Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0393-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност за устойчиво развитие"
Бенефициент: "ПРОМЕХАНИКА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност за устойчиво развитие"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Трикоординатен стругово-фрезови център с ЦПУ
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подобряване на енергийната ефективност на производствената сграда, чрез полагане на топлинна изолация по външни ограждащи стени и покрив
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Подобряване на енергийната ефективност на производствената сграда, чрез доставка и монтаж на съвременни енергоефективни дограми
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Подмяна на отоплителната инсталация чрез използване на ВЕИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Изготвяне на финален технически и финансов отчет
Дейност 7:Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 203 568 BGN
Общ бюджет: 405 298 BGN
БФП: 202 649 BGN
Общо изплатени средства: 202 426 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 132 319 BGN
2015 70 107 BGN
202 426 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 112 471 BGN
2015 59 591 BGN
172 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 848 BGN
2015 10 516 BGN
30 364 BGN
Финансиране от бенефициента 203 568 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции;
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на икономия на електроенергия
Индикатор 6 (Д) Въведена в експлоатация отоплителна инсталация с използване на ВЕИ
Индикатор 7 (Д) Намаление на емисии СО2
Индикатор 8 (Д) Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз