Провеждане на чуждоезиково обучение Етапът включва провеждането на обучения по английски език, предназначени за служители от Дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ и отдел „Административно-правно обслужване“. 1. Провеждане на обучение по английски език – ниво А1 от Обща европейска езикова рамка за 31 участника. 2. Провеждане на обучение по английски език – ниво А2 от Обща европейска езикова рамка за 38 участника. 3. Провеждане на обучение по английски език – ниво В1 от Обща европейска езикова рамка за 39 участника. 4. Провеждане на обучение по английски език – ниво В2 от Обща европейска езикова рамка за 29 участника. 5. Провеждане на обучение по юридически английски език за 24 участника. Обученията ще бъдат разделени на две части – общ английски език (нива А1, А2, В1 и В2), и специализиран юридически английски. Част от служителите, които ще преминат обучение по ниво А1, ще преминат и ниво А2. Част от служителите, които ще преминат ниво В1 ще преминат и ниво В2. Преди започването на самите курсове ще бъдат проведени входящи тестове за определяне нивото на знания по езика, с цел адаптиране на програмата към конкретните нужди на групата. Приключването на всеки курс ще завършва с финален тест и издаден сертификат за завършен курс на обучение. За отчитане посещаемостта на курсовете ще бъде използвана система за следене присъствието на курсистите, като за целта ще се води дневник, отбелязващ присъствието или отсъствието на всеки курсист.
Дейност 2: Провеждане на обучения от Институт за публична администрация (ИПА) Дейността включва следните етапи: Етап 1: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подаване на заявка за обучения в ИПА, подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с ИПА на обученията, актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Етап 2: Провеждане на обучения: 1. Провеждане обучение на тема „Превенция на корупционния риск“. Целите на обучението са създаване на проактивен подход и корупционна превенция, идентифициране на рискове и стратегии; изграждане на практически умения по установяване на конфликт на интереси и представяне на добри практики. Продължителност на курса: 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще преминат 5 служители от АВ (служители от звеното по сигурност на информацията, изпълнителен директор и заместник – изпълнителен директор). 2. Провеждане на обучение на тема „Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси“. Целите на обучението са да развие практически умения за създаване и съхранение на информацията, касаеща УЧР в държавната администрация; да развие практически умения за създаване на документи, използвани в системите за УЧР; да развие практически умения за водене на щатни разписания, разчети идр. Продължителност на курса: 1 ден, 8 учебни часа. Обучението ще преминат 4 служители от дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността“ към АВ. 3. Провеждане на обучение на тема „Етика и превенция на корупцията в държавната администрация“. Целите на обучението са да се представят актуалните проблеми, свързани с корупцията у нас и в чужбина, международните и национални системи за мониторинг на корупцията и за оценка на нейното разпространение, и пораждащите я фактори и условия; да се представи националната система за превенция и противодействие на корупцията-законодателство, структури, взаимовръзки между структурите; механизми за отчетност и контрол на политиката – индикатори за изпълнение; да даде знание за разбиране на връзката между управление, ефективност на институциите и корупцията. Продължителност на курса: 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще преминат 3 служители от АВ (ръководство на АВ) 4. Провеждане на обучение на тема „Правна уредба и прилагане на Гражданския процесуален кодекс“ (за юристи) Целите на обучението са да представи актуалните проблеми при прилагането на Гражданския процесуален кодекс; да представи съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС. Продължителност на курса: 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще преминат 3 служители от АВ (отдел „Административно-правно обслужване“). 5. Провеждане на обучение на тема „Основни производства по АПК (за юристи) Целите на обучението са да разгледа основните принципи на административния процес, както и някои по-специфични норми на Административнопроцесуалния кодекс; да представи основните производства и практически постановки, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс, както и относимата съдебна практика; да подходи към прилагането на принципите и нормите на административния процес чрез визията на Европейските демократични и правни системи. Продължителност на курса: 2,5 дни, 20 учебни часа. Обучението ще преминат 3 служители от АВ (отдел „Административно-правно обслужване“). 6. Провеждане на обучение на тема „Управление на собствеността“. Целите на обучението са да се изгради разбиране относно принципите за управление на публичен ресурс; да се проведе професионална дискусия по практическите проблеми на разпореждане с държавни и общински активи и начините за взаимодействие с органите, имащи конкретни правомощия по управление на собствеността; да се представят добри практики. Продължителност на курса: 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще преминат 4 служители от АВ (отдел „Управление на собствеността“.) 7. Провеждане на обучение на тема „Актуални въпроси при изготвяне на ГФО на бюджетни предприятия“ Целите на обучението са постигане на реален практически ефект от придобиването на новите умения и знания, систематизиране на знанията за принципите и изискванията за отчетност като част от системата за финансов контрол; да повиши уменията за спазване на принципите на добро управление и правилата на финансовата и счетоводната дисциплина; да насочи вниманието към превантивните мерки относно законосъобразното и целесъобразното управление на бюджетни средсра и др. Продължителност на курса: 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще преминат 4 служители от АВ (отдел „Финансово-счетоводен отдел“.) 8. Провеждане на обучение на тема „Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията“. Целите на обучението са да формира умения за по-добра вътрешна комуникация; да се изградят стратегии за обучаващо въздействие. Продължителност на курса: 2 дни, 16 учебни часа. Обучението ще преминат 10 служители от АВ (служители на обща и специализирана администрация, заместник-изпълнителен директор). Обученията ще се проведат по предварително разработена учебна програма. Обученията ще приключат с: изготвяне и провеждане на изпити след приключване на съответния курс; Подготовка и издаване на документ за завършения курс – сертификат; провеждане на анкета с обучаваните след приключване на обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 474 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 695 BGN
2015 - 17 695 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 041 BGN
2015 - 15 041 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 654 BGN
2015 - 2 654 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Обучени служители от администрацията на АВ по английски език
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Обучени служители от Дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ по английски език
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Обучени служители от отдел „Административно-првно обслужване“ по английски език
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Обучени служители от администрацията на АВ по английски език, които успешно преминават обучението с получаване на сертификат.
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Проведени курса на обучение по английски език
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Обучени служители от обща и специализирана администрация в АВ по теми от професионалното развитие
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Обучени служители от обща и специализирана администрация по теми от професионалното развитие, които успешно преминават обучението с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения за професионално развитие
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 -Изготвен банер, популяризиращ проекта
Индикатор 13 (Д) По дейонст 3 - Публикувана информация за проекта на интернет страницата на АВ
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Изработени рекламно-презентационни материали (рекламни химикалки;тетрадки пад и рекламни папки)–


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз