Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0420-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси"
Бенефициент: "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси"
Дейности: Дейност 1 Доставка на високо-технологично оборудване - екструдерна инсталация за преработка на пластмаси
Дейност 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на машини РМЦ
Дейност 3 Доставка и въвеждане в експлоатация на мотокари
Дейност 4 Доставка и въвеждане в експлоатаация на телехендер
Дейност 5 Извършване на строително-монтажни работи
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 7 Извършване на одит на проекта
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 832 580 BGN
Общ бюджет: 3 665 159 BGN
БФП: 1 832 580 BGN
Общо изплатени средства: 1 832 580 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 832 580 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 190 000 BGN
2015 642 580 BGN
1 832 580 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 557 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 011 500 BGN
2015 546 193 BGN
1 557 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 274 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 178 500 BGN
2015 96 387 BGN
274 887 BGN
Финансиране от бенефициента 1 832 580 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 3 (Д) Реализирани енергоефективни мерки в подкрепеното предприятие
Индикатор 4 (Д) Дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Спестени вредни емисии
Индикатор 8 (Д) Брой създадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз