Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0427-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера Горно Езерово"
Бенефициент: "СТОУН КОМЕРС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера Горно Езерово"
Дейности: Дейност 1: Визуализация на проекта
Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Дейност 4: Отчитане на проекта
извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"САНДВИК-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Трифар ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 369 BGN
Общ бюджет: 1 998 419 BGN
БФП: 999 210 BGN
Общо изплатени средства: 999 210 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 999 210 BGN
999 210 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 849 328 BGN
849 328 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 881 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 149 881 BGN
149 881 BGN
Финансиране от бенефициента 999 369 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова трошачно – сортировъчна инсталация ТСИ
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания вследствие на Закупуване и монтаж слънчева инсталация
Индикатор 7 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 8 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 9 (Д) Закупени информационни материали – стикери и табели
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции (лева) (брутни инвестиции, направени от подкрепеното предприятие)
Индикатор 12 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 13 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 14 (Д) Разкриване на нови работни места по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз