Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0468-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на енергийната ефективност на "Термолукс радиатори" ООД"
Бенефициент: "ТЕРМОЛУКС - РАДИАТОРИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на енергийната ефективност на "Термолукс радиатори" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност СМР за подобряване на енергийната ефективност на сградите
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване на оборудване по Компонент
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Одит на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност Отчитане на проектните дейности
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 513 192 BGN
Общ бюджет: 3 005 348 BGN
БФП: 1 502 674 BGN
Общо изплатени средства: 1 502 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 502 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 502 674 BGN
1 502 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 277 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 277 273 BGN
1 277 273 BGN
В т.ч. Национално финансиране 225 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 225 401 BGN
225 401 BGN
Финансиране от бенефициента 1 513 192 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия (%)
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Създадени нови работни места
Индикатор 8 (Д) Увеличени приходи от продажби от нововъведените технологии
Индикатор 9 (Д) Намалени разходи за поддръжка на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз