Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0414-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване енергийната ефективност на "Ангел Стоилов-96" АД чрез въвеждане на енергоспестяващо технологично оборудване"
Бенефициент: "Ангел Стоилов - 96" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 30.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Повишаване енергийната ефективност на "Ангел Стоилов-96" АД чрез въвеждане на енергоспестяващо технологично оборудване"
Дейности: Дейност 2: Изпълнение на договора с избрания доставчик за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: - енергоефективен и високо продуктивен винтов компресор за сгъстен въздух – 1
Дейност 1:Доставка и монтаж на покривни термопанели с изолационна сърцевина от полиуретан за склад за метали: - на база Рогошко шосе – гр. Пловдив; - на база София-Дружба – гр. София
Извършване на енергиен одит
Дейност 3: Изпълнение на договора с избрания доставчик за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: - хидравличен абкант с цифрово управление и антидеформационна система – 1 бр.; - лентова отрезна машина с ЦПУ – 1 бр.; - дискова отрезна маш
Дейност 5: Визуализация и публичност на проекта
Дейност 5: Изготвяне и представяне пред УО/ ДО на финалния финансово-технически отчет по проекта.
Дейност 4: Изпълнение на договора с избрания доставчик за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: - високоскоростен портален лазер с охлаждащ блок и ЦПУ – 1 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 084 224 BGN
Общ бюджет: 2 308 381 BGN
БФП: 1 084 224 BGN
Общо изплатени средства: 1 084 224 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 084 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 084 224 BGN
1 084 224 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 921 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 921 590 BGN
921 590 BGN
В т.ч. Национално финансиране 162 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 162 634 BGN
162 634 BGN
Финансиране от бенефициента 1 224 157 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой въведени енергийно ефективни технологии/процеси/решения
Индикатор 2 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Очаквана средна стойност на намалена енергоемкост на производството на единица продукция по предвидените мерки в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 5 (Д) Брой СМР, свързани с намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са пряко свързани с и необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване
Индикатор 6 (Д) Брой разкрити нови работни места
Индикатор 7 (Д) Нарастване на производствения капацитет
Индикатор 8 (Д) Очаквана средна стойност на намален отпадъчен материал и брак
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз