Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0002-C0001
Номер на проект: А13-31-3
Наименование: Подобряване на административното обслужване в Българската агенция по безопасност на хранитe на гражданите и бизнеса чрез разработване и осигуряване на електронни услуги и публичен достъп до електронните регистри на БАБХ
Бенефициент: Българска агенция по безопасност на храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 12.06.2014
Дата на приключване: 23.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане и внедряване на информационна система на БАБХ за обслужване и автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни с тези регистри.
Дейности: 2. Надграждане на деловодната система на БАБХ с цел интегрирането й към системата от Дейност 1, осигуряване на възможност за автоматизиран обмен на данни между двете системи и автоматизиране на процеса по обмен на информация в регистрите; Дейността се състои от следните основни компоненти: Изготвяне на анализ на процесите и данните свързани с обработката на заявките за регистрация в регистрите за растителна защита и торове. В процеса ще се извърши следното: - Анализ и дефиниране на информацията и данните, които трябва да се обменят с регистрите при различните стъпки/фази от процеса по обработка на заявлението за регистрация в деловодната система. - Дефиниране на интерфейса за обмен на данни с регистрите. Създаване на интерфейс в деловодната система на БАБХ за обмен на данни със системата от Дейност 1. По този начин ще се даде възможност при промяна на статуса на заявката за регистрация да се обменя информация с регистрите и да се актуализира статуса на регистрацията в тях. Този интерфейс ще е свързан с интерфейс на системата на регистрите. По този начин от една стана се автоматизира процеса по въвеждане на данни в регистрите, от друга се осигурява коректността на данните в тези регистри и от трета се осигурява актуалността на тези данни.
3. Одит на проекта Одитът се извършва с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
5. Управление на проекта За постигане на целите на проекта е необходимо да бъдат извършени следните дейности: 1. Определяне на ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта. 2. Изготвяне на подробен график за изпълнение на дейностите. 3. Разработване на технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите. 4. Управление на изпълнението на всяка от дейностите по проекта. 5. Изготвяне на отчети по проекта.
1. Изграждане и внедряване на информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове и автоматизиране на процесите по публикуване и извличане на информация от тях; Дейността се състои от следните основни компоненти: Изготвяне на анализ на процесите по поддържане на съществуващите регистри за растителна защита и торове. В процеда ще се извърши следното: - Създаване на препоръки за автоматизиране на тези процеси във връзка с изграждане на интерфейси за автоматизиране на обмена на данни с регистрите. - Преработка на съществуващите процеси, където има нужда във връзка с предоставянето на ел. услуги свързани със справки в регистрите. - Създаване на предпоставки за публикуването на тези регистри за достъп през интернет. - Дефиниране на правата за достъп както до всеки един от регистрите, така и на части от него. Изграждане на информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове. Системата ще позволи пълна електронизация на регистрите и ще централизира управлението им. Всеки от регистрите ще съдържа всички атрибути, описани в съответния нормативен акт, с който е конституиран. Това ще даде възможност за по-лесно въвеждане на информацията и последващото и използване. Създаване на интерфейси в системата за регистрите към други сисстеми с цел автоматизиран обмен на данни. По този начин ще се даде възможност при наличие на съответния интерфейс в отсрещните системи да се обменят данни и да се автоматизират процесите по обслужване на регистрите. В тази връзка ще се изградят интерфейси към: - Деловодната система на БАБХ, от която ще се получава автоматизирано информацията за статусите на заявките за регистрация, както и крайния резултат от регистрацията. Това ще позволи в регистрите да има актуална информация не само за регистрираните и забранените продукти, но и за тези в процес на регистрация, като при възможност ще може да се показва и статуса на регистрацията. Това ще намали значително натовареността на служителите по отношение на попълване на данните в регистрите, ще намали грешките в информацията и ще намали времето за обработка на регистрациите. От друга страна ще оптимизира процеса по регистрация, като предостави обратна връзка към подаващия заявка за регистрация. - Системите на Държавен фонд “Земеделие”, като по този начин ще се предостави възможност за връзка на системите или служителите на фонда да проверяват различна информация в регистрите с цел да се опримизира процеса по предоставяне и изплащане на субсидии. Уеб базиран интерфейс за достъп до информацията в регистрите свързани с продукти за растителна защита и торове. През този интерфейс бизнеса и гражданите ще могат да правят различни видове справки в регистрите. В допълнение ще може да се получава обратна информация от БАБХ касаеща статуса на съответната заявка за регистрация в регистр. Ще се разработи електронна услуга свързана с предоставянена въпросната справочна информация. Обучение на администратори и потребители на системата. Ще се проведат съпътстващи обучения за: • работа с информационната система; • служителите, които ще поддържат системата. (администратори); Обученията ще се извършват на групи, съгласно предварително изготвени учебни програми и график.
4. Информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на БАБХ, настоящите партньорите и потенциални бъдещите такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: - Подготвяне на материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта; - Подготовка и отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който ще бъде разпространен до администрациите на централно ниво, потребителите на услуги - 50 броя; - Подготовка и отпечатване на брошури на български и анаглийски език (по 500 броя) - Конференция (в края на проекта) за запознаване с постигнатите резултати от проекта и демонстрация на услугите; - Изготвяне и отпечатване на информационни и рекламни материали; - Популяризиране на дейностите по проекта чрез електронни медии и Интернет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ОДИТ КОНСУЛТ А енд М
„АПРА” ООД
"Бул ес ай" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 493 501 BGN
Общ бюджет: 1 377 348 BGN
БФП: 1 377 348 BGN
Общо изплатени средства: 298 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 377 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 298 700 BGN
2015 0 BGN
298 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 170 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 253 895 BGN
2015 0 BGN
253 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 206 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 805 BGN
2015 0 BGN
44 805 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Изградена и внедрена в реална експлоатация информационна система за автоматизиране на работата на регистрите, свързани с продукти за растителна защита и торове
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Разработени административни услуги предоставяни онлайн
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Разработени, тествани и внедрени в експлоатация електронни регистри
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Работоспособни, тествани и внедрени в реална експлоатация интерфейси към системите на Държавен фонд „Земеделие” и към деловодната система на БАБХ
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Обучени администратори и потребители за реално ползване на системата
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Разработен, тестван и внедрен в експлоатация интерфейс към системата, разработена в Дейност 1
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Обучени администратори и потребители за реално ползване на системата
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Изготвен одитен доклад
Индикатор 10 (Д) По дейност 4 - Публикувани материали за медиите, които да отразяват дейността по проекта.
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Изготвени и отпечатани брошури на български и английски езици, представящи резултатите от проекта
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Изготвени и отпечатани плакати, представящи ОПАК и проекта
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Изготвени и отпечатани доклади за резултатите от проекта
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Организиране на откриваща и заключителна конференции за запознаване на обществото с резултатите от проекта.
Индикатор 15 (Д) По дейност 4 - Организиране на кръгли маси за запазнаване и обсъждане на резултатите от проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Изготвени рекламни материали (химикалки, тефтери,)
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Изготвен документ съдържащ списък и описващ ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта.
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Изготвен документ съдържащ подробен график за изпълнение на дейностите.
Индикатор 19 (Д) По дейност 5 -Изготвени технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите.
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Успешно приети всички дейности по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз