Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0009-C0001
Номер на проект: А13-31-10
Наименование: Внедряване на системи за електронно управление в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ за предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Национален център по заразни и паразитни болести
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 10.06.2014
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството и ефективността на административните услуги, предоставяни от Националния център по заразни и паразитни болести за гражданите, бизнеса и пулични администрации, чрез изграждане и развитие на системи за електронното управление.
Дейности: 3.Възлагане по ЗОП на „Изграждане на интегрирана информационна система в НЦЗПБ“ Информационната система ще бъде разработена на основата на направения Анализ и разработеното Техническо задание (Дейност2). Дейността ще включва като минимум следните поддейности и софтуерни функционалности: 1.1 Разработване на вътрешна информационна система, която ще се състои от минимум следните основни модули (back office): Модул „Деловодна система“ – въвеждане, проследяване и управление на документи ; Модул „Счетоводство и финанси“; Модул „Човешки ресурси“; 26 броя административни панела за електронно въвеждане на постъпващи за изследване пациенти и отчитане на резултати от изследвания от съответните лаборатории, достъпни през интернет за граждани и бизнеса чрез индивидуални потребителски имена и пароли , с цел защита на личната информация. Модул „Регистри“ ; Модул „КМНИ“ - да се осигурява периодична и текуща информация с оглед по-правилно насочване дейността на микробиологичните лаборатории, оползотворяване на получените резултати за рационално приложение на антибиотичните препарати и изготвяне на антибиотична политика на районно, регионално, областно и републиканско ниво. 1.2 Разработка на специализирано приложение - модул „Многофункционална интеграционна платформаза обмен на данни в хетерогенна среда за предоставяне на е-услуги», за връзка с външни системи: ЕСОД, система за е-разплащания, административна система за управление на чакащи клиенти и др. Многофункционална интеграционна платформаза обмен на данни в хетерогенна среда ще осигурява: a) Информационен обмен с ЕСОД чрез интеграция със стандартния ЕСОД- клиент; б) Осигуряване на набор от функции на административна информационна система, касаещи: Информационен обмен със съществуващи ИКТ системи с различни характеристики, технологии и нива на развитие; Взаимодействие с регистрови системи поддържащи данни за реализация на услугите; Взаимодействие със системи за управление на документи, данни и съдържание; Взаимодействие със системи за идентификация; Обмен на данни документи и съдържание; Програмиране на бизнес процеси; Взаимодействие със системи за оперативно и дълговременно архивиране на документи и събития. Взаимодействие със системи за достъп до е-услугите. 1.3 Разработка и внедряване на софтуерно приложение, осъществяващо информационен обмен с Търговския регистър и регистър ЕСГРАОН. Разработка на специализирано програмно приложение за е-услуги изискващи; идентификация по Търговския регистър и регистър ЕСГРАОН; интеграция на програмното приложение с ЕСОД-клиент и съществуващата информационна система за поддръжка на Търговския регистър; внедряване на програмното приложение. 1.4 Разработване на уеб базирана платформа (“front office”), която ще съдържа минимум следните функционалности и модули: „Административна информация“; Модул „Новини“; Модул „Важно“ – публикувана своевременна информация за граждани, бизнес, болници, лаборатории и публични институции; Модул „Регистри“; „Контакти и обратна връзка“ – форми за контакт и обартна връзка с граждани и за замерване на удовлетвореността на потребяващите електронни административни услуги; „Онлайн анкети“ – възможност за гласуване и видими резултати в реално време от всички посетители на интернет платформата. Инструмент за измерване на ефективността на предоставяните административни услуги; Модул „Управление и споделяне на знания“ – достъп на регистрирани потребители до ключови знания, литература, публикации и други; Модул за „Дистанционно обучение “ – изготвяне на различни програми и достъп до информационни ресурси свързане с провежданите обучения; Модул „Профил на купувача“ – публикуват се всички обществени поръчки на НЦЗПБ с достъп до документите и условията за участие; „Абонамент“ – изпращане на важна информация до регистриралите се потребители на уеб платформата. „Достъп до информация“ – генерира запитване с копие до посочен от потребителя имейл и отговор по електронен път • Модул „Електронни услуги“. Модулът ще предлага следните административни услуги достъпни през интернет: - Е-ускуги по Дезинфекция, Ддезинсекция и Дератизация – 29 броя е-услуги – подаване на документи през интернет и достъп до лабораторни изследванияна на фирми за препарати по дезинфекция, дезинсекция и дератизация (Виж Приложение 1 за Наименованията на всички електронни услуги, поради ограничението до девет страници за описание на Дейностите и изискването на УО на ОПАК по тази процедура за поименно изброяване на предвидените е-услуги достъпни през интернет) - Е-услуга: „Достъп на пациентите до резултати от лабораторни изследвания през интернет“ - Сертифициране на външни лаборатории“ (Външен контрол по качеството“ – 3 броя е-услуги за сертифициране на лаборатории (издаванена сертификати) на 6 месеца 1.5 Разработване на Инструкция за работа с новоизградените електронни инструменти на интегрираната информационна система и за стандартите за информационна сигурност. 1.6 Провеждане на обучение на 30 служители на НЦЗПБ за работа с новоизградените електронни инструменти на интегрираната информационна система и правилата за информационна сигурност
2.Извършване на Анализ на организационното ниво и нивото на развитие на електронно управление в НЦЗПБ. Разработване на Техническо и Технологично задание за възлаганията по ЗОП на външен изпълнител Анализът ще включва две части : • Анализ на работните процеси и организационна структура на НЦЗПБ – проучване на работните процеси; връзките между отделните звена и как това влияе върху ефективността при предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса • Ниво на развитие на информационно-комуникационните ресурси – използвани от администрацията софтуерни продукти; възможности за предоставяне на административни услуги по електронен път; хардуерно осигуряване и възможности за оптимизиране и стабилното функциониране на работните процеси; Разработване на Техническо и Технологично задание Анализът ще даде ясна картина за възможностите и потенциала за реинженеринг на работните процеси, както и за специфичните нужди и параметри необходими за изготвяне на Техническо задание и Технологично задание за възлагането на външен изпълнител на Дейност 3 и Дейност 4 от проекта.
6. Дейности за Информация и публичност Дейностите за информация и публичност са елемент от успешно реализирания проект. Напрактика промотирането на проекта сред всички заинтересовани страни ще доведат до ползването на резултатите от него. За тази цел сме предвидили следните мероприятия за достигане до най-широк кръг от реципиент: • Отпечатване на 300 броя брошури: формат А5/ 4 страници/ пълноцветен печат на картон 130 грама, мат с включени цели дейности и резултати по проекта • Отпечатване на 500 броя: брошури формат А5/ 12 страници/ пълноцветен печат на картон 130 грама, мат • Тиражиране (запис) на 1000 броя CD с отпечатване на обложки: 4+0 цвята / хартия 100 грама мат/ • Табела с алуминиева рамка във фоайето на НЗЦПБ – размери 2х1 метра – фолио пълноцветен печат 4+0 • Мероприятия , които ще бъдат финансирани със средства на НЦЗПБ: - Пресконференция за старта на проекта с поканени медии – ще бъдат раздадени част от 300-те броя брошури - Ще бъде добавена категроия в уеб сайта на НЦЗПБ - „Проект по ОПАК“ с пълна информация за проекта – цели, дейности и резултати. - Изготвени две публикации и качени в сайта на Министерство на здравеопазването - Презентация по проекта изготвена от НЦЗПБ и показана на пресконференцията - Банер в сайта на НЦЗПБ за проекта - Приемна разположена във фоайето на НЦЗПБ, служител който да помага за използването на услугите предоставяни от НЦЗПБ/ бюро и с компютърна станция с интернет за хора с увреждания и хора в неравностойно положение - Финална пресконференция с поканени национални медии
4.Възлагане по ЗОП на „Доставка на хардуерно оборудване“. За нуждите на проекта е необходимо да бъдат закупени два сървъра, един за обслужване и управление на информационно-комуникационните ресурси в „бек офис“ частта – бази данни за всички звена и лаборатории, електронни регистри, деловодна система, счетоводство и т.н. Този сървър трябва да е с минималните изисквания заложени от ИКТ специалистите на НЦЗПБ заложени в запитванията за индикативните оферти. Вторият сървър е за „фронт офиса“ или частта видима в интернет. На него ще функционита уеб платформата за динамично управление на съдържание (CMS) и чрез него ще се предлагат електронните административни услуги достъпни през интернет. Една работна станция – компютър и монитор за приемната, която ще създаде НЦЗПБ за хора в неравностойно положение и хора с увреждания. Ще има служител, който ще помага при използването на електронните административни услуги от тези ползватели.
1.Управление на проекта Освен общоприетите процедури по формулиране, възлагане и контрол на изпълнението на отделните дейности, както и разработването на задания за възлагане на работи на външни изпълнители в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП), най-съществената част от тази дейност ще бъде базирана на използването на утвърдена стандартна форма за управление на ИКТ проекти. Екипа по управление на проекта ще има минимум един път месечно среща за обсъждане на изпълнението на задачите свързани с изпълнението на Дейностите по проекта и обсъждане и предприемане на решения за възникнали непредвидени казуси по време на неговото изпълнение. Провеждане веднъж месечно на срещи между Екипа за управление и Ръководството на НЦЗПБ за обсъждане на изпълнението на проекта. Екипът ще изготви междинни технически и финансови доклади, както и финални такива.
5. Одит на проекта Одитиране от упълномощен орган на изпълнението на задачите по проекта и целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата в съответствие с бюджета на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 582 931 BGN
Общ бюджет: 513 648 BGN
БФП: 513 648 BGN
Общо изплатени средства: 308 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 513 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 116 586 BGN
2015 191 525 BGN
308 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 436 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 99 098 BGN
2015 162 796 BGN
261 894 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 488 BGN
2015 28 729 BGN
46 217 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Па дейност 1 - Протоколи от заседания на екипа за управление
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Протоколи от срещи с ръководството на екипа за управление
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Доклади междинни и окончателни
Индикатор 5 (Д) По дейност 2 - Изготвен качествен Анализ на работните процеси
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Изготвени Препоръки за реинженеринг на работните процеси и детайлно разписани технологични функции
Индикатор 7 (Д) По дейност 2 - Изготвена документация по ЗОП
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Успешно проведена процедура по ЗОП за външен изпълнител
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Сключен договор за изпълнение по дейност 2 с външен изпълнител
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Разработена документация по ЗОП
Индикатор 11 (Д) По дейност 3 - Проведена комисия по ЗОП
Индикатор 12 (Д) По дейност 3 - Създадена възможност за достъп до електронни услуги през интернет
Индикатор 13 (Д) По дейност 3 - Функциониращ качествено бек офис
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Функциониращ фронт офис
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Проведено обучение на служители на НЦЗПБ
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Проведена комисия по ЗОП
Индикатор 17 (Д) По дейност 4 - Създадена възможност за достъп до електронни услуги през интернет
Индикатор 18 (Д) По дейност 4 - Функциониращ качествено бек офис
Индикатор 19 (Д) По дейност 4 - Функциониращ фронт офис
Индикатор 20 (Д) По дейност 5 - Изготвени одитни доклади
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Отпечатани брошури
Индикатор 22 (Д) По дейност 6 - Изработени интернет банери
Индикатор 23 (Д) По дейност 6 - Про ведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) По дейност 6 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 25 (Д) По дейност 6 - Статии в уебсайтове
Индикатор 26 (Д) По дейност 6 - Проведени процедури по ЗОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз