Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0441-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийно-ефективните технологии - основа за конкурентоспособността на "Мултитест" ООД"
Бенефициент: "МУЛТИТЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: "Енергийно-ефективните технологии - основа за конкурентоспособността на "Мултитест" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Подписване на договор за безвъздмездна финансова помощ, определяне на екип за изпълнение на дейностите по реализиране на проекта и съставяне на график-програма
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Осигуряване на публичност и визуализация по проекта Изработка, доставка и поставяне на временна табела, постоянна табела и стикери за оборудването от избрания изпълнител
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване - Термопомпи в лабораторна база на „Мултитест” ООД от избрания изпълн
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Посещение, мониторинг и верификация от страна на Договарящия орган
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Ефект консулт ООД
"Диавелли" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 241 BGN
Общ бюджет: 88 482 BGN
БФП: 44 241 BGN
Общо изплатени средства: 44 241 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 44 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 44 241 BGN
44 241 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 37 605 BGN
37 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 636 BGN
6 636 BGN
Финансиране от бенефициента 44 241 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) ВЕИ с термопомпа отоплителна мощност
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност енерго спестяване от реализираните по проекта инвестиции
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност за енергийно спестяване на единица продукция
Индикатор 6 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 (Д) Използвани специализирани консултански услуги
Индикатор 8 (Д) Придобито оборудване от тип ВЕИ – термопомпи
Индикатор 9 (Д) Реализирани от подкрепени предприятия проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой) (Определение: проекти за подобряване на бизнес средата, за въвеждане на нови технологии)
Индикатор 10 (Д) Създадени инвестиции от подкрепени предприятия в лева (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 11 (Д) Добавени допълнителни услуги, към досега оказваните
Индикатор 12 (Д) Брой привлечени нови клиенти
Индикатор 13 (Д) Заплатени данъци върху печалбата
Индикатор 14 (Д) Заплатени осигуровки
Индикатор 15 (Д) Заплатени данъци върху доходите на физическите лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз