Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0052-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-21
Наименование: „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени”
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 13.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социалните услуги 2 ЦНСТ, 1 ЗЖ и 1 ЦСРИ
Дейности: Дейност 10- Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност. Община Павликени ще предприеме действия за гарантиране устойчивост на предлаганите по проекта социални услуги – ЦНСТ, ЗЖ и ЦСРИ. За целта ще се изготви предложение до Общинския съвет гр.Павликени за преминаване на дейността като държавно делегирана, ще се подготвят необходимите документи и депозират в АСП за издаване на Заповед за делегиране на дейностите като държавни. В проекто-бюджета за 2015 г. социалните услуги ЦНСТ, ЗЖ и ЦСРИ ще бъдат предложени да бъдат включени за предоставяне, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 г.
Дейност 6 - Набиране на потребители за съпътстващата социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция. Набирането на потребители за съпътстващата услуга ще се осъществява съгласно Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „ЦСРИ” Набирането на потребители ще се осъществява през целия период на предоставяне на съпътстващата услуга. Потребителите ще имат две възможности за кандидатстване: 1.Подаване на молба до ДСП гр.Павликени. След подаване на молба, социален работник от ДСП ще извърши социална оценка. След преценяване на потребностите на детето или младежа ще се изготви доклад-предложение /социален доклад за деца/, на чието основание ДСП ще издаде заповед или направление за ползване на дейностите в ЦСРИ. 2. Подаване на молба от самозаявили се клиенти в ЦСРИ. След подаване на молбата, в 20 дневен срок специалистите на ЦСРИ изготвят специализирана оценка, включваща персонални становищаза възможните дейности за подкрепа . Оценката се предоставя до ДСП по настоящ адрес на лицето. В седем дневен срок от подтъпване на специализираната оценка, служители на ДСП предприемат действия за осъщетсвяване на среща с лицето и изпълняват действията описани в т.1 На потребителите на услугите се издава потребителска книжка и потребителски картон. В периода на стартиране на дейността, помещенията и дворното пространство ще се почистят и приведат във вид, позволяващ започване изпълнението на социалната услуга и покриващ санитарните изисквания на съответните органи.За целта персоналът ще използва доставените материали и консумативи, съгласно проведена обществена поръчка по реда на ЗОП.
Дейност 1-Организация и управление на проекта Сформирането на екипа за организация и управление на проекта е необходима предпоставка за качествено изпълнение на проектните дейности. ЕОУП ще включва пет позиции: ръководител, координатор, счетоводител, технически секретар и експерт „обществени поръчки”. Ежемесечно същият ще провежда екипни срещи, а при необходимост повече от един път. ЕОУП ще спазва клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), Указания за събиране и обобщаване на информация по ОП РЧР 2007 – 2013 г., като същевременно ще спазва и всички други указания и изисквания, разработени или предоставени от Договарящия орган, както при подписване на договора за изпълнение на проекта, така и в процеса на неговата реализация и изпълнение. Всички членове на ЕОУП следва да спазват изискванията за поверителност и конфединциалност, предотвратяване конфликт на интереси, съблюдават кодекса за етично поведение, както Системата за финансово управление и контрол и всички вътрешни правила, свързани с изпълнението на проекти. По проекта ще се води подробна отчетност, с цел събирането на всички необходими данни за осъществяване на коректно финансово управление, мониторинг и верифициране на разходите. Ръководителят на проекта има следните отговорности: 1. Отговаря за цялостната реализация на проекта в съответствие с предвиденото в договора за безвъзмездна помощ и указания на УО за изпълнение на договори по ОП „Развитие на човешките ресурси”; 2. Контролира постигането на общата и специфичните цели на проекта, както и на задължителните резултати; 3. Организира цялостната дейност на екипа за управление на проекта и осъществява контакт с органи и институции, имащи отношение към изпълнението на проекта; 4. Отговаря за разработването и спазването на вътрешните правила и процедури, свързани с управлението и изпълнението на проекта; 5. Организира провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за дейностите, попадащи в обхвата на проекта и отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост на допълнителни споразумения към тях; 6. Отговаря за спазването на графика за изпълнение на дейностите по проекта; 7. Отговаря, организира и контролира процеса по изготвянето на междинни и заключителен технически доклади, както и дейностите по изготвяне на искания за авансово, междинни и окончателно плащания; 8. Отговаря за проследяването и изпълнението на всички указания, правилници, правила, регламенти и др., изменението на същите, които УО на ОПРЧР прави, приема или утвърждава в хода на изпълнение на ДБФП, адаптира всички образци, справки, декларации и други документи по проекта; 9. Спазва изискванията за изпълнение на мерките за информираност и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ; 10. Отговаря за предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, одитиращите и контролни органи до всички документи и информация по проекта; 11. Организира изпълнението на предписания и препоръки от вътрешния мониторинг и на одитиращите органи, съдържащи се в доклади от проверки на място; 12. Докладва за възникнали нередности; 13. Спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ; Счетоводителят на проекта има следните отговорности: 1. Отговаря и изготвя всички документи необходими за подаване искания за авансово, междинни и окончателно плащания, предава на Ръководител проект цялата документация по искането за одобрение, като всички документи следва да отговарят на изискванията и указанията на УО на ОПРЧР, публикувани в сайта на ОПРЧР 2. Отговоря за навременното осигуряване на необходимите за реализация на всеки етап от проекта, финансови ресурси от бюджета на общината; 3. Отговаря за предоставянето на достъп на представители на УО, одитиращите и контролни органи до всички документи по проекта; 4. Отговаря за съставяне на ясно, точно и с всички реквизити, съгласно българското законодателство разходооправдателните документи по проекта. 5. Отговаря за вярното и точно отразяване в счетоводната система всички счетоводни записвания, класификация и осчетоводявани данни Координаторът на проекта има следните отговорности: 1.Организира и подпомага изпълнението на Проекта по отчитането на индикаторите, съобразно времевия график. 2.Отговаря за административното обслужване на Проекта. 3.Контролира стриктното водене на всички документи, необходими за реализацията на Проекта, съхраняването и предоставянето им на контролните органи. 4.Изисква, приема и обобщава информацията за изпълнението на Проекта от техническия сътрудник и счетоводителя от екипа за управление. 5.Оказва методическа помощ и контрол по отчитането на индикаторите. 6.Своевременно докладва на ръководителя на Проекта за възникналите проблеми по изпълнението на дейностите и предлага решения с цел успешна реализация на Проекта. 7.Води кореспонденция и поддържа връзка УО; 8.Поддържа досието на проекта. Техническия сътрудник по проекта има следните отговорности: Отговаря за законосъобразността на изготвените от него документи. Експерт „обществени поръчки” има следните отговорности: 1. Отговорност за законното и прозрачно провеждане на процедурите и правилния избор на изпълнителите на дейности; 2. Отговаря за сроковете при провеждане на тръжни процедури, подписван на договори с изпълнители и разработване на останалите документи от неговата компетентност.
Дейност 4 - Адаптация и подготовка на децата и младежите за преместване в двата ЦНСТ и ЗЖ След като бъде извършен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи, като част от дейностите, изпълнявани от ДАЗД в рамките на Компонент 1 и бъдат определени децата/младежите, които ще бъдат настанени в 2 бр. ЦНСТ и ЗЖ, ще се разработи план за адаптация и преместване на потребителите на новите социални услуги. Планът за адаптация ще бъде разработен на основата на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните специалисти от услугите ЦНСТ и ЗЖ в институциите, където живеят децата/младежите. С оглед безпроблемното и безболезнено извеждане на лица от институции и настаняването им в среда близка до семейната, съобразено с индивидуалността на всеки потребител, е необходимо провеждане на опознавателни срещи, на които се насърчава социалното включване и сближаване. Същите ще бъдат провеждани по възможност извън институциите, в които са настанени. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. Експертите -консултанти по проекта ще участват в срещите между децата/младежите и новоназначените специалисти в социалните услуги. Те ще подпомагат с практически съвети за подобряване на комуникацията. Взаимното опознаване на персонала и децата/ младежите ще се реализира чрез 4 посещения на място от част от персонала. По време на срещите екипът и децата взаимно се наблюдават и опознават. Ще им бъде обяснявано в подробности за новото място, с какво е по-добро от дома, какви нови неща могат да намерят там, че там няма да са сами и че ще получават още по-добра грижа и възможности за развитие. Преживяното и наблюденията се обсъждат на екипна среща, води се протокол, анализира се ситуацията, правят се изводи, отчитат се грешки и се набелязват нови стъпки в общуването с цел безпроблемна адаптация към новите услуги.
Дейност 5 - Преместване на децата и младежите и настаняването им в двата Центъра за настаняване от семеен тип и ЗЖ При подготовката на преместването на децата и младежите ще бъдат включени и семействата им (когато е възможно). За реализиране на пътуванията ще се използват собствените транспортни средства.Паралелно с плана за адаптация, ще бъде разработен и план за преместване на децата и младежите, който ще бъде изцяло съобразен с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него. По възможност няма да се предприема едновременно преместване на всички ползватели на новите услуги. Изготвянето на графика за преместването на потребителите ще се извърши съвместно с персонала на СИ ,от която децата/младежите ще бъдат изведени. Преместването на децата/младежите ще бъде извършено поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда. При пристигането в новите домове на всяко дете/младеж ще бъде предоставен подходящ подарък (напр. плюшена играчка, бои за рисуване, пъзел, книжка или др.), който те да свързват с новия си дом. Транспортно обслужване по преместването на децата и младежите ще бъде извършено от наличните специални бусове, закупени по проект «Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на 2 броя Центрове за настаняване от семеен тип, 1 брой Защитено жилище и 1 брой Център за социална рехабилитация и интеграция на територията на Община Павликени», реализиран по Програмата за развитие на селските райони. Ръководителите на ЦНСТ и ЗЖ, съвместно с персонала от СИ, ще координира процеса по преместването на децата и младежите в новосъздадената услуга. По време на транспортирането децата и младежите ще бъдат придружавани от част от персонала на ЦНСТ и ЗЖ и експертите - консултанти. При преместване на децата и младежите ще бъдат осигурени необходимите им дрехи и други консумативи, без които пътуването и настаняването не биха се осъществили. Ще бъдат осигурени материали и консумативи и за почистване и привеждане на помещенията и дворните пространства на ЦНСТ и ЗЖ във вид, позволяващ децата да бъдат настанени и покриващ санитарните изисквания на Регионална здравна инспекция.
Дейност 3- Подбор и назначаване на персонал в новоразкритите социални услуги. Усвояване на добри практики от персонала и прилагането им в изготвяне на задължителната документация, свързана с предоставянето на услугите. За да се покрият всички изисквания, свързани с деинституционали-зацията на деца е необходимо да се затворят специализираните институции. Такава на територията на община Павликени е Домът за деца с умствена изостаналост в с. Михалци. Заетият персонал е 36 човека, които са висококвалифицирани специалисти с професионален трудов стаж. Същите ще бъдат преназначени в новоразкритите 2 бр. ЦНСТ, ЗЖ и ЦСРИ, т.к. се явяват вътрешни за кандидата. За целта ще бъде променена линейно-организационната структура на кандидата. ЕОУП ще разработи и проведе прозрачна процедура за подбор за онези длъжности, на които ще бъдат назначени външни за кандидата лица. Подборът на персонала ще протече в две фази: - подбор по документи и провеждане на интервю. Комисия, назначена със заповед на кмета на Общината ще взeма своите решения за одобрените кандидати като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. С одобрените кандидати ще се сключат трудови договори и ще им бъдат предоставени длъжностни характеристики, с ясно разписани отговорностите и задълженията, които трябва да спазват, организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Задължителното въвеждащо обучение на персонала ще бъде проведено от ДАЗД в рамките на проект "Детство за всички". За надграждане на знанията на персонала ще бъдат организирани посещения на новоразкрити социални услуги в град от областта. Там персоналът и експертите - консултанти ще взаимстват добрите практики на колегите си. Екипът за управление на проекта ще разработи система за атестация на служителите в новите социални услуги, които ще предостави ръководителите на социалните услуги. Предвижда се провеждане на процедура за подбор и на специалисти, предоставящи подкрепящи дейности, касаещи подготовката, преместването и настаняването на децата в новоразкритите центрове. Със персонала, съответстващ на т.1.1. от бюджета ще бъдат сключени трудови договори, а с експертите описани в т. 1.2 от бюджета ще бъдат сключени граждански договори.
Дейност 7 - Предоставяне на социалната услуга в двата броя Център за настаняване от семеен тип При изпълнение на дейността ще бъде разкрити 2 броя центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет за всяко едно от тях 14 деца /12 деца от специализирани институции и 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/. Персоналът за предоставяне на социалната услуга за всеки един ЦНСТ е: 1 ръководител, той и социален работник, 6 детегледачи, 2 възпитател/педагог, 2 медицински сестри, 1 шофьор, 1 хигиенист. Избраният метод на управление на центъровете е съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната. В тази връзка се предвижда да се предоставят специализирани /психологически, социални, образователни, здравни и др./ услуги от специалисти, извън мястото за живеене. За по голяма обективност и качество на предлаганата услуга със специалистите ще бъдат сключени граждански договори на етап подготовка на децата за извеждане от СИ. Така те ще бъдат подробно започнати със спецификата на заболяванията на децата, с нрава и предпочитанията им. Доверителната връзка, която ще се появи на етап опознавателни срещи ще спомогне за по-бързата адаптация на децата и по-добрата ефективност от работата на съответния специалист. Постоянната грижа за настанените деца се заключава до подкрепата, която родителите в едно семейство дават на децата си. Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на персонала, обгрижващ децата. Дейностите в двата ЦНСТ са: - Осигуряване на постоянни грижи за 12 деца/14 деца: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище; - Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи; - Организиране на занимания за свободното време , съобразени с индивидуалните потребности на децата, настанени в ЦНСТ; - Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата; - Осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; - Отпразнуване на лични и национални празници (именни и рождени дни, Коледа, Великден, и др. ) в ЦНСТ; - Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители и близки роднини; - Оказване на съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки или при възможност за приемна грижа или осиновяване; - Осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ; - Подготовка на порасналите деца за самостоятелен и независим живот и да се осъществи пълноценното им отделяне от ЦНСТ и включване в живота на общността или в ЗЖ; Персонала в двата ЦНСТ извършва следните поддейности: - Предоставя набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; - Планира и индивидуализира грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение; - Осигурява адаптацията на детето в ЦНСТ след неговото постъпване, като планирането на грижите и интервенциите за него се основава на първоначалния период на наблюдение и обсъждане в екип; - Интегрира личната история на детето в обгрижването и работата с него, като по-важните събития от живота му се документират и отразяват;
Дейност 2- Информация и публичност на проекта; Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и Приложение №1 към него. При стартиране на проекта ще се организира пресконференция за запознаване на местната общност с екипа, целите и дейностите по проекта. Ще бъдат изработени 4 пояснителни табели, при спазени изисквания на Регламент на Комисията (EО) №1828/2006. Дейността включва: Провеждане на 2 пресконференции - при стартиране за запознаване на местната общност с проекта и при приключване на дейностите по проекта за отчитане на постигнатите резултати; Изработване на 4 пояснителни табели, при спазени изисквания на Регламент на Комисията (EО) №1828/2006; Изработване и разпространение на 200 бр. информационни брошури, 1 бр. ролбанер, 50 бр. комплекти отличителни материали с логото на ОП РЧР, включващи: папки с лого, тефтери с лого и химикали с лого. Ще се организират и проведат във всяка новооткрита услуга по 2 събития „Дни на отворените врати” /общо 8 събития/ за представяне на социалните услуги пред заинтересованите страни и местната общност. По време на събитията с цел популяризиране на проекта са предвидени: 400 бр. балони, 160 бр. тениски и 160 бр. шапки, съобразно изискванията на УО за информираност и публичност. Предвиждат се публикации в регионални и/или национални медии – ще бъдат отпечатани 5 публикации в местна и/или регионална преса и излъчени 2 броя репортажи в национални медии. Пред сградите на новооткритите социални услуги ще бъдат монтирани знамена /българското и европейското/ - общо 8 бр., символизиращи значимостта на българското членство в ЕС. Организиране на публично събитие по повод откриването на новите услуги- бъдат поканени всички заинтересовани страни с цел популяризиране на целите и услугите по проекта, целите на ОП „РЧР” и приноса на ЕС. При изпълнение на дейностите и изработването на информационните материали ще бъдат спазени всички изисквания за информация и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”
Дейност 9 - Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ Дейност на съпътстващата услуга ЦСРИ с капацитет 30 човека. При реализиране на съпътстващата услуга се предвижда изпълнението на разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Основните видове дейности в ЦСРИ включват: • Двигателна рехабилитация: измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни умения и масаж; пасивно раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди. Общоукрепваща гимнастика, упражнения за равновесие, упражнения с уреди, обучение в самостоятелно ходене, без чужда помощ. Двигателната рехабилитация се води от рехабилитатор. Лечебно-физкултурния салон за извършване на рехабилитационни процедури се води от рехабилитатор. Водна рехабилитация: Новоизградения ЦСРИ ще разполага с басейн за занимания по водна рехабилитация на децата/младежите с увреждания. Упражненията във вода ще помогнат на децата със специфични потребности да преодолеят някои дефицити в развитието си, да подобрят общото си здравословно състояние и да създадат необходимите двигателни навици използвани в ежедневието. Това ще доведе до тяхното по-лесно и по-бързо интегриране сред обществото. Тренировките ще се провеждат под наблюдението на специалист, без ограничения във времето, като заниманията ще бъдат индивидуални и групови, според степента на увреждане. • Логопедична рехабилитация: изследване на езиковата и звуковата страна при различни дефицити; терапия за корекция на плавността на речта: масаж (лицев); хранителна стимулация; хранителна терапия; развитие на обща и фина моторика, развитие на артикулационния праксис, цветови гнозис и пространствена ориентация. Сензорна стимулация, обогатяване на лексиката, корекция на четене и писане. Води се от логопед. • Психологична рехабилитация: изследване на психологичните процеси и структура на личността. Развит е на познавателните процеси. В зависимост от психологичната оценка се работи по възстановяване на страдащите процеси и моделиране на поведението. Специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и др. Индивидуална и групова терапия. Работа със семейството. Индивидуална и групова работа във връзка с повишаване на самооценката, стимулиране на желание и мотивиране за социализация и ресоциализация. Осъществява се от психолог. • Социална рехабилитация: работи се по индивидуални социални програми, изготвяне на личното дело на потребителя с първоначална оценка /интервю/, социална оценка, индивидуален план за грижи, социален доклад, текуща оценка на 6 и на 12 месеца, с оглед нивото на увреждания, умения и потребности на всяко лице. Оценка на потребностите за определени рехабилитационни процедури при съответните специалисти. Отговорен е социалният работник. • Трудотерапия: за формиране на битови и трудови навици. Индивидуална, групова и занимателна трудотерапия. Подобряване на фината моторика и логическото мислене. Развитие на творческите заложби. Отговорен е трудотерапевта. • Музикална терапия: Ще се ръководи от квалифициран логопед/педагог, използвайки елементите на музиката, с цел подобряване психичното, физическото, социалното и когнитивното състояние на потребителите на услугата. Музико-терапията ще повлияе и въздейства върху различни нарушения в развитието, чрез повишаване на концентрацията, подобряване на комуникацията, укрепване на чувството на принадлежност, подобряване сензорното функциониране, повишаване релаксацията и намаляване на стреса. За изпълнение на горепосочените дейности ще бъде нает следния персонал: 1 управител, той и социален работник, 1 медицински специалист, 1 психолог, 1 трудоперапевт, 1 логопед, 1 рехабилитатор, 1 касиер-домакин, 1 технически сътрудник, 1 хигиенист. Наетият персонал ще изпълнява дейностите и ще води документацията съгласно указанията на Методичестото ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” При необходимост на допълнителни специалисти, същите ще бъдат осигурени чрез сключване на граждански договори за периода на изпълнението на услугата.
Дейност 8 - Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Дейност на ЗЖ с капацитет 8 места При изпълнение на дейността ще бъде разкрито 1 ЗЖ, съгласно Методиката за предоставяне на социалната услуга. Ще се осигури възможност за настаняване и живот на 8 младежи от специализираните институции. Персоналът в защитеното жилище е както следва ½ ръководител, ½ социален работник, 1 трудотерапевт, 1 медицински специалист, , 2 санитари. Услугата ще бъде основана на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и ще бъде съобразена с конкретните потребности на всеки от настанените младежи. Новосъздаденото защитено жилище ще осигури среда, в която потребителите ще водят пълноценен начин на живот, съобразно възможностите си. С помощта на професионалистите ще бъде създадена и поддържана среда, близка до семейната и максимално подкрепяща самоорганизацията на ежедневието. Защитеното жилище ще гарантира задоволяването на базисните потребности на настанените - храна, облекло, подслон. Чрез изграждане на взаимоотношения между персонала на услугата и младежите с увреждания ще се работи в посока за зачитане на тяхното достойнство и приемане на позитивното и различното в тях. В рамките на услугата, младежите ще получат възможност за водене на нормален ритъм на живот, в който ще се редуват различени дейности (домакински, обучение, труд, свободно време, пътувания и др.). За по-лесното обслужване на младежите ЗЖ ще бъде посещавано от експерти –консултанти наети на граждански договори през първите месеци на проекта. Същите ще са запознати с историите на заболяванията им, с личностните им особености, потребности и в процеса на предоставяне на услугата ще им оказват най-добра медицинска, психологическа и др. подкрепа. Наред с това младежите ще получават стоматологични, профилирани медицински, рехабилитационни, правни и др. услуги и грижи извън мястото на живот, в зависимост от конкретната потребност. Ще имат осигурен достъп до обществените ресурси (здравни, социални, културни институции, бизнес организации и др).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 626 088 BGN
Общ бюджет: 477 072 BGN
БФП: 477 072 BGN
Общо изплатени средства: 455 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 477 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 135 941 BGN
2015 319 835 BGN
455 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 405 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 115 549 BGN
2015 271 860 BGN
387 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 20 391 BGN
2015 47 975 BGN
68 366 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
Индикатор 4 (Д) Закрити специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз