Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0007-C0001
Номер на проект: А13-31-7
Наименование: Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса от Агенция „Пътна инфраструктура“ и създаване на ГИС регистри за приходни дейности.
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 23.06.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса от страна на Агенция “Пътна инфраструктура” чрез прилагане на ГИС базирани информационни технологии
Дейности: 1. Управление на проекта. Организация, наблюдение и контрол на проектните дейности 1.1. Организация на дейността на екипа. 1.2. Наблюдение и контрол.
2. Анализ на състоянието на предлаганите от АПИ услуги и на административната готовност за въвеждане на ГИС функционалност в предоставяните административни услуги Ще бъде извършен анализ на готовността на АПИ. Ще бъдат описани и анализирани услугите, които АПИ предоставя в момента по отношение на разрешителните за специално ползване на пътищата, при изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения, въвеждане на нови функционалности. Ще бъде извършено сегментиране на групите потребители по различни признаци. Ще бъде направен анализ на информационното обезпечаване на информацията от АПИ и необходимостта от подобряване в тази сфера. Ще се изготвят препоръки за реинженеринг на процесите за обмен на данни между АПИ, централната администрация и областните пътни управления. Ще се изготвят препоръки за оптимизиране на процесите и развитие на наличните ГИС решения като модерна организационна среда за АПИ. Ще се идентифицира дали има необходимост от промяна на нормативната уредба в АПИ и ще се представят препоръки за нормативни промени.
4. Развитие на ГИС за пътната инфраструктура (ГИС базирана информационна система) 4.1. Анализ и проектиране. 4.2. Геобаза данни 4.3. Разработка. - Публичен модул към съществуващото уеб ГИС приложение за достъп до данните на АПИ - Модул "Бек офис приложение за приходните дейности" - Подсистема "Редактиране" - Подсистема "Аналитични справки" 4.4. Интеграция 4.5. Ъпгрейд на наличния базов ГИС софтуер 4.6. Внедряване и тестване
3. Подготовка и провеждане на тръжни процедури по ЗОП Екипът ще подготви тръжна документация, включително техническо задание и методика за оценка в съответствие с изискванията на ЗОП за три процедури за избор на изпълнители по дейности, както следва: - Дейности 2,4,5,6,7,8 - Дейност 9 - Дейност 10 Ще се проведат процедури за избор на изпълнител.
5. Въвеждане на ГИС базирани онлайн електронни административни услуги за дейностите на АПИ (е-услуги) Ще бъдат внедрени 2 онлайн ГИС базирани електронни административни услуги; съгласно СУНАУ: - Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения; - Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения; Ще се извършва също така електронна справочна услуга, предоставяща информация за републиканските пътища, за които се събира винетна такса. Услугите ще бъдат интегрирани с бек-офиса на тази система и ще бъдат разработени съгласно изискванията на ЗЕУ. Ще се обработи, анализира и въведе първичната информация на крайпътните рекламни съоръжения. Услугите ще се предоставят чрез раздел в сайта на АПИ, както и ще се осигури възможност за интеграция с единния портал за достъп до електронни административни услуги. Ще бъде създадена възможност и за достъп на хора в неравностойно положение.
6. Създаване на публични онлайн регистри (е-регистри) Ще бъдат създадени ГИС базирани публични електронни регистри за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения. Същевременно ще бъдат разработени и внедрени регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения, с цел създаване на автоматизирани маршрути за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (ГТПС), както и ГИС базиран електронен регистър за търговски крайпътни обекти; а също така ГИС базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжения. Регистрите ще бъдат интегрирани в съществуващата ГИС и ще предоставят онлайн възможности за справки, анализи и визуализация на обектите върху динамична карта, публикувана от системата, по отношение на крайпътни рекламни обекти. Данните от другите два регистъра ще бъдат ползвани от АПИ и нейните структури за улесняване и ускоряване обслужването на гражданите и бизнеса, както и от други администрации за улесняване съгласувателните процедури.
7. Обучение на служителите за работа с ГИС базираната информационна система (обучение) В рамките на дейността ще бъде направен план за обучение за работа с новите елементи от ГИС базираната информационна система и ще бъдат изготвени програми за обучение в съответствие с ролите и задачите по отношение на системата на АПИ и нейните структури. Ще се изготви план-програма за провеждане на обученията и ще се подготвят обучителни материали в цифров и хартиен вид. Ще бъдат обучени служители на АПИ и нейните структури за работа с новите модули на ГИС базираната информационна система за пътната инфраструктура, както следва: - Въведение в информационната система - 3 дневен курс за обучение на 35 бр. служители на АПИ и нейните структури, който ще се проведе преди инсталацията на готовите информационни решения; - Практическа работа с информационната система - 5 дневен курс за обучение на 35 бр. служители на АПИ; - Администриране на новите модули от ГИС базираната информационна система за пътната инфраструктура - 3 дневен курс за обучение на 3 бр. служители на АПИ.
8. Изграждане на електронна форма за комуникация с гражданите и бизнеса (Обратна връзка) Ще се разработи геобазирана електронна форма, чрез която гражданите и бизнесът ще имат възможност да комуникират онлайн чрез публичния модул към съществуващото уеб ГИС приложение за достъп до данните на агенцията по отношение на предоставяните от АПИ услуги - да отправят запитвания, сигнали или мнения с посочване на мястото от републиканската пътна мрежа.
9. Дейности за популяризиране на проекта, визуализация и публичност (Публичност) Чрез провеждането на информационна кампания ще бъде извършено популяризиране на новите възможности, които АПИ предоставя на обществото за достъп до ГИС базирани онлайн електронни административни услуги за дейностите на АПИ и до информационни регистри за гражданите и бизнеса за рекламните съоръжения край пътищата.
10. Одит Дейността е в пряко изпълнение на общата цел и на специфична цел 4 на проекта. Тя включва извършване на одит съгласно нормативните изисквания: - Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта; Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; Изготвяне на одитен доклад.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСРИ България" ООД
"Oдит Везни" ООД
ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 953 909 BGN
Общ бюджет: 859 409 BGN
БФП: 859 409 BGN
Общо изплатени средства: 190 782 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 859 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 190 782 BGN
190 782 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 730 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 162 165 BGN
162 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 128 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 28 617 BGN
28 617 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Д1 Подготвени планове
Индикатор 3 (Д) Д1 Подготвени форми
Индикатор 4 (Д) Д1 Система за наблюдение, контрол отчетност, анализ на риска
Индикатор 5 (Д) Д1 Първоначален, междинни и финален доклад
Индикатор 6 (Д) Д2 Подготвени доклади
Индикатор 7 (Д) Д3 Подготвени тръжни документации
Индикатор 8 (Д) Д3 Сключени договори с изпълнители, избрани по ЗОП
Индикатор 9 (Д) Д4 Доклад за извършен системен и функционален анализ
Индикатор 10 (Д) Д4 Проектирано, разработено и внедрено развитие на ГИС базираната информационна система за пътната инфраструктура с два нови модула и две подсистеми
Индикатор 11 (Д) Д4 Актуализирани наличните геобази данни и създаване на нови за рекламните обекти край пътищата и за крайпътни обекти
Индикатор 12 (Д) Д4 Интеграция с налични в агенцията информационни системи
Индикатор 13 (Д) Д4 Автоматизиран обмен на информация между АПИ и нейните структури, гражданите и бизнеса.
Индикатор 14 (Д) Д4 Създадена електронна форма за заявления за разрешения
Индикатор 15 (Д) Д4 Внедрена функционалност за уеб-базиран маршрутен анализ въз основа на отправните и крайните точки и характеристики на пътищата, както и на голям брой елементи по трасето (тунели, мостове)
Индикатор 16 (Д) Д4 Създаден електронен калкулатор за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
Индикатор 17 (Д) Д4 Ъпгрейд на наличния базов ГИС сървърен и настолен софтуер със съответни лицензи
Индикатор 18 (Д) Д5 Административни ГИС базирани услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 19 (Д) Д5 Обработена, анализирана и въведена първичната информация на крайпътните рекламни съоръжения, комплект
Индикатор 20 (Д) Д5 Електронна справочна услуга, предоставяща информация за републиканските пътища, за които се събира винетна такса
Индикатор 21 (Д) Д6 ГИС базиран електронен регистър за паспортизация на крайпътни рекламни съоръжения
Индикатор 22 (Д) Д6 Регистър на товароносимост и габарити на пътните съоръжения, с цел създаване на автоматизирани маршрути за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (ГТПС)
Индикатор 23 (Д) Д6 ГИС базиран електронен регистър за търговски крайпътни обекти
Индикатор 24 (Д) Д6 ГИС базиран електронен регистър за подземни или надземни линейни съоръжения
Индикатор 25 (Д) Д7 Сертификати за проведено обучение
Индикатор 26 (Д) Д7 Списък на курсисти с с предоставени 38 бр. електронни материали за обучение
Индикатор 27 (Д) Д8 Внедрена геобазирана форма за поличаване на онлайн сигнали на гражданите
Индикатор 28 (Д) Д9 Пресконференции в началото и при отчитане на резултатите от проекта
Индикатор 29 (Д) Д9 Разяснителни табели
Индикатор 30 (Д) Д9 Брошури
Индикатор 31 (Д) Листовки
Индикатор 32 (Д) Д9 Плакати
Индикатор 33 (Д) Д9 Банер
Индикатор 34 (Д) Д9 Публикации
Индикатор 35 (Д) Д9 Публикации в интернет базирани медии
Индикатор 36 (Д) Д9 Излъчвания на информационни радио-спотове
Индикатор 37 (Д) Д9 Публикувани банери с линк към интернет-страницата на АПИ, в интернет базирани медии
Индикатор 38 (Д) Д9 Изработена мултимедийна презентация
Индикатор 39 (Д) Д9 Изработени и доставени брандирани конферентни чанти
Индикатор 40 (Д) Д9 Пластмасови химикалки с клик
Индикатор 41 (Д) Д9 Метални химикалки гравирани
Индикатор 42 (Д) Д9 Папки А4, картон 300 гр. мат/гланц, щамповани с джоб, 4 цвята
Индикатор 43 (Д) Д9 Карти с РПМ на България, сгъваема
Индикатор 44 (Д) Д9 Керамична чаша, тип мъг
Индикатор 45 (Д) Д9 Бележник със спирала, формат А5, 150 стр.
Индикатор 46 (Д) Д10 Доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз