Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0491-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Енергийна ефективност и конкурентоспособност в "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД"
Бенефициент: "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Енергийна ефективност и конкурентоспособност в "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД"
Дейности: Дейност 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване (дейност по Компонент 2)
Дейност 2: Строително-монтажни работи за инсталиране на соларна система за подгряване на БГВ - инвестиции във ВЕИ (дейност по Компонент 1)
Дейност 3: Внедряване на Система за управление на енергията ISO 50001:2011 /СУЕ/ (дейност по Компонент 3)
Дейност 4: Сертифициране на Система за управление на енергията ISO 50001:2011 (дейност по Компонент 3)
Дейност 5: Визуализация на проекта (дейност по Компонент 3)
Извършване на енергиен одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 229 800 BGN
Общ бюджет: 459 600 BGN
БФП: 229 800 BGN
Общо изплатени средства: 229 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 229 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 149 370 BGN
2015 80 421 BGN
229 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 126 965 BGN
2015 68 358 BGN
195 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 406 BGN
2015 12 063 BGN
34 469 BGN
Финансиране от бенефициента 229 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Индикатор 4: Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Индикатор 5: Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 8 (Д) Индикатор 8: Брой доставено производствено оборудване
Индикатор 9 (Д) Спестени емисии СО2
Индикатор 10 (Д) Откриване на нови работни места за период от 2 години след приключването на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз