Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0053-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-22/13.06.2014
Наименование: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Белоградчик
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 13.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ 1 бр.
Дейности: Дейност 3. Процес на адаптация и преместване на децата от специализираната институция в новооткритата социална услуга Три месеца преди настаняването на децата в новоразкритите социални услуги, наетият и обучен персонал ще извършва регулярни посещения в институциите, от които децата ще бъдат изведени, а именно по 2 пъти в седмицата. Предвижда се тези институции да бъдат домовете в гр. Кула и с. Гомотарци, област Видин. За осъществяването на посещенията ще бъде ангажиран и наетия специалист – психолог, който ще пътува с персонала и ще присъства на всяка среща в институциите. По време на този период персоналът ще се запознае и опознае децата и младежите, ще се запознае с техните лични истории, индивидуални особености, ще се проучат досиета на децата, минали и настоящи оценки на потребности, индивидуални планове за грижи и планове за действие. Процесът ще се организира и направлява от психолога, който ще анализира индивидуалните специфики на децата/ младежите и ще консултира напасването на децата с персонала. Ще се осъществи обмяна на опит между персонала на специализираната институция и новонаетия персонал на социалната услуга. Ще бъдат осигурени материали и консумативи необходими за процеса на анализиране, оценка и планиране на преместването. Ще бъде проучено здравословното състояние на всяко от децата и на младежите с оглед обезпечаване на правилен хранителен режим и при нужда диетична храна при настаняването в социалната услуга. Медицинските сестри от персонала ще осъществят срещи с настоящият медицински персонал, полагащ грижи за децата/ младежите и по възможност с настоящите лични лекари на децата/ младежите, за да се запознаят с историята и здравният статус на децата/ младежите. Ще бъдат извършени подготвителни дейности по избор на нов личен лекар на територията на гр. Белоградчик , за да е обезпечено здравното обслужване на децата/младежите, непосредствено при настаняването им. В този период ще се планира записването на децата, съобразно тяхната възраст в образователни заведения. Дейността ще се извърши след изследване на образователните нужди на всяко дете и преценка за подходящо образователно заведение и форма на обучение. Персоналът, подпомогнат от психолога заедно с децата и младежите ще планират предстоящото преместване и начина на предоставяне на услугата, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете. За преместването на децата ще бъде ползван закупения специализиран превоз, които ще бъде ползван и при посещенията на персонала при децата и младежите в специализираните институции. Предвидени са средства за гориво в бюджета на проекта. Преди настаняването на децата и младежите всеки един от персонала ще придружи най- малко два пъти децата/младежите, за които отговаря, до населеното място в което предстои да живеят- гр. Белоградчик и до новото им жилище и с активното им участие ще закупят лични вещи- дрехи, обувки, козметика и домашни вещи, към които децата/младежите ще развият чувство на собственост преди преместването и ще подпомогнат разпознаването на новото пространство като „лично“, след поставянето на същите вещи в личните стаи на децата и младежите. Ще се даде възможност на децата/младежите да организират личното пространство в новите си домове, съобразно вкусовете си, възрастовите, половите особености и предпочитания и ще се създаде чувство на „позитивно очакване и радост“ от предстоящата промяна в живота на децата/ младежите.
Дейност 1. Организация и управление на проекта Екипът за организация и управление на проекта ще включва: Ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник. Екипът за управление ще бъде определен от Кмета на общината със Заповед, в съответствие с неговата оценка на спецификата на проекта, определения бюджет в часове и човешки ресурси на служителите и при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът за управление осъществява дейността си, в съответствие с разписаните и заложени отговорности и спрямо длъжността на всеки един от членовете и отговаря за изпълнението на индикаторите на проекта. Чрез спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки ще бъдат осигурени необходимите технически средства за изпълнение на дейностите по Проекта. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. Първият технически и финансов доклад ще се изготви след първите три месеца от стартиране на проекта. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг, както и следи за прилагане на методическите насоки за предоставяне на услугата. Екипът е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. Следи за ефикасното и ефективното разходване на договорените средства.
Дейност 2. Подбор на персонала на социалната услуга ЦНСТ Дейността включва следните поддейности, а именно: 1.Провеждане на процедура за подбор на персонал и помощен персонал за предоставяне на услугата (съгласно изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността). 2.Провеждането на процедура за подбор на специалисти предоставящи подкрепящи дейности, касаещи подготовката, преместването и настаняването на децата в новоразкритите центрове, а също така и след стартиране на услугата. 1.1.В Центъра за настаняване от семеен тип ще бъде нает персонал от 13 лица, със следните длъжности : Персонал - 8 бр.: - Ръководител -1 бр.; - Социален работник – 1бр.; - Възпитател – 1бр.; - Медицинка сестра -2 бр.; - Детегледач – 3 бр.; Помощен персонал - 4 бр.: - Работник – кухня – 0,5 бр.; - Оператор парни и водогрейни съоръжения – шофьор – 1бр.; - Хигиенисти – 2 бр.; - Санитар – 1 бр.; Персоналът ще бъде нает 3 месеца преди реалното стартиране на услугата „ЦНСТ”. Същият ще бъде ангажиран в подготовката, преместването и настаняването на децата в социалната услуга „ЦНСТ” Набирането и подборът на персонала ще се извърши от комисия по подбор, определена със Заповед на Кмета на Общината, в която участват екипа по проекта, експерти от общинска администрация на проекта и представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик. Комисията ще работи следвайки следната процедура: • Изготвяне на длъжностни характеристики за съответните позиции; • Определяне на критерии и изисквания за заемане на определените длъжности, както и срока за прием на документи; • Публикуване на обявление за набиране на персонал и прием на документи; • Подбор по документи на кандидатите – I етап; • Провеждане на събеседване (интервю) – II етап; • Избор на кандидатите; • Сключване на трудови договор с избраните кандидати; Назначаване и инструктаж. Провеждане на инструктаж по безопасни и здравословни условия на труд, както и запознаване със задължителните вътрешни правила за работа и инструкции и указания за работа ще бъдат проведени от външен изпълнител съгласно ЗОП. Лицата ще преминат през медицински прегледи и изследвания, за които ще бъдат заложени средства в бюджета на проекта. Предвижда се закупуване на работно облекло за наетия персонал съгласно ЗЗБУТ. 1.4. При провеждане на подбор за специалисти предоставящи подкрепящи услуги, назначаването им ще бъде съобразено със ЗОП. Ще бъдат наети следните Специалисти: - Рехабилитатор – 1 бр.; - Психолог – 1 бр.; - Специален педагог – 1 бр.; За наетите специалисти са предвидени средства за командировки съгласно Наредбата за командировките в страната. Същите ще бъдат ангажирани по проекта на граждански договор и ще получават почасово възнаграждение.
Дейност 4. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ ще се предоставя и управлява от Община Белоградчик. Предоставянето на услугата ще се осъществи при изпълнение на стандартите и прилагане на критериите, регламентирани в Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и съгласно утвърдено от Изпълнителен директор на АСП и Председателя на ДАЗД Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца. Капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип е 12 места + 2 места за спешно настаняване (общо 14 места). Числеността на персонала е определена съгласно Методика за определяне на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността. Акцент и приоритет се поставя върху осигуряване на 24- часова непосредствена грижа за децата при осигурена квалифицирана подкрепа от специалисти и помощен персонал. Квалифицираните специалисти- социален работник и двете медицински лица, всеки в своята област, ще има организационни и координационни функции в екипа, който работи в ЦНСТ. Цялостната визия за предоставяне на социалната услуга се разписва в План за развитие на социалната услуга. Дейностите по основният документооборот са разпределени между управителя, социалният работник и медицинските специалисти. Персоналът предоставящ непосредствени грижи води документооборот, съгласно Правилник за вътрешният ред на социалната услуга. За всяко дете ще се извършва специализирана оценка и планиране при предоставяне на социалната услуга, като се зачита мнението на детето и възможността му за самостоятелно вземане на решения. Бюджетът на социалната услуга е изработен в съответствие на стандартите за делегираните от държавата дейности през 2014г. С натурални стойности и показатели, съгласно Решение №249 от 23 април 2013г. На Министерски съвет. Управлението на бюджета ще се извършва от Община Белоградчик – доставчик на социалната услуга, като относно ефективното и целесъобразно разходване на средствата функции ще има и управителя на услугата. Храненето ще се осигурява чрез готвене в кухнята на Домашния социален патронаж и доставка през учебните и работни дни, а също и при възможност чрез приготвяне на храна и готвене в домашна среда през почивни и празнични дни, за което ще се изготви НАССР система. Смесената система за организацията на храненето ще позволи да се осигури „отмяна“ на персонала, който има функцията на Майката – домакиня“ в семейната среда за да се обръща индивидуално внимание на децата, а във вторият случай – е осигурено тяхното включване в приготвяне на храната с цел придобиване на умения за самостоятелен живот. Всяко дете ще бъде записано на подходяща форма на обучение в образователно заведение, съобразно възрастта си. Децата под 12 години ще се придружават извън дома от персонала, при необходимост и след 12 годишна, съобразно индивидуалните нужди. Личните контакти на децата се организират съгласно Плановете за действие, изготвени от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- Белоградчик. Отговорност за извършване на ежедневни домашни дейности, редом с грижата за децата, ще има персоналът, полагащи непосредствени грижи за децата. Според индивидуалните възможности всяко дете ще се включва в дейности по поддръжка на дома и домакинството. Наетите специалисти рехабилитатор, психолог и специален педагог ще посещават децата, всеки един от тях по два пъти седмично. Те ще извършват подкрепяща дейност и на персонала при решаване на даден казус или при ситуации при които изисква тяхната помощ. Рехабилитаторът ще изследва ресурсите и ще извърша дейности за подобряване на физическото състояние на децата/ младежите, след като направи обективна оценка, комплексно с личният лекар, относно планирането за предоставяне на социалната услуга, по отношение на физическите потребности и статус на децата/ младежите.
Дейност 5. Информираност и публичност на проекта Дейността е планирана съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните дейности, разясняване за същността на социалната услуга, целеви групи които ще обхване проекта. Като основни параметри в процеса на информиране ще бъдат заложени: - организиране и провеждане на 1 конференция, която ще обяви стартирането на проекта. В нея се представят планираните дейности и 1 заключителна конференция; - подготовка на текстовете на информационни материали: 150 броя брошури, 20 броя плакати, 1 банер, 2 информационни табели. - публикации и/или излъчвания в местни медии – минимум 3 за периода на изпълнение на проекта; - текущо публикуване на информация на интернет страницата на общината. Във всички форми и мероприятия за популяризиране на проекта ще се отразява, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За дизайна и отпечатването на информационните материали по проекта се предвижда процедура по Закона за обществените поръчки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 241 170 BGN
Общ бюджет: 167 067 BGN
БФП: 167 067 BGN
Общо изплатени средства: 179 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 362 BGN
2015 128 841 BGN
179 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 42 808 BGN
2015 109 514 BGN
152 322 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 554 BGN
2015 19 326 BGN
26 880 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз