Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0505-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "ВИВА 200" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоевкостта на производството"
Бенефициент: "ВИВА 200" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 09.06.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на "ВИВА 200" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоевкостта на производството"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка на ДМА – енергийно ефективно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на ДМА – производствено оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Отчитане на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕКО ГЛОУБ" ООД
Трифар ООД
МАРИНИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 477 902 BGN
Общ бюджет: 2 955 706 BGN
БФП: 1 477 853 BGN
Общо изплатени средства: 1 477 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 477 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 960 636 BGN
2015 517 216 BGN
1 477 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 256 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 816 541 BGN
2015 439 634 BGN
1 256 175 BGN
В т.ч. Национално финансиране 221 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 144 095 BGN
2015 77 582 BGN
221 678 BGN
Финансиране от бенефициента 1 477 902 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Енергийни спестявания в следствие на закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Асфалтова база
Индикатор 6 (Д) Енергийни спестявания вследствие на изграждане на система за подгряване на гореща вода за битови нужди за част от адмнистративна сграда на компанията, включваща слънчев колектор и ел. бойлер.
Индикатор 7 (Д) Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 8 (Д) Реализирани проекти
Индикатор 9 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 11 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз