Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0163-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.06.2014
Дата на приключване: 03.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: - Да се изготви Програма за развитие на социалната политика на Община Петрич (Република България) и Община Серес (Република Гърция); - Разработване и прилагане на стратегически документи за подобряване на социално-икономическия климат; - Осъществяване на интегриран подход за проучване и въвеждане на добри практики за общинско развитие; - Повишаване на конкурентоспособността на община Петрич, чрез прилагането на подходящи мерки и иновативни модели; - Да се създадат и развият системи за обучения, консултиране и внедряване на добри практики със социално насоченост; - Партньорство с Република Гърция - страна-членка на ЕС в сферата на социалната политика и професионалното обучение, чрез обмяна на опит на място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Провеждане на процедури по реда и условията на Закона за обществените поръчки
Дейност 2: Проучване на дейността на Център за професионално обучение към Община Серес, Република Гърция Обмен на информация, знания и умения при разработването и прилагането на иновативна програма за професионално обучение. Повишаване на капацитета на община Петрич за насърчаване на ученето през целия живот и заетостта сред уязвимите групи.
Дейност 3: Посещение на партньорската организация в Община Петрич Чрез посещението на партньорската организация в Община Петрич ще се проучат възможностите за пренасяне на практиката на Центъра за професионално обучение в Община Серес, на местна територия. По този начин ще бъде осъществен обмен на информация, знания и умения при разработването и прилагането на иновативна програма за провеждане на обучения. Предвидено е 10 представители на партньорската организация да посетят Петрич, където да установят контакт с ръководството на общината и да се запознаят с факторите за пренасяне на иновативната практика на територията на Община Петрич.
Дейност 4: Подбор на кандидати за участие в обучения В рамките на тази дейност ще се даде възможност на лицата, които проявяват интерес да кандидатстват за включване в обученията. В стая, определена със Заповед на Кмета на Община Петрич, желаещите ще попълват заявления и ще прилагат биографии за включване в предвидените обучения. 80 лица ще имат възможност да вземат участие в организираните по проекта мотивационни обучения. Сред тези, които се усвоят най-добре представения материал ще се подберат 20 лица, които да преминат професионални обучения.
Дейност 5: Организиране и провеждане на обучения Тази дейност е пряко свързана с Дейност 4. Сред подалите заявление лица ще бъдат избрани 80 представители на целевите групи, които да преминат мотивационни обучения. В тази дейност са включени и представители на бенефициента (служители в Общинска администрация-Петрич, които работят по проекти) . След приключване на първата фаза на обученията (мотивационна), ще бъдат избрани 20 лица, отново представители на целевите групи, които да преминат през професионално обучение.
Дейност 6: Изготвяне на съвместна програма за развитие на социалната политика в Община Петрич и Община Серес Тази дейност ще използва натрупаните информации и изградения капацитет от предходните дейности по проекта за подготовката на пилотни инициативи и проекти за иновативно и устойчиво местно развитие. Тя ще включва поредица от работни срещи на партньорите и целевата група по проекта, на които ще бъдат обсъдени и съвместно разработени концепции за проекти в съответствие с проучените и усвоени чуждестранни практики в областта на регионалната специализация, маркетинг и мениджмънт, селищното устройство и транспорт, енергийната ефективност, развитието на схеми за алтернативен туризъм и др. Непосредствената цел на дейността е при нейното завършване да предостави на общините и организациите, партниращи по проекта, зрели проектни идеи.
Дейност 7: Дейности по информиране и публичност За популяризирането на проектната инициатива, на дейностите, на начините за включване в обученията, предвидени по проекта и на социалния ефект от неговото осъществяване, ще бъде организирана и проведена информационна кампания. В съответствие с Ръководството за публичност ще бъдат проведени 2 пресконференции (в началото на проекта и в края на изпълнението му). Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на дейността за информиране и публичност, ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Разпространението на дипляни, брошури, листовки, публикуването на прессъобщения в местните медии, информационните табели, които ще бъдат поставени в сградата на ОбА-Петрич, Република България и в сградата на общинска администрация Серес, Република Гърция, както и провеждането на информационни кампании, свързани със стартирането и изпълнението на проекта, ще се извършва периодично по време на цялата продължителност на проекта. За всяка от мерките за популяризиране на подкрепата на ЕСФ са предвидени средства в бюджета на проекта.
Дейност 8: Одит на проект
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 225 BGN
Общ бюджет: 126 495 BGN
БФП: 126 495 BGN
Общо изплатени средства: 126 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 40 245 BGN
2015 86 248 BGN
126 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 34 208 BGN
2015 73 311 BGN
107 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 037 BGN
2015 12 937 BGN
18 974 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Общ брой лица, които ще преминат мотивационно обучение
Индикатор 2 (Д) Общ брой лица, които ще преминат професионално обучение
Индикатор 3 (Д) Брой назначени лица за Домашни помощници
Индикатор 4 (Д) Изготвяне на съвместна програма за развитие на социалната политика в Община Петрич и Община Серес
Индикатор 5 (Д) Брой завършили мотивационното обучение лица
Индикатор 6 (Д) Брой завършили професионалното обучение лица
Индикатор 7 (Д) Брой работни места за извършване на комунално-битова дейност
Индикатор 8 (Д) Изготвена програма за развитие на социалната политика в Община Петрич и Община Серес


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз