Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0054-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-23/13.06.2014
Наименование: „Център за настаняване от семеен тип – Момчилград”
Бенефициент: Община Момчилград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 13.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Момчилград
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ 1 бр
Дейности: Дейност. 4 Подготовка за преместване и преместване на децата и младежите в ЦНСТ. Дейността ще се реализира приоритетно в институцията от която са децата и младежите. Децата и младежите насочени към ЦНСТ-Момчилград, ще се посетят поне веднъж от двама подкрепящи специалисти и двама от екипа на улугата, с цел психологичска подкрепа и предварително запознаване. За пътуванията ще се наеме транспорт. За целта ще се командироват 3 лица за 4 дни, от които 2 дена за подготовка и 2 дена за преместване на едно дете (децата, предвидени за настаняване в ЦНСТ от специализирани институции са 12 на брой. За всяко едно от децата са предвидени да се отделят по 2 дена за подготовка и 2 дена за преместване, когато специализираната институция е на отдалечено място от ЦНСТ-Момчилград). Преместването на децата ще бъде изцяло съобразено с оценките направени от ДАЗД. Ще се извършва от двама членове на екипа и един от подкрепящите специалисти, като задължително ще присъства мед. лице. Екипа, които ще премества децата и младежите ще бъде командираван за по два дена. По време на престоя ще се изготвят препоръки за преместването. За пътуванията ще се наеме специализиран транспорт, а при необходимост и специализирана животоспасяваща апаратура. За преместването на децата и младежите ще се осигури храна, хигиенни и санитарни материали, постелъчен материал. За екипа по преместването работно облекло и обувки за, санитарни маски, ръкавици. Закупуване и зареждане на спешна чанта. За децата и младежите ще се осигурят дрехи, постелъчен инвентар и тоалетни принадлежности (еднократни чаршафи, мокри кърпи, сухи кърпи, памперси, сапун и др.). Транспорта, доставката на всички материали и консумативи ще се извършат съгласно процедурите по ЗОП. В този преходен период от екипа на услугата ще се изготви План за разивитие на услугата ЦНСТ и цялостната документация за социалната услуга и работата в нея, като дейността ще се подпомага от консултанта. Процедурите, и набора от документи, които ще се изготвят ще бъдат в съответствие със Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане, Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца и Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. Процесите на подготовка и преместване на децата ще се координират изцяло от проектния екип
Дейност.5 Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип В Центъра за настаняване от семеен тип ще се предлагат следните услуги: Услуги, свързани със задоволяване на ежедневните потребности на децата и постоянна грижа: осигуряване на здравословна храна, лично пространство, поддържане на лична хигиена, сигурна среда за живот; Услуги, свързани със задоволяване на здравните потребности на децата - осигуряване на личен лекар, стоматолог, профилактични прегледи и имунизации, лекарства в съответствие с предписанието на лекар; Психологична подкрепа –психологическо консултиране, подкрепа на детето.Психо-социална подкрепа за преодоляване на кризите в детското развитие; изграждане на сомооценка. Развитие на когнитивни и познавателни процеси и умения. -Обучителни дейности –осигуряване на присъствие им в подходяща форма на образование,ресурсно подпомагане, посещение в ДЦДУ и ЦОП. Социална интеграция - подготовка за бъдещата интеграция или реинтеграция. Подкрепа за изграждане на умения за самостоятелен живот; Насърчаване за създавне на приятелски контакти; Посещение на обществени мероприятия; Възпитателни дейности Изграждане на индивидуалност и взаимно уважение; По време на предоставяне на услугата ще се проведат три дни на отворенте врати и ще се раздават информационни материали. За трите месеца преди стартиране на услугата ще се осигурят материали, консумативи за задоволяване на потребностите на потребителите.В края на проекта ще се изготви предложение преминаване в държавно делегирана дейност.
Дейност.2 Информиране и публичност Предвижда се да се използдват следните комуникационни средства: Провеждане на встъпителна и заключителна конференция. Официално откриване при стартиране на услугата. За публичните събития ще се осигури зала и кетеринг за участниците. Осигуряване на текуща връзка с медиите - публикуване на 7 съобщения (за конференциите, за набиране на персонал за услугата, за официалното откриване на услугата, дните на отворени врати). 9 публикация – с информация за конференциите, официалната откриване, 3 дни на отворени врати,и 3 публикации за напредъка на проекта; Дизайн и печат на 150 покани за публичните събития; 150 баджа;дипляни - 500 броя –с информация за проекта; 500 броя с информация за услугата. 100 броя плакати,150 блок-нота, 150 бр. папки, 150 бр. химикали, 300 листовки, 300 календара и 300 тениски - за двете конференции и официално откриване на центъра, дни на отворени врати; 2 банера на стойка. Поставяне на 2 табели – за община Момчилград и ЦНСТ. Организиране на три „Дни на отворените врати” в ЦНСТ. Визуализация на работното облекло.
Дейност.1 Организация и управление на проекта Осигуряване на помещение за нуждите на проекта; Сформиране на екип с ясно разписани задължения и отговорности; Организиране на работна среща за определяне на правилата за работа; Изготвяне на концепция за вътрешен контрол и мониторинг на изпълнение на проектните дейности. Подпомагане екипа на ЦНСТ; Осигуряване на канцеларски материали за администриране на проекта; Подготовка и стартиране на процедури по ЗОП.
Дейност 3.1. Набиране, подбор, назначаване на персонал на ЦНСТ. Дейност 3.2. Подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности По 3.1. Съгласно държавни стандарти за числеността на персонала в ЦНСТ ще работи персонал от 13 души: Ръководител–1; Социален работник–1; Мед. сестра-2; Възпитатели–2; Детегледачи–5, хигиенист/ санитар–1, помощен персонал-1. Набирането и подбора на персонала ще се извършва от комисия по подбора, определена със заповед на кмета. Комисията ще работи, следвайки следната процедура: Определяне на със Заповед на кмета; Изготвяне на длъжностни характеристики за съответните позиции; Определяне на критерии за подбор; Публикуване на обява в местен вестник и сайта на община Момчилград; Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; Провеждане на интервю с кандидатите; Избор на кандидати; Сключване на договори; Назначаване и инструктаж; След назначаване на персонала ще се проведе обмяна на опит в действащо ЦНСТ Ст.Загора за запознаване с реалната ситуация. В посещението ще участват екипа на ЦНСТ и двама от екипа на проекта По 3.2. Във връзка с подготовката и преместването на децата и младежите от специализираните институции в ЦНСТ и приспособяването им в новата среда, съобразено със специфичните нужди на всяко дете, на граждански договор ще бъдаг наети 9 бр.– консултант, хуманен лекар; психолог; социален работник,логопед-1;медицински специалист-2, Юрист;Шофьор. Шофьорът ще е ангажиран с извозването на децата при преместването им от специализираната институция в ЦНСТ. Също така ще превозва експертите, ангажирани с подготовката на децата, до специализираната институция и обратно. Изборът на лекар, психолог, единия мед. специалист и юрист ще се реализира на база процедура по ЗОП. Те ще предоставят почасови услуги за подготовка за преместване и настаняване на децата и младежите в ЦНСТ, ще дават препоръки за работа на екипа на ЦНСТ. Юристът ще дава правна консултация на персонала при изготвяне на документация за децата и младежите при преместването им в новоразкритите услуги и при необходимост ще ги представлява пред съдебните органи. Всички експерти с подкрепящи функции ще взаимодействат с целевата група, спрямо конкретните нужди.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 114 BGN
Общ бюджет: 163 950 BGN
БФП: 163 950 BGN
Общо изплатени средства: 172 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 62 984 BGN
2015 109 422 BGN
172 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 139 358 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 53 536 BGN
2015 93 009 BGN
146 545 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 448 BGN
2015 16 413 BGN
25 861 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз