Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0056-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-24/13.06.2014
Наименование: „Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в Столична община“
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 13.06.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - 13 ЦНСТ и 3 ЗЖ
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Това е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проекта и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта и сформирания Екип на проекта и ще включва създаване и поддържане на система за вътрешно екипно управление, координация, постоянна отчетност, мониторинг и контрол, включително проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. Основно дейността включва следните поддейности: 1.1. Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта. По линия на тази дейност ще бъде организирана встъпителна среща на екипа по проекта. Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване. Ще бъде ревизиран времевия график на проекта с оглед на датата на подписване на договор и самото стартиране на проекта. Екипът ще провежда редовни работни срещи за докладване на напредъка и ще изготвя месечни протоколи от тях. 1.2. Организация на ефективното управление на проекта Мащабът на проекта изисква ангажирането на голям брой експерти в Екипа на проекта и съответно налага изработването на вътрешни правила за управление и координация, с които да се обезпечи ефективната работа на всеки от членовете, разпределението на задачите, изпълнението на задълженията и адекватната комуникация и координация както хоризонтално, така и вертикално. 1.3. Подготовка на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Дейността включва създаване на тръжни досиета, отправяне на покани към потенциални изпълнители, оценка на предложенията, избор на изпълнител и подписване на договор. Спазването на процедурите за избор на изпълнители е необходимо за постигане на оптимално изпълнение целите на проекта. 1.4. Техническа и финансова отчетност по проекта. Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнаграж¬де¬нията, изплащане възна¬граж¬денията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта.
Дейност 4 Преместване на децата/младежите Преместването на децата/младежите в новите социални услуги ще бъде извършено в съответствие с наблюденията, опознаването, особеностите на децата и младежите и препоръките на консултантите. Наред със събраната информация от екипите при посещенията в изпращащите институции ще бъдат взети предвид и препоръките дадени в оценката на потребностите на всяко от посетените деца и в съответствие с плана за преместване. План-графикът за преместване ще бъде изготвен от координаторите, съвместно с екипите на всяка услуга, консултантите адаптация, консултантите психолози и психиатри, при необходимост и координирано с Отделите за Закрила на детето. Той ще стъпва на плана за адаптация. За потребителите на всяка услуга ще бъдат направени планове към съответната услуга, в която са настанени. В процеса на преместване ще бъдат ангажирани екипът на приемащата услуга, координаторът на района и съответно консултанти, ако случаят е специфичен изисква допълнително внимание. Осигуряване на транспорта по преместването ще бъде възложена на външен изпълнител като при разработване на техническата спецификация за услугата ще бъдат разписани всички конкретни изисквания във връзка с преместването съгласно специфичните нужди на всеки един от потребителите на социалните услуги. Техническата спецификация /част от документацията за възлагане на услугата по преместване/ ще бъде разработена от координатора „Външни изпълнители”. Преместването на децата/младежите в максимална възможна степен ще бъде организирано поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда. При изборът на транспорт, придружители, начин на пътуване ще бъде съобразен физическото, психическо и емоционално състояние на децата и младежите. За тези, които го налага ще бъдат осигурен специализиран транспорт тип линейка, с необходимото оборудване.
Дейност 7 Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Защитеното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. В защитеното жилище се настаняват дългосрочно младежи над 18 години с интелектуални и/или физически увреждания. Целта на социалната услуга е да осигури максимално близки до семейната среда условия на живот и да гарантира независимост на нейните ползватели. Услугите, предоставяни в защитеното жилище ще отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал. Защитеното жилище предоставя интензивна подкрепа в 24 часа в денонощието на потребителите, настанени в него. То е предназначено за младежи, които имат относително по-голяма независимост от обгрижване и умеят частично да се самообслужват. За младежите в ЗЖ също е от изключително значение интегрирането в дейности извън мястото за живот – свързани с участие в смислени занимания, отговарящи на възрастта и интересите им. При доставката на услугата ще бъдат търсени възможности за организиране на подобни дейности, посещаване на услуги в общността и ангажиране в разнообразни дейности извън социалната услуга. Съобразно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, персоналът на трите ЗЖ ще включва: 1.5 ръководители, 1.5 социални работници и 12 трудотерапевти. Предоставянето на услугата ще бъде подпомагано от външни консултанти с оглед осигуряване на подкрепяща среда за развитие на младежите и подпомагане на техните ресурси за самостоятелен живот.
Дейност 3 Адаптационни дейности и подготовка за преместване на децата/младежите След получаване на окончателните списъци с децата и младежите, които ще бъдат настанени в новите социални услуги, ще започнат конкретните дейности, свързани с подготовката и адаптацията на потребителите. 3.1. Групиране на децата и младежите в ЦНСТ и ЗЖ Задачата на тази поддейност е да се постигне подходяща за съвместен живот в семейна среда група деца, потребители на социалната услуга, съобразено със социалните условия на местоположението на услугата и екипа, който ще работи в нея. След разпределението на персонала по услуги, както и съобразявайки резултатите от проучването на консултантите социализация (относно възможностите за посещение на детски градини, училища, съпътстващи услуги) ще бъде формирана комисия за определяне на това кое дете/младеж в коя услуга да бъде настанено. В комисията ще вземат участие консултантите психолози, консултантите адаптация, консултантите социализация и координаторите по райони. При определяне на разпределението ще бъдат взети предвид множество фактори като водещ проблем (наличие или не на увреждане), тежест на състоянието, характер на затрудненията, степен на независимост, съвместимост между конкретните деца/младежи, наличие на значима връзка, братя и сестри ще бъдат настанявани заедно, близост на услугите до учебни, здравни и други заведения. При необходимост, ще се търси консултация с консултантите невролози, консултантите детски психиатри и консултантите педиатри. 3.2. Опознаване на децата и младежите и подготовка за преместване Координаторите услуги ще контактуват специализираните институциите, от които предстои да бъдат изведени децата и младежите и ще съставят първоначален график за посещения след назначаване на персонала, който ще съобрази изготвения в институцията план за преместване. След приключване на разпределението ще започнат посещенията в специализираните институции, от които ще бъдат изведени децата/младежите. Ще бъдат осъществени по минимум две пътувания като целта е запознаване с децата, техните досиета, събиране на информация за тяхната индивидуалност и потребности, изграждане на отношения на доверие с персонала на специализираната институция. В резултат на посещенията персонала на новите услуги ще е събрал достатъчно информация, за да започне изготвянето на индивидуалния профил на всяко дете като основа на индивидуализираната грижа. В пътуванията ще участват ръководителите, социалните работници, детегледачите, трудотерапевтите, консултантите адаптация. При необходимост в пътуванията могат да участват и консултантите невролози, консултантите детски психиатри и консултантите педиатри. Консултантите адаптация ще съставят планове за провеждане на дейностите по адаптация и ще консултират екипа за поведението им по време на срещите с децата/младежите. Освен това те ще подпомагат изготвянето на план-графици за преместване на децата/младежите. При възможност децата и младежите ще посетят новите социални услуги, в рамките на изпълнявания от ДАЗД проект. 3.3. Изграждане на домашна, уютна, предразполагаща към грижа от семеен тип среда Основна задача на новите услуги – ЦНСТ е да направят живота на децата с увреждания или без увреждания по-добър и да им осигурят условия да живеят макар и в резидентна услуга по начин максимално близък до семейния. Разположението на сградите, оборудването закупено по проекта по ОПРР, всичко залага на провеждане в новите услуги на уютна и семейна среда, в която децата имат своето индивидуално място и се радват на индивидуален подход. Съществени за постигане на приятна за децата атмосфера е осигуряването на необходимите за живота на едно „домакинство“ предмети, както и лични вещи за децата. С тази поддейност ще се осигури закупуването на необходимите материали и консумативи. При тяхното закупуване и предоставяне ще бъдат съобразени: 1) индивидуализация на всяко ЦНСТ (покривки, пердета, предмети от бита и такива, създаващи уют, завивки, одеала, покривала за легла и пр.); 2) осигуряване на необходимите условия за живот в среда близка до семейната; 3) осигуряване на лични вещи за децата и младежите и 4) необходимите възпитателни материали и материали за осмисляне на времето, съобразени с възрастта на децата. В периода преди реалното стартиране на услугите ще бъдат закупени материали и консумативи, пряко свързани с периода на преместването на децата и младежите в новоразкритите услуги и произтичащи от индивидуализацията на услугата, изграждането на семейна атмосфера и индивидуалните потребности на всяко дете и младеж.
Дейност 5 Информация и публичност на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Изпълнението на дейността включва: o Организиране на две пресконференции (за началото и края на проекта); o Провеждане на информационни срещи по райони след стартиране на проекта с участието на екипа на проекта; o Отпечатване на 2 000 брошури за запознаване на местната общност със центровете и защитените жилища; o Публикуване на 4 платени статии в медиите; o Организиране на Ден на отворените врати във всяка една от услугите; o Заснемане и излъчване на платен репортаж за новите социални услуги; o Организиране на фото конкурс „Този свят е и мой” за популяризиране на процеса на деинституционлаизация и проекта; o Отпечатване на брандирани картонени шапки за участниците от общността в дните на отворените врати; o Брандирани балони за насърчаване на взаимодействието с децата от общността; o Отпечатване двустранен банер. Включването на нетрадиционни прояви на публичност в тази дейност е обусловено от необходимостта общността да бъде запозната с услугата, която се предоставя в техния квартал, на тяхната улица, както и широката общественост да бъде информирана за процеса на деинституционализаця и проекта в Столицата. Дните на отворените врати ще бъдат насочени към всички, които ще бъдат свързани с интеграцията и социализацията на децата и младежите. Фото конкурсът „Този свят е и мой” ще бъде обявен и популяризиран широко в различни среди преди провеждането на дните на отворените врати. При неговото обявяване ще бъде споделена информация във връзка с процеса на деинституционализация и предстоящото откриване на новите социални услуги. Участниците ще трябва да представят своето виждане за процеса по извеждане на децата от традиционните институции. Във фотоконкурсът ще може да участва всеки, който желае, независимо от възраст, пол, дали е професионален фотограф или аматьор. Ще бъде сформирано жури, което ще оцени най-добрите снимки. След оценяването, ще бъде организирана изложба, на която ще бъдат наградени спечелилите участници. Наградите ще бъдат по-скоро символични. Целта е да се привлече вниманието на общността към процеса на деинституционализация, както и да се популяризира проекта и финансовия принос на ОПРЧР. Организирането именно на фотоконкурс е нетрадиционен начин за включване и информиране на хора, които традиционно остават извън целевите групи на дейностите по информация и публичност, както и е форма да се осъществи по-близка среща с целевата група. Снимките от фотоконкурса ще бъдат изложени и по време на финалната пресконференция, както и на други събития в рамките на проекта, когато това е възможно. Освен това фото конкурсът ще даде възможност да бъде привлечено вниманието към процеса на деинституционализацията и необходимостта от това повече хора да се включат в неговото осъществяване. Всички материали и снимки, резултат от провеждането на фороконкурса ще отговарят на изискванията за Информация и публичност на Оперативната програма. Провеждането на фотоконкурса ще бъде съгласувано с отдел „Закрила на детето“.
Дейност 6 Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейността предвижда да бъдат разкрити 13 ЦНСТ за деца. ЦНСТ е социална услуга, предназначена за дългосрочно настаняване на деца, които нямат възможност да живеят със своите семейства или в друга форма на семейна грижа. Целта на услугата е да осигури максимално близки до семейните условия за живот на деца, като предоставя специализирана подкрепа за развитие и необходимите битови условия, емоционална и психологическа стабилност, социални контакти и живот в общността. Център за настаняване от семеен тип” е комплекс от социални услуги, който се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица. Новоразкритата услуга ще функционира съобразно изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Изграждането и функционирането на услугата трябва да бъде съобразено с факта, че децата имат някои специфични потребности, в резултат на уврежданията си и/или дългогодишната си институционализация. Предоставянето на социалната услуга ще бъде съобразено с изградената инфраструктура и концепцията за организация на живота в услугата на три нива – индивидуално – през личната стая и пространство, групово в малката група (3 групи от по 4 до 5 деца), в която децата са на сходна възраст и ниво на функциониране и могат да изградят близост и приятелства и общите дейности и занимания в които участват всички жители на ЦНСТ – като хранене, вечерни занимания , тържества и др. На децата ще бъде дадена възможност да започнат да се включват постепенно в дейностите от ежедневието. Осигуряване на специализирана медицинска помощ, рехабилитация, дневна грижа и интегрирано обучение е един от ключовите въпроси от доставката на социалната услуга – за тях ще се е намерило решение в периода на подготовка и при доставката ще се предоставя необходимата подкрепа на децата и тяхното социално интегриране. При невъзможност да се осигури дневна грижа в общността за всички деца и младежи, ежедневието ще бъде така организирано, че да се постигне ясно разграничаване на дейностите от него от тези в мястото за живот и ще бъдат осигурени смислени и развиващи занимания. Специализираните консултации и рехабилитацията ще бъдат организирани по възможност извън сградата на ЦНСТ. Предвид възрастовите особености и възможностите за общуване и придвижване – ще бъдат прилагани различни вариантни на социално включване и намиране на дейности и занимания, свързани с излизане от услугата и взаимодействие с общността – пазаруване, разходки, игра в общите градинки и прочие. Предоставянето на услугата е свързано с настаняването на 12 деца от институции, като част от процеса на деинституционализация, както и осигуряване на две места във всяко ЦНСТ за деца от общността и насочени към услугата от Отдел „Закрила на детето”. Децата и младежите, настанени в ЦНСТ ще ползват при възможност образователни услуги, като част от общообразователната система. За да се осигури това са предвидени целенасочени дейности в периода на подготовка на доставката на услугата. Основните домакински дейности ще се осъществяват от наетия персонал, като постепенно ще се ангажират и разпределят дейности между децата и младежите, съответстващи на уменията им. Персонал: персоналът във всяко ЦНСТ за деца с увреждания ще бъде назначен спазвайки изискванията на методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Персоналът ще включва: 6 ръководители, 13 социални работници, 6 медицински сестри, 6 хигиенисти, 101 детегледачи и 8 души техническа поддръжка В Правилника за прилагане на ЗСП и Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца са формулирани базисни стандарти и критерии, на които трябва да отговарят социалните услуги, предоставяни в общността, за местоположение и материална база. Доставчикът на социалната услуга ще прилага съответните стандарти, имайки предвид неговата цел и специфика на функциониране като социална услуга за деца. Предоставянето на услугата ще бъде подпомагано от външни консултанти с оглед осигуряване на максимално подкрепяща среда за децата и гарантиране на техния най-добър интерес.
Дейност 2 Подбор и подготовка на персонала 2.1 Подбор на персонал В рамките на дейността ще бъде разработена процедура за подбор на персонал, в която ще бъдат ясно упоменати: длъжностите, функциите и необходимите компетенции, минималните изисквания за заемането на длъжността, реда за осъществяване на подбора. В процедурата ще бъдат описани целите на подбора и информация за изпълнявания проект. Свободните длъжности са както следва: за 13 бр. ЦНСТ: 6 Ръководители, 13 социални работници, 6 медицински сестри, 6 хигиенисти, 101 детегледачи, 8 техническа поддръжка; за 3 ЗЖ: 1.5 ръководител, 1.5 социален работник, 12 трудотерапевти. Подборът на персонал ще бъде извършен на конкурсен принцип. Възможността да участват в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на вакантните места. Вакантните места ще бъдат обявени в: Бюрата по труда; интернет страницата на Столична община, интернет страницата на Дирекция „Социални дейности“, интернет сайта jobs.bg и др. В зависимост от проявения интерес и подадени кандидатури по време на срока за подаване на документи ще бъдат проведени информационни срещи с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите. Целта на срещите ще бъде запознаване със спецификите на новите социални услуги, както и условията за работа в тях. На срещите всички потенциални кандидати ще имат възможност да зададат въпроси, свързани с работата в услугите. Процедурата за подбор ще следва утвърдените правила за подбор на персонал на Столична община, като включва две части – подбор по документи и интервю. Подборът ще се осъществява от комисия, назначена със Заповед, която ще включва членове на Екипа на проекта. След класирането на кандидатите и тяхното назначаване консултантите психолози и консултантите адаптация ще проведат дейности за определяне на трудовата и екипна съвместимост между избрания персонал и ще определят по какъв начин да бъдат групирани новоназначените екипи на услугите. 1.2 Обучение на персонала и организиране на обмени на опит В рамките на дейността ще се проведат планираните по проект „Детство за всички“ обучения на персонала. Наред с тях на персонала ще бъдат организирани посещения в социалните услуги на Столична община, беседи и срещи с екипите на действащите услуги, срещи с потребителите. Наред с това ще бъдат организирани две посещения в услуги от резидентен тип – в гр. Кюстендил и в гр. Ловеч. Ръководителите на услугите ще бъдат разделени на две групи и всяка от групите ще посети един от двата града с цел запознаване с добрите практики в предоставяне на резидентни услуги в съответната община. За целта предварително ще бъдат уговорени дати за посещенията като ще бъде търсено съдействие от домакините за конкретни специфики в предоставяне на съответните услуги. Целта на посещенията ще бъде ръководителите на новите центрове и защитени жилища да се запознаят отблизо със спецификата на предоставяне на услуги от резидентен тип – възможните предстоящи рискове и проблеми както и добри практики за справяне с тях.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 177 957 BGN
Общ бюджет: 1 286 933 BGN
БФП: 1 286 933 BGN
Общо изплатени средства: 1 195 167 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 286 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 435 591 BGN
2015 759 576 BGN
1 195 167 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 093 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 370 253 BGN
2015 645 640 BGN
1 015 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 193 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 339 BGN
2015 113 936 BGN
179 275 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността, за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз