Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0061-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-27/17.06.2014
Наименование: Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип.
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 17.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 2 бр., ЗЖ - 1 бр.
Дейности: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Услугите, предоставяни в “Защитеното жилище” трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал. Необходимо е услугите да бъдат основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и да бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице. За реализиране на дейностите се съставя: Дневната програма с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот от потребителите на услугата. Дневната програма следва да се провежда по възможност “навън”. Наличието на една среда ”за обитаване” и друга среда “навън” повишава значително качеството на живота. От друга страна, програма, провеждана изцяло извън жилището, би била твърде тежка при приемане на обслужване, за по-голяма част от потребителите, което налага балансираност при изготвянето на индивидуалните дневни програми. При съставяне на дневните програми следва да се търси начин за интегриране чрез съвместен живот. Всички потребители, трябва да имат своя работа, която може да бъде свързана с обучение или да бъде допълнена с обучение. Работата се осъществява извън “Защитеното жилище”. Тя би могла да бъде спомагателна дейност в обществени заведения, училища, службата за почистване на града, фирми и др. Придружаване: В началото е задължително пълноценно придружаване, както в жилището, така и при изпълнение на дневната програма. След адаптивния период (различен за всеки потребител) ще се използва метод на “съвет” и “подкрепа”. По отношение на работата се прибягва до “наставници – доброволци”. Придружителите и наставниците през отделни части от деня ще работят с групи с променлив състав. Работата може да бъде и по няколко часа седмично на лице. Видът и елементите на програмата зависят от отделния потребител. Елементите на дневната програма за всеки потребител се определят въз основа на индивидуалния му план за грижи. Възможно е да се добавят нови дейности в дневната програма, както и смяната на едни дейности с други. Това ще зависи от възможностите, които предлага съответния град и “Защитеното жилище”, от идеите, които ще възникват при екипното обсъждане за планиране на дейностите. Персоналът следва да предлага занимания на потребителите. Елементи на дневните програми: 1. Трудова дейност; 2. Движение и учение: групи за разходка и спорт; 3. Сръчност и учение; 4. Дейности за хора с проблеми в поведението; 5. Развитие на творчески способности: рисуване, музика, драма; 6. Културни дейности; 7. Екскурзии и отдих. Учение и образование: 1. Развитие и поддържане на способности за учение. 2. Общо образование, насочено към ориентация в обществото, социални умения и грижи за себе си. 3. Обучение вътре в “Защитеното жилище” и извън него. Трудова дейност под надзор: Тук се обръща внимание на интеграцията в трудовия процес чрез полагане на труд под надзор. Следва да се работи в производствени предприятия и служби, предлагащи услуги. Наставниците - доброволци ще помагат на участниците по време на самостоятелното им полагане на труд. Образователни услуги и информация: - осигуряване на съдействие за участие в образователна програма в съответствие с възрастта и личния избор на потребителите; - осигуряване на достъп до информация. Организация на свободното време и личните контакти: - осигуряване на възможност на потребителите самостоятелно да организират свободното си време; - осигуряване на възможност на потребителите за лични контакти със семейството, приятелите и с други лица; - планиране на културни, спортни и други дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях. ЗЖ е с капацитет 8 места и в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността ще се ръководи от директор, който ще управлява и ЦНСТ. На работа ще бъдат назначени: Социален работник - подкрепя персонала, който работи директно с младежите, подпомага дейността им. Предоставя подкрепа на младежите с увреждания. Специалист терапевтични дейност - 3 за осигуряване на ежедневна грижа за младежите с увреждания. Изпълнява дейности по отглеждане и възпитание, обслужване и социална интеграция. Поддръжка на сгради и огняр за поддържане на материално-техническата база. Оказва подкрепа на персонала в предоставянето на услугите.
Дейност 4. Усвояване на добри практики, свързани с предоставяне на услугите ЦНСТ, ЗЖ. Изготвяне на задължителната документация в услугите. За прилагане на добри практики при предоставянето на алтернативните социални услуги ЦНСТ и ЗЖ в Община Разград, ще бъдат организирани и реализирани 3 посещения, в общини, които са в напреднал процес на предоставяне на услугите по Компонент 2 от Операция „Да не изоставяме нито едно дете” на ОП РЧР. Обмяна на опит ще се осъществи съвместно с персонала на услугите в община, която е в процес на подготовка и преместване на децата, през 3-тия проектен месец. През 6-тия проектен месец ще се осъществи обмяна на опит в община, която вече предоставя резидентни услуги на целевите групи, а през 12-13 проектен месец, ще се осъществи обмяна на опит с община, която паралелно с Община Разград реализира дейностите по проекта за сравняване на постигнатото, обсъждане на трудности и проблеми или постигнатите резултати. За ефективно и ефикасно предоставяне на услугите с помощта на външен изпълнител ще бъде разработена пълната документация необходима за реализиране на дейностите и услугите в ЦНСТ и ЗЖ. За тази дейност са необходими средства по проекта и същите са заложени в бюджетните пера.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Грижата в ЦНСТ ще се предоставя в сигурна и стабилна среда, в максимална степен наподобяваща нормалната семейна среда, съобразена с особеностите и спецификите на възрастта и личността на детето. Услугата ще е в максимална степен ориентирана към включване на семейството, близките и роднините в грижата за детето /при наличие на такива/. Осигуряване на целенасочена подкрепа на семейството за развиване на неговите ресурси чрез настаняване на детето в безопасна развиваща среда за живеене, възможности за индивидуално развитие и социално включване Задачи  Да се осигури уютно, сигурно и безопасно място за живот при условия наподобяващи семейните в която децата/младежите да израстват и развиват пълноценно своите възможности;  Да се интегрира личната история на детето/младежа в целия процес на грижата и възпитанието, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват .  Да се осигурят основните потребности на децата/младежите от храна, подслон, сигурност, развитие и се осигуряват условия за тяхното надграждане;  Да се осигури специфичната подкрепа, която е необходима за развитието на детето, съобразно особеностите му;  Да се осигури участие в живота на местната общност чрез включване на децата/младежите в училище, детска градина, дейности на читалища, библиотеки, детски клубове и занимални, общински центрове за работа с деца, спортни клубове, както и интегриране в общността на квартала или населеното място, чрез посещаване на детски площадки, пазаруване в квартални магазини, разходки и др.;  Да се осигури грижата за здравето на детето през системата на общественото здравеопазване, както и амбулаторно лечение в домашна среда, когато това е необходимо;  Да се осигурят грижа, възпитание, условия и обзавеждане, които са съобразени с желанията и предпочитанията на децата, насърчават развитието на индивидуалността им и способстват за развитие на потенциала и самостоятелността на децата и младежите независимо от наличието на увреждане или заболяване;  Да се предоставят набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, грижа за себе си и другите, поддържане на домакинство, умения за общуване и изграждане на лична мрежа от приятели и близки, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване както и подпомагане и насърчаване на мотивацията за включване в трудова заетост или трудови дейности след навършване на пълнолетие;  Да се осигурят възможности за въвличане на семейството в цялостния живот на детето, по време на неговия престой в резидентната услуга;  Да се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки, за изграждане на приятелства и близки отношения с връстници и хора от общността;  Да се съдейства за осигуряване на приемна грижа или осиновяване;  Да се подготвят младежите за самостоятелен и независим живот и подпомага преходът им към самостоятелен живот (при възможност) или към друга форма на резидентна услуга за възрастни;  Да се гарантира индивидуалната, последователна и методологично обоснована подкрепа за всяко дете/младеж чрез работа по индивидуален план, водене на случай, екипно обсъждане и екипно вземане на решение и активно ангажиране на детето/младежа в процеса на планиране, реализиране и оценка на грижата;  Да се осигури адаптацията на детето/младежа в ЦНСТ преди настаняването и след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип;  Да се осигури възможност за себеизразяване и участието на потребителите в процеса на взимане на решения, касаещи техния живот. Услугите и дейностите ще се предоставят в съответствие с европейски и национални политики по закрила на детето, критериите и стандартите разписани в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, утвърденото Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга и други поднормативни документи . ЦНСТ е с капаците 2 х 14 места и в съответствие с Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността ще се ръководи от директор, който ще управлява и ЗЖ. Директорът управлява всички аспекти на резидентните услуги, за да се осигури най-добрата практика в осигуряване на услуги за деца и младежи с увреждания. Ще бъдат назначени социални работници -2: за подкрепа на персонала, който работи директно с децата и младежите, подпомага дейността им. Предоставя подкрепа на децата и младежите с увреждания. Възпитатели – 2: за подкрепа на децата и младежите с увреждания и на персонала, който работи директно с децата, ангажирани с дейности по отглеждането, възпитанието, обслужването и социалната интеграция. медицински сестри – 3: ще отговарят за провеждане на дейности по грижи за здравето на децата и младежите. Подкрепя персонала, който работи директно с децата при кризисни ситуации, рутинна грижа за здравето. Осъществява спецализирани медицински дейности съобразно компетенците. Детегледач - 15: за осигуряване на ежедневна грижа за децата и младежите с увреждания. Изпълняват дейности по отглеждане и възпитание, обслужване и социална интеграция. Поддръжка на сгради и огняр – 2: за поддържа материално-техническата база. Оказва подкрепа на персонала в предоставянето на услугите.
Дейност 5: Адаптация и подготовка на децата и младежите за преместване в ЦНСТ и ЗЖ. След назначаването на персонала на резидентните услуги, ще бъдат предприети посещения в специализираните институции. Целта им е да бъдат опознати потребителите на място. Да се наблюдава и записва поведението им, начина им на общуване с други потребители и с персонала на специализираните институции в позната обстановка. Наблюденията ще са по време на занимания, хранене, разходки и други дейности от ежедневието. Ще се проучат любимите за всеки потребител занимания и интереси. Анализът на направените наблюдения ще даде възможност на персонала на ЦНСТ и ЗЖ да разработи оценка на риска, гарантираща че ресурсите ще бъдат използвани ефективно и ще бъдат адресирани реалните потребности и проблеми на потребителите,. За адаптацията и подготовката на децата и младежите за преместване в ЦНСТ и ЗЖ ще бъдат организирани и осъществени две опознавателни посещения в новите услуги, при които децата и младежите ще са придружавани от членове на персонала от специализираната институцията, от която предстои да бъдат изведени. Персоналът на ЦНСТ и ЗЖ ще провежда индивидуални срещи с всяко дете или младеж от целевата група и с персонала институцията. За децата и младежите ще се организират обиколки и разходки, за да се запознаят с новото жилище и заобикалящата го среда. Те ще бъдат включвани в дейности с другите деца и младежи (ако има настанени такива). Всяко дете или младеж ще прекара самостоятелно известно време с персонала на новата услуга към която е насочено. Ще се наблюдават и записват с цел обсъждане – реакцията на потребителте към новата обстановка, потенциални първи приятелства, потенциални капани по време на процеса на преместване – съгласуване на следващите стъпки и подхода към детето или младежа. Ще бъде разработена оценка на риска, която е индивидуална за всяко дете/младеж и подробен план за преходния период. Плановете за преходния период ще предвиждат достатъчно време преди самото преместване, през което потребителите да се запознаят с новата обстановка, с членовете на новия персонал и другите деца/младежи в услугата. Целият процес ще се планира много внимателно, за да се позволи на потребителя съобразно възможностите му да се приближава към своя нов живот - първо няколко часа, прекарани в новата обстановка, след това може би едно хранене там, след това преспиване в новата среда и т.н. Ако времето позволява, потребителят трябва да бъде воден да прекарва много от свободното си време в общността още преди преместването. Ако е възможно ще се вземат предвид предпочитанията на децата/младежите и ще им се даде възможност да направят свой избор - за положението на леглото в новата спалня, картини и рисунки, които да украсяват стените, подредба на личните вещи и пр. За реализирането на дейността, ще се използва транспортна услуга и на персоналът, който ще осъществява посещенията, по проекта ще бъдат изплатени средства за дневни и квартирни при необходимост, в съответствие с Наредбата за командировките в страната. Персоналът при опознавателните срещи ще бъде подкрепян от психолог и експерт, за които в проекта също са предвидени средства за командироване. За подготовка на стаите и създаване на приятна атмосфера е необходимо да бъдат закупени материали и консумативи, съгласно средствата предвидени в бюджета.
Дейност 2: Информация и публичност на проекта. Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване какви са социалните услуги, за какви целеви групи са предназначени. След всеки от етапите на реализиране на проекта ще се предоставя информация в публичното пространство за постигнатите резултати. Информацията за проекта ще достигне до целевите групи и широката общественост посредством: - организиране и провеждане на 1 пресконференция, която ще обяви стартирането на проекта. В нея ще бъдат представени планираните дейности, цели и очаквани резултати. Организиране и провеждане на 1 заключителна пресконференция, на която ще бъдат отчетени постигнатите резултати. На събитията ще бъдат раздадени на участниците рекламни и информационни материали; - подготовка на текстовете на информационни материали: 200 броя брошури /100 бр. с планираните дейности, цели и резултати, които се очаква да бъдат постигнати с реализирането на Проекта и 100 бр.отчитащи постигнатото и споделяне на опит в предоставянето на социалните услуги/; - публикации в местна преса – 3бр. и излъчвания в местно радио – 3 бр. за периода на изпълнение на проекта; - публикации в национални медии – 3 бр. за периода на изпълнение на проекта. Текущо ще бъде публикувана информация и на официалната интернет страница на Община Разград, която ще отразява събития по проекта, напредъка на проекта, резултати и предизвикателства. За подготовката на текстовете на информационните материали и публикациите и на официалната интернет страница на Община Разград не са необходими финансови средства по Проекта. За дизайна и отпечатването на информационните материали, изработването на рекламните материали, за публикациите в медиите и за организирането и провеждането на пресконференциите По проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки. Всички материали за популяризиране на приемната грижа, публичните събития, продуктите и документите от проекта ще посочват приноса на общността и ще съдържат всички реквизити, посочени в изискванията за информиране и публичност на ОП РЧР. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Дейност 1: Организация и управление на проекта. Провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки. Спецификата на Проекта налага изграждането на управленски екип включващ: ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Конкретните ангажименти и обхватът на отговорностите им ще бъдат детайлно разписани в договорите за услуга и техническите задания, които ще се подпишат при стартиране изпълнението на дейностите по Проекта. За администрирането на проекта е необходимо да бъдат осигурени материали и консумативи – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаването им ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки или такива ще се закупуват по проведените от Община Разград обществени поръчки, допускащи присъединяване. За провеждане на процедурите ще бъде използвана експертна помощ на юрист за подготовка на документацията, обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. Помощта на експерта ще се ползва и за решаване на юридически казуси по време на реализацията на Проекта. Екипът за организация и управление ще организира дейностите по проекта, ще следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразното разходване на средствата и осъществяването на мониторинг. Ангажимент на екипа ще е мониторинг по прилагане на методическите насоки за предоставяне на социалните услуги. Екипът ще е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му и за поддържането и съхраняването на необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване ще предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Екипът ще ръководи и организира дейностите на различните участници при изпълнение на проекта и ще контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на Проекта. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта ще се създават и съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Документите ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Архивирането и съхранението на финансовите документи ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите ще носят всички членове на екипа. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности по Проекта. Целта на мониторинга е правилно водене и съхранение на документацията – техническа и финансова; пряко наблюдение на проектните дейности и изпълнение на заложените в проекта индикатори за изпълнение и за качество. Мониторингът ще включва няколко типа дейности: - мониторинг на място; - анализ на напредъка и ефективността на Проекта; - мониторинг по предоставяне на социалните услуги; - мониторинг и оценка на дейността на персонала При констатиране на пропуски или проблеми ще се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 9: Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност. Процедурата за разкриване на резидентните социални услуги следва реда за разкриване на всяка друга социална услуга в общността, която е държавно делегирана дейност. За гарантиране устойчивост и непрекъсване на предоставянето на социалните услуги, екипът за управление на проекта съвместно с общинска администрация ще предприеме действия за разкриването им като делегирани държавни дейности. Услугите ще бъдат включени в Плана за развитие на социалните услуги в община Разград за 2015 г. и в проектобюджета на общината за делегираните държавни дейности. На сесия на Общински съвет Разград ще бъде внесена докладна записка за откриване на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Разград с капацитет 14 места и едно Защитено жилище в гр. Разград с капацитет 8 места. Решението ще бъде комплектовано с необходимите документи и изпратено на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане.
Дейност 6 Преместване на децата и младежите и настаняването им в ЦНСТ и ЗЖ Преместването на децата и младежите с увреждания ще се осъществи след процес на предварителна и целенасочена подготовка. Със значимите за потребителите хора по време на опознавателните срещи са дискутирани вариантите за преместване, както и потребността от съпътстващи услуги. Самото преместване е сложен процес и ако не бъде организирано правилно, може да причини големи травми на една толкова чувствителна целева група. Преместването трябва: - Да бъде в интерес на детето/ младежа; - Да бъде съобразено с потребностите и състоянието на детето/ младежа; - Да бъде съобразено с живота на детето/ младежа до сега; - Да бъде съобразено с историята на случая. - Да бъде съобразено с желанието на родителите Необходимо е персоналът на специализираната институция да работи заедно с персонала на новата услуга и с детето/младежа. Активна роля в процеса на преместване има персоналът на специализираната институция но и персоналът на новите услуги трябва да е подготвен. Преместването ще се осъществява с транспортна услуга. За да се намали потенциалната травма от преживяването у потребителите в преместването ще участва референтен възрастен от персонала на специализираната институция, който ще носи отговорност за осигуряване на добра грижа и предотвратяване на рискови ситуации, които биха застрашили живота и здравето на децата и младежите по време на пътуването. При възникнала потребност децата и младежите ще бъдат придружавани от експертите наети за подкрепа на екипа. За същите са осигурени средства за командировъчни разходи. За подготовка на стаите на потребителите и останалите помещения, и създаване на приятна атмосфера е необходимо да бъдат закупени материали и консумативи, съгласно средствата предвидени в бюджета.
Дейност 3: Подбор и назначаване на персонала. За подбор на персонал за резидентните социални услуги, екипът за управление на проекта, чрез подходящи методи ще информира всички заинтересовани страни за спецификата на услугите; описанието на конкретните длъжности; описание на професионалните роли и отговорности; необходимите за длъжността образование, квалификация и компетенции и пр. Информирането на кандидатите за работа е с цел привличане на персонал, който разбира потребностите на целевата група и целта на социалните услуги. Те трябва да познават същността и принципите на социалните услуги, методите на работа, професионалните роли и отговорностите в екипа, договорните отношения и възможностите за професионално развитие. Подборът на кандидатите за работа ще се осъществява съобразно с тяхната професионална квалификация, опит в социалната работа и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания. Ще бъдат разработени Процедура и правила за подбор и назначаване на персонала, с цел гарантиране избор на подходящи служители, предоставящи грижи за здравето, сигурността и благополучието на потребителите. Изготвената процедура ще съдържа ясни критерии за сравнителна оценка на квалификацията, опита и мотивацията за работа на кандидатите. В зависимост от позицията ще се извършва подбор по документи, интервю за установяване на мотивацията и нагласите за работа, както и на степента на съответствие между притежаваните професионални компетенции на кандидата и профила на компетенциите за съответната длъжност. Подборът на персонала ще бъде в съответствие с изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, стандартите за предоставяне на социални услуги за деца и младежи с увреждания, както и на предварително изготвения профил на компетентност за всяка от длъжностите. За длъжностите на специалистите ще бъдат въведе изисквания за степен на образование, опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и/или услуги и мотивация за работа с деца и младежи с увреждания. Кметът на Община Разград ще сформира комисия за подбор, в която ще бъден поканен за участие и представител на ДСП-Разград и ще включва юрист. За провеждане на процедурата по подбор на екипите по приемна грижа няма да бъдат необходими средства по проекта. Информация за класираните и некласирани кандидати ще бъде поместена на официалната интернет страница на общината, на информационното табло и ще бъде изпратена на кандидатите с писма с обратни разписки. Персоналът на резидентните социални услуги ще бъде назначен на трудови договори. Трудовите правоотношения с персонала ще се уреждат съгласно действащото трудово законодателство в страната. Всеки служител: - подписва декларация за спазване на поверителност на личните данни и информация на потребителите; - запознава се с длъжностната си характеристика и профила на компетентност за позицията на която е назначен; - запознава се с разработените Правилник за вътрешния ред, правила и процедури за предоставяне на социалните услуги Проекта. Длъжностните характеристики и профилът на компетентност за всяка от длъжностите ще бъдат разработени предварително от екипа за управление на Проекта. Длъжностната характеристика дава информация за: мисията и типа социална услуга; описание на конкретната длъжност; описание на професионалната роля и отговорностите, свързани с нея; взаимодействие и подчиненост по отношение на останалите длъжности в екипа; взаимодействие с други структури и лица с отношение към предоставянето на услугата; основните задачи и отговорности; условията на труд и мястото за изпълнение на задълженията; необходимите за длъжността образование, квалификация и компетенции. Профилът на компетентност за всяка от длъжностите се изготвя въз основа на описаните в длъжностната характеристика задачи и отговорности. Елементите на профила са: описание на ключовите компетенции за позицията (съгласно длъжностната характеристика), необходимите знания, умения и лични качества, както следва: Знания: Описание на минималното образователно ниво (съгласно действаща нормативна база и длъжностната характеристика за конкретната длъжност) и на нивото на професионална квалификация, необходимото познаване на организацията и методите на работа, познаването на заинтересованите страни в процеса на доставка на социалните услуги, на партньорски и конкурентни организации, познанията за нормативната база, свързана с услугата. Умения: Максимално конкретно описание на уменията, които служителят трябва да притежава, за да изпълнява ежедневните си задачи. Описанието може да варира в широки граници: от организационни умения до умения за оказване на първа помощ и др. Личностни качества: Това са качества и способности, които се придобиват в хода на живота и които влияят върху индивидуалните възможности за справяне с предизвикателствата на работната среда. Описват очакваните начини на действие, нивото на самостоятелност, саморефлексия и самоорганизираност. Дейностите за квалификация и професионално развитие на служителите имат следните основни цели: - Подобряване на качеството на социалните услуги; - Ефективно планиране на работата на всеки член от персонала; - Стимулиране на възможностите за развитие на персонала както по отношение на заеманата позиция, така и в перспектива – по отношение на развитието на кариерата на всеки служител. В резултат на квалификационните дейности ще се постигне баланс между интересите на доставчика на социалните услуги /Община Разград/ и индивидуалните интереси на служителите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 604 264 BGN
Общ бюджет: 344 168 BGN
БФП: 344 168 BGN
Общо изплатени средства: 235 211 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 344 168 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 120 853 BGN
2015 114 358 BGN
235 211 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 102 725 BGN
2015 97 205 BGN
199 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 128 BGN
2015 17 154 BGN
35 282 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
Индикатор 4 (Д) Закрити специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз