Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0434-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на вискокоефективна система за поддържане на технологичните параметри на работната среда"
Бенефициент: "ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 12.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на вискокоефективна система за поддържане на технологичните параметри на работната среда"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Внедряване система за поддържане на технологичните параметри на работната среда /термопомпи/
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Придобиване на инвестиционен проект
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Мерки за информиране и публичност
Подготовка и изпълнение на Дейност N5 Управление и коор-диниране на дейностите по про екта
Разходи за извършване на енергиен одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СИНТАКТ ЕООД
"ЕН ЕМ КО" ЕООД
"Екотерм-2000"
ЛИЛИЯ ХИВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 790 BGN
Общ бюджет: 155 581 BGN
БФП: 77 790 BGN
Общо изплатени средства: 77 790 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 77 790 BGN
77 790 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 66 122 BGN
66 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 11 669 BGN
11 669 BGN
Финансиране от бенефициента 77 790 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Доставена и инсталирана газова термопомпи GHP20HP тип AXGP560
Индикатор 7 (Д) Доставени ДМА
Индикатор 8 (Д) Използвани общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 9 (Д) Намаляване на емисиите на въглероден двуокис тон/година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз