Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0494-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в дейността на "Джи Ес Пи" ЕООД"
Бенефициент: "Джи Ес Пи" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 03.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в дейността на "Джи Ес Пи" ЕООД"
Дейности: Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоскоростен портален лазер с ЦПУ – 1 бр.
Извършване на енергиен одит
Дейност 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталация за производство на топла вода за битови и собствени нужди чрез слънчев колектор.
Дейност 2; Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на винтов компресор за сгъстен въздух– 1 бр.
Дейност 4: Визуализация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 963 BGN
Общ бюджет: 487 926 BGN
БФП: 243 963 BGN
Общо изплатени средства: 243 963 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 243 963 BGN
243 963 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 207 369 BGN
207 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 36 594 BGN
36 594 BGN
Финансиране от бенефициента 243 963 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана обща стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намалена енергоемкост на производството на единица продукция по предвидените мерки в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 8 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно не производствено оборудване.
Индикатор 9 (Д) Брой разкрити нови работни места
Индикатор 10 (Д) Очаквана средна стойност на намален отпадъчен материал и брак
Индикатор 11 (Д) Създадени инвестиции (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз